Dulliau Dadansoddi Gwerthusiad

Rydym wedi darparu dau offeryn seiliedig ar Excel i’ch helpu i ddadansoddi’r data. Bydd hyn yn eich galluogi i drosi’r data amrwd a’i fesur ar bob un o’r 15 canlyniad cleientiaid. Rydym wedi darparu un offeryn i’w ddefnyddio gyda methodoleg arolwg ar-lein ac un arall i’w ddefnyddio gyda phob methodoleg arall.

Dadansoddi holiaduron a lenwyd â llaw (papur)

Ar gyfer y rhai sy’n defnyddio ymatebion a lenwyd gan y cleientiaid ein hunain, rydym wedi darparu offeryn seiliedig ar Excel i’ch helpu i ddadansoddi’r canfyddiadau. Gan na chaiff dim ei wneud yn awtomatig, yn gyntaf bydd angen proses â llaw sy’n dynodi nifer y bobl a atebodd bob elfen o bob cwestiwn. Bydd hyn yn golygu y bydd angen cyfrif (e.e. drwy siartiau cyfrif) i sicrhau y cesglir y nifer gywir o ymatebion.

Cynlluniwyd yr offeryn fel nad oes angen ond llenwi’r celloedd llwyd o ran lliw - bydd pob cell arall yn diweddaru’n awtomatig ac wedi eu cloi i sicrhau na chaiff y fformiwlâu sylfaenol eu llurgunio.

Mae angen dau ddarn allweddol o wybodaeth ar gyfer pob cwestiwn, i’w mewnbynnu ar y ‘Ddalen Mewnbwn’:

Y cyntaf yw cyfanswm nifer y bobl sy’n ateb y cwestiwn. Hyn sy’n ffurfio maint eich sylfaen ac o hyn y caiff pob canran ei gyfrif. Dylid rhoi hyn yn y blwch llwyd uchaf ar gyfer pob cwestiwn gyferbyn â “Cyfanswm nifer y cleientiaid yn ateb y cwestiwn”. Er enghraifft, mae gosodiad diofyn o 100 ymateb sydd angen ei newid yn ôl maint eich sampl terfynol. Dylech fod yn ymwybodol y gall nifer yr ymatebwyr newid rhwng pob cwestiwn yn dibynnu ar nifer y bobl sy’n gadael y cwestiwn allan neu’n neidio dros gwestiynau.

Yr ail yw cyfanswm nifer yr ymatebion ar gyfer pob elfen o’r cwestiwn. Mae angen mewnbynnu hyn yn y blychau llwyd gyferbyn.

Unwaith y bydd yr holl wybodaeth yma yn ei le, bydd y daenlen yn awtomatig yn diweddaru’r canrannau ar ochr llaw dde’r ddalen. Fel gwiriad, ar gyfer cwestiynau ‘ticiwch un blwch yn unig’, dylai’r holl ganrannau roi cyfanswm o 100%. Ar gyfer cwestiynau sy’n ‘Ticiwch bob un sy’n berthnasol’, gall y cyfanswm fod yn fwy na 100%.

Cyd-destun vs Canlyniadau - Mae’r cod lliw yn dangos y dynodir cwestiynau GWYRDD fel rhai sy’n dylanwadu ar ganlyniad allweddol. Bydd yr atebion hyn yn rhoi ffigurau’n awtomatig ar gyfer y ddalen canlyniadau terfynol ac yn gweithredu fel eich Dangosyddion Perfformiad Allweddol. Mae’r arolwg hefyd yn cynnwys nifer o gwestiynau cyd-destun OREN. Er nad yw’r rhain yn gyrru’r canlyniadau yn uniongyrchol, maent yno i sicrhau dyfnder gwybodaeth gan eich cleientiaid ac ychwanegu dirnadaeth i’r cwestiynau ar ganlyniadau.

Unwaith y cafodd yr holl ddata ei fewnbynnu ar y ‘DDALEN MEWNBWN’, bydd yr ymatebion cadarnhaol i’r cwestiynau canlyniad allweddol yn trosglwyddo’n awtomatig i’r ddalen CANLYNIADAU ALLWEDDOL. Bydd hyn yn rhoi manylion ar gyfer pob un o’r 15 canlyniad, gyda rhai ohonynt â 2 neu fwy o ddangosyddion fel dirprwy ar gyfer y canlyniad hwnnw.

