GWARIODD OEDOLION Y DU BRON I £1 BILIWN DIM OND ER MWYN ‘CAEL GWARED’ AR ARIAN TRAMOR MEWN MEYSYDD AWYR DROS Y FLWYDDYN DDIWETHAF

Dydd Mawrth 14 Gorffennaf

 • **Mae angen £52 o arian tramor yn weddill cyn i ni deimlo ei bod hi’n werth ei newid yn ôl yn arian Prydeinig**
 • Mae llai na hanner ohonom yn chwilio am y cyfraddau gorau wrth gyfnewid arian
 • Mae 42% yn mynd dros ben llestri gyda’u gwariant ar wyliau

Bydd llawer o bobl sydd ar eu gwyliau yn gyfarwydd iawn â’r broblem o beth i’w wneud ag arian tramor sy’n weddill ar ôl y gwyliau, ond dengys ymchwil newydd a ryddhawyd heddiw gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol y gallai oedolion o’r DU fod ar eu hennill o rhyw £941 miliwn* petaent yn cyfnewid eu harian ar ôl dychwelyd o’u gwyliau. Dyma’r ffigwr y dywed oedolion y DU a wariwyd ganddynt mewn meysydd awyr tramor er mwyn ‘cael gwared’ ag arian tramor dros y 12 mis diwethaf. Mae hyn yn cyfateb i’r unigolyn arferol sydd ar wyliau yn gwario £14.27 yn y maes awyr, fesul taith dramor, dim ond er mwyn osgoi gorfod dod â’r arian yn ôl gydag ef.

Y trothwy cyn cyfnewid arian yn ôl

Canfu’r arolwg hefyd bod angen i’r unigolyn arferol o’r DU sydd ar wyliau fod ag o leiaf £52 o arian tramor yn weddill cyn mynd i’r ymdrech i’w gyfnewid yn ôl yn bunnoedd – y ‘trothwy cyn cyfnewid arian yn ôl’.

Ddim yn chwilio am y cyfraddau gorau

Gallai oedolion y DU gael gwell gwerth am eu harian drwy chwilio am y cyfraddau gorau, cyn iddynt deithio dramor. Mae llai na hanner (49%) ohonynt yn dweud eu bod yn chwilio am y cyfraddau gorau wrth gyfnewid arian. Mae traean o’r bobl sy’n mynd ar eu gwyliau (33%) yn defnyddio bureau de change ar y stryd fawr – tra bod un o bob deg (9%) yn newid eu harian yn y maes awyr ble gall y cyfraddau fod hyd at ddeg y cant yn is na’r fargen orau sydd ar gael**.

Pam ydyn ni’n fodlon derbyn cyfraddau cyfnewid mor wael mewn meysydd awyr?

Y prif resymau pam mae cymaint o oedolion y DU yn dewis newid eu harian yn y maes awyr yw:

 • Heb gael amser i archebu ymlaen llaw (33%)
 • Arferiad – Dwi wedi bod yn newid fy arian yn y maes awyr bob tro (32%)
 • O’r farn mai yn y maes awyr y ceir y cyfraddau gorau (26%)
 • Wedi cael eu denu gan yr arwyddion ‘dim comisiwn’ (15%)
 • Yn teimlo nad yw cyfraddau gwell yn gwneud cymaint â hynny o wahaniaeth i’r swm o arian a gewch (11%)

Mynd dros ben llestri gyda gwariant ar wyliau

Mae nifer o oedolion y DU yn cael eu hudo gan ysbryd y gwyliau hefyd ac yn gwario mwy na’r hyn a fwriadwyd yn ystod y cyfnod. Mae un o bob tri (34%) yn rhedeg allan o arian ar wyliau – mae hanner o’r rheiny (51%) yn dweud eu bod gan amlaf yn rhedeg allan o arian ar y pumed diwrnod o wyliau wythnos.

Ar gyfartaledd mae pobl o’r DU sydd ar eu gwyliau yn gwario £80 y diwrnod ond dywed 26% eu bod ‘fel arfer’ neu ‘bob amser’ yn gwario mwy na chyllideb eu gwyliau. Yn gyffredinol, mae 42% yn cyfaddef eu bod yn mynd ‘dros ben llestri’ gyda’u gwariant ar wyliau.

Arferion da

Canfu’r ymchwil bod llawer yn cymryd agwedd ariannol ddoethach ynglŷn â’u gwariant ar wyliau. Dywedodd dau ddeg tri y cant eu bod yn gosod cyllideb ar gyfer eu harian gwario ar wyliau a bod 15% yn gosod cyllideb flynyddol ar gyfer eu holl wariant gwyliau.

Wrth ymateb i’r casgliadau, dywed Andy Webb, arbenigwr ariannol gyda’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol:

“Mae gwyliau yn adeg wych i ymlacio ac anghofio am bryderon a straen bywyd beunyddiol. Ond mae’n bwysig bod yn ddoeth pan ddaw hi’n amser gwneud y mwyaf o’ch arian cyn ac ar ôl eich gwyliau.

“Mae hi bob amser yn well cynllunio ymlaen a chyfnewid arian cyn i chi deithio oherwydd rydych yn debygol o gael gwell cyfradd gyfnewid. Os ydych chi dramor ac yn cyfnewid rhai cannoedd o bunnoedd o arian yn arian tramor, gallai’r gwahaniaeth yn y gyfradd gyfnewid fod cymaint â phris pryd da o fwyd ar eich gwyliau - felly gall dalu ar ei ganfed i chi chwilio am y cyfraddau gorau.

