Polisi preifatrwydd

Gwybodaeth bersonol

Rydym yn ystyried bod preifatrwydd ein defnyddwyr yn bwysig iawn ac ymdrinir ag unrhyw wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu inni yn unol â’n telerau ac amodau. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a roddwch inni wrth ddefnyddio ein Llinell Gynghori Ariannol, gwasanaeth apwyntiadau wyneb yn wyneb a’r wefan hon gan gynnwys y cyfleuster ‘sgwrs ar y we’.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch i ni yn cael ei drin yn unol â’r gyfraith diogelu data berthnasol, gan gynnwys (pan gaiff ei weithredu) y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (Rheoliad (UE) 2016/679) (“GDPR”), unrhyw weithredu GDPR i mewn i’r DU yn y cartref y gyfraith ac unrhyw ddiwygiadau i’r gyfraith diogelu data berthnasol.

Ni fyddwn yn ceisio gwerthu unrhyw beth i chi ac ni fyddwch yn derbyn galwadau ffôn neu bost heb ofyn amdanynt ni neu unrhyw drydydd parti o ganlyniad i ddata personol a ddarperir i ni.

Telerau ac Amodau

Cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau i gael rhagor o wybodaeth am y telerau defnyddio ar y wefan hon.

Pa wybodaeth bersonol ydym yn ei chasglu?

Gallwn gasglou a defnyddio’r wybodaeth ddilynol:

  • Eich enw a gwybodaeth gyswllt (yn cynnwys cyfeiriad e-bost) ac unrhyw fanylion cyswllt eraill a ddarparwch inni pan gyflwynwch ymholiad trwy’r wefan hon
  • Gwybodaeth a ddarparwch os cofnodwch broblem gyda’r wefan hon
  • Cofnodion o unrhyw ohebiaeth pan gysylltwch â ni, a
  • Manylion o’ch ymweliadau â’r wefan gan gynnwys gwybodaeth am eich gweithgarwch ar-lein ar y wefan, fel y tudalennau gwe yr ymwelwch â nhw, y dolenni rydych yn clicio arnynt, a’r chwiliadau a wnewch ar y wefan.

Beth ydyn ni’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth bersonol?

Mae sut y defnyddiwn eich data personol yn dibynnu ar a yw’r data’n cael ei gynhyrchu’n awtomatig, neu a roesoch eich caniatâd i ni gysylltu â chi neu beidio. Trwy ddefnyddio’r wefan hon a chyflwyno’ch gwybodaeth i ni, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol yn unol â’r telerau ac amodau hyn. Ni fyddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol at unrhyw ddibenion eraill.

Rydym yn defnyddio data defnyddiwr cyfanredol nad yw’n bersonol a gynhyrchir yn awtomatig, i wella’n gwasanaeth. Er enghraifft, rydym yn dadansoddi data a gynhyrchir yn awtomatig i asesu materion fel o ba ran o’r wlad y mae defnyddwyr yn dod, pa fath o gwestiynau maent yn eu gofyn, pa ran o’r wefan a ymwelwyd ganddynt ac a wnaethom lwyddo i roi gwybodaeth neu gyngor defnyddiol iddynt. Rydym yn defnyddio data a gynhyrchir yn awtomatig (gyda chwcis) i sicrhau bod y wybodaeth a yrrwn i borwr y we y defnyddiwr hwnnw yn berthnasol i anghenion y defnyddiwr hwnnw.

Os byddwch yn gohebu â ni, gallem ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol i ymateb i unrhyw ohebiaeth a anfonoch atom, at ddibenion safon, hyfforddi a gwerthuso, i’n helpu i fonitro a gwella’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, neu i ddarparu gwasanaethau y gofynnoch amdanynt (fel archeb am gyhoeddiadau printiedig), neu i ddarparu gwybodaeth ar eich cyfer yn ymwneud â materion ariannol sy’n berthnasol i’ch amgylchiadau. Trwy ohebu â ni, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd hynny. Ni fyddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol at unrhyw ddibenion eraill.