Yn y golofn gyda’r teitl ‘Targed mewnbwn a ddymunir’, mae cyfle i roi’r isafswm targed sydd ei angen ar gyfer pob canlyniad. Mater i chi yw penderfynu hyn a gall fod yr un fath ar gyfer pob canlyniad, neu amrywio ar gyfer pob un. Y gosodiad diofyn yw 75%, sy’n golygu y bydd unrhyw ateb o 75% neu uwch mewn gwyrdd (h.y. os yw wedi cyrraedd y targed), a bydd unrhyw beth 74% neu lai yn goch (h.y. mae wedi tangyflawni). I newid y targed, y cyfan sy’n rhaid wneud yw teipio’r canran newydd yn y golofn a bydd y lliwiau’n addasu’n awtomatig.

Rhoddwyd dalen ychwanegol rhag ofn y byddwn yn dymuno defnyddio’r ddogfen hon i gofnodi sylwadau llafar a gewch gyda’r ymatebion i’r arolwg.

Lawrlwytho’r offeryn gwerthuso ar bapur - defnyddiwch y dull hwn os ydych wedi defnyddio unrhyw fethodoleg arall ac mai dim ond data rhifyddol amrwd sydd gennych ar gyfer pob cwestiwn (dyma fydd y sefyllfa mewn achosion arolwg papur neu ffôn).

Dadansoddi holiaduron a gafodd eu llenwi ar-lein

Ar gyfer y rhai sy’n defnyddio arolygon ar-lein, rydym wedi rhoi offeryn seiliedig ar Excel i’ch helpu i ddadansoddi’r canfyddiadau.

Cynlluniwyd yr offeryn fel nad oes angen ond llenwi’r celloedd llwyd o ran lliw - bydd pob cell arall yn diweddaru’n awtomatig ac wedi eu cloi i sicrhau nad yw’r fformiwlâu sylfaenol yn cael eu llurgunio.

Mae angen un darn allweddol o wybodaeth ar gyfer pob cwestiwn, i’w fewnbynnu i’r ‘Ddalen Mewnbwn’. Bydd angen rhoi’r canrannau o’r allbwn canlyniadau ar-lein yn y daenlen yn ymyl rhif y cwestiwn perthnasol.

Cyd-destun vs Canlyniadau - Mae’r cod lliw yn dangos y dynodir cwestiynau GWYRDD fel rhai sy’n dylanwadu ar ganlyniad allweddol. Bydd yr atebion hyn yn rhoi ffigurau’n awtomatig ar gyfer y ddalen canlyniadau terfynol ac yn gweithredu fel eich Dangosyddion Perfformiad Allweddol. Mae’r arolwg hefyd yn cynnwys nifer o gwestiynau cyd-destun OREN. Er nad yw’r rhain yn gyrru’r canlyniadau yn uniongyrchol, maent yno i sicrhau dyfnder gwybodaeth gan eich cleientiaid ac ychwanegu dirnadaeth i’r cwestiynau canlyniadau.

Unwaith y cafodd yr holl ddata ei fewnbynnu ar y ‘DDALEN MEWNBWN’, bydd yr ymatebion cadarnhaol i’r cwestiynau canlyniad allweddol yn trosglwyddo’n awtomatig i’r ddalen CANLYNIADAU ALLWEDDOL. Bydd hyn yn rhoi manylion ar gyfer pob un o’r 15 canlyniad, gyda rhai ohonynt â 2 neu fwy o ddangosyddion fel dirprwy ar gyfer y canlyniad hwnnw.

Yn y golofn gyda’r teitl ‘Targed mewnbwn a ddymunir’, mae cyfle i roi’r isafswm targed sydd ei angen ar gyfer pob canlyniad. Mater i chi yw penderfynu hyn a gall fod yr un fath ar gyfer pob canlyniad, neu amrywio ar gyfer pob un. Y gosodiad diofyn yw 75%, sy’n golygu y bydd unrhyw ateb o 75% neu uwch mewn gwyrdd (h.y. os yw wedi cyrraedd y targed), a bydd unrhyw beth 74% neu lai yn goch (h.y. mae wedi tangyflawni). I newid y targed, y cyfan sy’n rhaid ei wneud yw teipio’r canran newydd yn y golofn a bydd y lliwiau’n addasu’n awtomatig.

Rhoddwyd dalen ychwanegol rhag ofn y byddwn yn dymuno defnyddio’r ddogfen hon i gofnodi sylwadau llafar a gewch gyda’r ymatebion i’r arolwg.

Lawrlwytho’r offeryn gwerthuso ar-lein - defnyddiwch y dull yma os oes gennych eisoes ganrannau a gafodd eu cyfrif yn awtomatig (byddai hyn gennych pe byddech wedi defnyddio arolwg ar-lein).

Os ydych yn defnyddio SmartSurvey i gasglu data arolwg, cliciwch ymai weld sut i drosglwyddo data i’r offeryn gwerthuso ar-lein.

Datblygu| Cyflwyniad | Methodoleg| Amser a Samplo | Adborth