“Mae hi bob amser yn syniad da hefyd meddwl eilwaith cyn gwario’r arian sydd gennych yn weddill yn y maes awyr cyn i chi hedfan am adref. Mae cyfnewid yr arian neu ei gadw ar gyfer gwyliau arall yn syniad llawer gwell i’r hirdymor. Mae pob ceiniog yn cyfrif a gallech ddefnyddio’r arian tuag at gynilion eich gwyliau nesaf.

“Mae gennym nifer o awgrymiadau da ar ein gwefan ynglŷn â sut i wneud y mwyaf o’ch arian gwyliau, yn cynnwys canllaw defnyddiol ar gyfnewid arian. Gallai cipolwg sydyn ar hwnnw roi llawer o gymorth i chi ar sut i wneud eich arian fynd ymhellach.”

Ystadegau ychwanegol cyfyngol er defnydd y BBC:

 • Ar gyfartaledd mae’r unigolyn arferol yn y DU yn mynd ar wyliau 2.4 o weithiau’r flwyddyn – yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu ar 1.3 o wyliau dramor
 • Pan ofynnwyd iddynt am y modd maent yn talu am bethau dramor, dywedodd 75% o oedolion y DU sy’n mynd ar eu gwyliau dramor eu bod yn cyfnewid arian cyn iddynt fynd. Yn ychwanegol at hynny:

• Mae 25% yn codi arian ar ôl cyrraedd yno

• Mae 24% yn defnyddio’u cerdyn debyd

• Mae 32% yn defnyddio’u cerdyn credyd

• Mae 9% yn defnyddio cerdyn rhagdaledig

 • Pan ddaw at arian sy’n weddill ar ôl gwyliau:

• Gwariodd 10% yr arian ar y diwrnod olaf er mwyn cael gwared ohono

• Gwariodd 11% yr arian yn y maes awyr

• Mae 3% yn ei roi i elusen

• Mae llai na a chwarter (23%) yn ei gyfnewid yn ôl yn bunnoedd

 • Mae pobl sydd ar eu gwyliau yn gwario £1,702 ar gyfartaledd yn benodol ar wyliau bob blwyddyn, heb gynnwys arian gwario – er dim ond 15% o’r rheiny sydd â chyllideb flynyddol ar gyfer gwyliau a 23% yn unig sydd â chyllideb ar gyfer gwario.
 • Mae 29% yn gosod cyllideb ar gyfer pob gwyliau
 • Mae pobl sydd ar eu gwyliau yn gwario £1,702 ar gyfartaledd yn benodol ar wyliau bob blwyddyn, heb gynnwys arian gwario – er dim ond 15% o’r rheiny sydd â chyllideb flynyddol ar gyfer gwyliau a 23% yn unig sydd â chyllideb ar gyfer gwario.
 • Mae 29% yn gosod cyllideb ar gyfer pob gwyliau

I ddysgu rhagor am arian a gwyliau, ewch i www.moneyadviceservice.org.uk *

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

1. *Ymchwil a gwblhawyd gan Optimum ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ym mis Mehefin 2015 ymysg 2,229 o oedolion yn y DU. Cwblhawyd yr arolwg ar-lein.

Cyrhaeddwyd y ffigwr o £941m drwy: Poblogaeth oedolion y DU (ONS) = 49,122,174. Aeth 61% ar wyliau tramor yn ystod y flwyddyn ddiwethaf = 29,964,526. O’r rhai a aeth ar wyliau tramor y llynedd, ar gyfartaledd aethant ar 2.2 o wyliau tramor yr un = 65,908,527 o wyliau. Ar gyfartaledd bu iddynt wario £14.27 fesul gwyliau yn cael gwared ar arian tramor yn y maes awyr = £940,706,329

2. ** Yn ôl arolwg cyfnewid arian Which: http://www.which.co.uk/news/2013/05/avoid-changing-travel-money-at-airport-which-warns-320973/

3. _*_Erthyglau penodol yn cynnwys:

Cynilo ar gyfer gwyliau

Sut i gael gwyliau am bris rhatach

Paratowch at yr haf

Awgrymiadau da ar gyfer talu am wyliau

Opsiynau arian teithio

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Sefydliad annibynnol yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae’n rhoi cyngor ariannol diduedd, am ddim ar-lein ar moneyadviceservice.org.uk, dros y ffôn ar 0300 500 5555, ac wyneb yn wyneb ledled y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y Gwasanaeth gan y Llywodraeth a thelir amdano gan dreth statudol ar y diwydiant gwasanaethau ariannol, a godir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Ei nodau statudol yw gwella dealltwriaeth a gwybodaeth y cyhoedd am faterion ariannol (gan gynnwys system ariannu’r Deyrnas Unedig); a gwella gallu’r cyhoedd i reoli eu materion ariannol eu hunain.

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â:

· Chris Bull neu Kerry McGee yn 3 Monkeys ar 020 7009 3100 neumoneyadviceservice@3-monkeys.co.uk

· Swyddfa’r wasg y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 020 7943 0593 neu pressoffice@moneyadviceservice.org.uk

Ar gyfer syndicetio adnoddau:

· Mae offer ac adnoddau’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gael am ddim i’w syndicetio. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 020 7943 0616 neu e-bostiwch Georgina.hardy@moneyadviceservice.org.uk