Ar brydiau, rydym hefyd am glywed barn defnyddwyr am y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ac unrhyw welliannau y gallant eu hawgrymu ac rydym yn comisiynu asiantaethau ymchwilio annibynnol i ganfod adweithiadau a barnau defnyddwyr. Os cytunwch y gallwn gysylltu â chi i dderbyn eich barn ar eich profiad gyda’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol byddwn yn trosglwyddo’ch manylion cyswllt i asiantaeth ymchwilio a fydd yn cysylltu â chi er mwyn gwirio a hoffech gymryd rhan mewn ymchwil pellach. Ni fyddwn ni na’r asiantaeth a benodir gennym yn ceisio gwerthu dim i chi.

Os hoffem ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer unrhyw ddiben ar wahân i’r rhai a nodir uchod, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am eich caniatâd cyn gwneud hynny.

Cwcis

Cyfeiriwch at Ganllaw cwcis am ragor o wybodaeth ar y cwcis rydym yn eu defnyddio ar y wefan hon.

Pwy fydd yn gweld eich gwybodaeth?

Os byddwch yn siarad gyda ni wyneb yn wyneb, trwy we-sgwrsio neu dros y ffôn

Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddwch i ni yn cael ei ddiogelu’n llawn yn unol â Deddf GDPR, Deddf Diogelu Data 1998 a chaiff ei chadw’n gyfrinachol. Yr unig bobl sydd â mynediad ato fydd y rhai sy’n darparu cyngor a gwybodaeth i chi a’r rhai sy’n ymwneud â darparu, gwerthuso neu reoli’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i ddechrau.

Os byddwch yn defnyddio gwefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Os gwnaethoch ofyn i ni am ddeunydd wedi ei argraffu (fel canllaw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol neu’r Canllaw Rhieni i arian), gallwn ddefnyddio trydydd partïon i gyflawni’r fath ymholiadau a byddwn yn trosglwyddo’ch gwybodaeth iddynt ar gyfer y diben hwn yn unig. Ni fyddant yn trosglwyddo eich gwybodaeth i unrhyw un arall nag yn ei defnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall.

Gallwn drosglwyddo eich gwybodaeth bersonol os byddwn dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich gwybodaeth bersonol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw ymrwymiad cyfreithiol neu er mwyn gorfodi neu weithredu amodau a thelerau ein gwefan at ddibenion atal neu ddatgelu troseddau.

Sut fyddwn ni’n diogelu eich gwybodaeth bersonol?

Rydym yn gwneud pob ymdrech (trwy gamau ffisegol, trefniadol a thechnolegol) i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel ac i ddiogelu rhag mynediad heb awdurdod at eich gwybodaeth bersonol. Yn anffodus, ni ellir gwarantu bod unrhyw drosglwyddo data dros y Rhyngrwyd yn 100% yn ddiogel. Rydym yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ar ôl ei derbyn, fodd bynnag rydych yn cydnabod na all preifatrwydd eich gohebiaeth a’ch gwybodaeth bersonol fyth gael ei warantu’n llwyr pan fyddant yn cael eu trosglwyddo.

Newid neu ofyn am gopi o’ch gwybodaeth bersonol

Hysbyswch ni trwy e-bost at enquiries@moneyadviceservice.org.uk os byddwch wedi rhoi gwybodaeth bersonol i ni ac nad ydych yn dymuno i’r wybodaeth gael ei defnyddio fel y disgrifir isod, neu eich bod yn credu bod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir, neu os ydych am weld pa wybodaeth sydd gennym amdanoch o ganlyniad i’ch cyswllt â ni.

I wneud Cais Mynediad Pwnc ffurfiol, llenwch y Ffurflen SAR sydd ar gael ar dudalen Cysylltwch â ni ar ein gwefan, neu, os gwelwch yn dda, lawrlwythwch a chwblhau copi o’r Ffurflen SAR y gellir ei gyflwyno trwy e-bost SAR@moneyadviceservice.org.uk neu bost.