65% O DDEFNYDDWYR YN AGORED I SIOC ARIANNOL HEB EI CHYNLLUNIO

Dydd Mercher 9 Medi

  • Mae gan un o bob tri (35 y cant) rhyw ffurf ar yswiriant bywyd ond mae miliynau yn ddiamddiffyn
  • Mae un o bob pump (18 y cant) o oedolion yn adnabod rhywun y mae ei safon byw wedi dioddef yn fawr oherwydd nad oedd ganddo yswiriant

Mae bron i draean (32 y cant) o oedolion y Deyrnas Unedig wedi profi rhyw fath o sioc ariannol ddifrifol yn y pum mlynedd ddiwethaf fel colli swydd neu fethu gweithio oherwydd anaf - ond dim ond traean (35 y cant) sydd â’r yswiriant cywir yn ei le i ysgafnhau’r ergyd ariannol yn ôl ymchwil newydd i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Gyda llawer o deuluoedd un cam oddi wrth drafferthion ariannol difrifol, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol a Chymdeithas Yswirwyr Prydain wedi dod at ei gilydd i annog y Deyrnas Unedig i gronni cronfa gynilo diwrnod glawog neu ystyried polisïau yswiriant perthnasol i’w diogelu eu hunain a’u hanwyliaid rhag trafferthion ariannol.

Gwyliwch y bwlch
Does neb eisiau meddwl y gallai rhywbeth drwg ddigwydd iddyn nhw, ond yn flynyddol mae miliwn o weithwyr yn canfod yn sydyn nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd salwch difrifol neu anaf*. Cynlluniwyd yswiriant diogelu i leddfu effaith ariannol digwyddiadau annisgwyl a chostus fel salwch difrifol, diweithdra, damweiniau a marwolaethau.

Er gwaethaf hyn, mae bwlch rhwng y nifer o bobl sy’n profi digwyddiadau annisgwyl a’r rhai sydd â chynllun wrth gefn i ddiogelu eu sefyllfa ariannol. Dim ond nifer gyfyngedig o oedolion y Deyrnas Unedig sydd ag yswiriant i’w diogelu – fel yswiriant diogelu incwm – gyda dim ond un o bob pump (17%) o oedolion yn ystyried ei fod yn angenrheidiol – er gwaethaf y ffaith bod yr un nifer (18 y cant) yn adnabod rhywun y mae ei safon byw wedi dioddef yn fawr oherwydd nad oedd ganddynt yswiriant.

Mae’r prif resymau dros beidio â chymryd yswiriant diogelu incwm yn cynnwys:

  • Methu fforddio – 28%
  • Heb ei ystyried – 17%
  • Nid oes gennyf unrhyw un yn dibynnu arnaf i – 11%
  • Fe fyddai’n well gennyf gael yr arian rŵan – 10%
  • Dwi ddim yn meddwl y byddaf yn colli fy swydd – 10%

Hyd y gwahenir ni gan angau
Nid yw wyth y cant o bobl yn poeni am beth sy’n digwydd i gyllid eu teulu ar ôl iddynt fynd. Ond, cadarnhaodd 67 y cant o oedolion bod ganddynt bobl sy’n ddibynnol ar eu hincwm, gyda phlant (35 y cant), partneriaid priod (26 y cant) a rhieni (6 y cant) ar ben y rhestr o ddibynyddion. Yn ychwanegol, cytunodd 44 y cant bod yswiriant diogelu yn bwysig i ddiogelu eu teulu.

Arian at ddiwrnod glawog
Er y gall yswiriant fod yn ffordd synhwyrol o ddiogelu dyfodol ariannol aelwyd, mae cronni pot cynilion argyfwng yn ffordd arall o helpu i warchod rhag yr annisgwyl – dim ond un o bob pedwar oedolyn (39 y cant) sy’n hyderus bod ganddynt ddigon o arian wedi ei gynilo i dalu costau annisgwyl.

Angen rhybudd?
I fwy na degfed ran o oedolion y Deyrnas Unedig (12 y cant), byddai gweld rhywbeth yn digwydd i ffrind neu aelod o’r teulu yn ‘rhybudd’ pan ddaw yn fater o ystyried yswiriant diogelu – tra roedd 16 y cant yn dweud y byddai cael plant yn gwneud iddynt gymryd yswiriant diogelu.

Wrth ymateb i’r casgliadau, dywed Andy Webb, arbenigwr ariannol gyda’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol: “Tanlinellodd yr ymchwil y ffaith bod bwlch mawr rhwng y nifer o bobl sydd yn cael sioc ariannol, a’r rhai sy’n diogelu eu ffordd o fyw trwy naill ai gynilo at ddiwrnod glawog neu sy’n ystyried yr yswiriant diogelu perthnasol.

“Fel yr oedd yr ymchwil yn awgrymu, mae llawer ohonom yn ei chael yn anodd amgyffred y syniad o salwch a marwolaeth ac o ganlyniad gallwn gael ein temtio i roi diogelu ein harian yng nghefn ein meddwl. Fyddwn ni byth yn gwybod beth sydd rownd y gornel ond mae’n bwysig i ddefnyddwyr gael yr holl wybodaeth sydd arnynt ei hangen i gynllunio ymlaen llaw sut y byddent yn ymdopi yn ariannol petai’r gwaethaf yn digwydd.

“Mae creu cronfa at ddiwrnod glawog yn gam cyntaf da i’ch diogelu chi a’ch teulu. Fe fyddem hefyd yn annog pobl i ystyried a all yswiriant fod yn ddewis wrth gynllunio a llunio cyllideb. Mae cymaint o gyngor, awgrymiadau ac offer ar gael ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i helpu i wneud y penderfyniadau hynny yn haws a’ch helpu i gynllunio dyfodol ariannol diogel.”

Pa bolisi yswiriant sy’n iawn i chi
Mae llawer o wahanol fathau o gynhyrchion yswiriant i’w hystyried gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol. Er mwyn gweld pa fath o yswiriant sydd arnoch chi ei angen, ewch i ganllaw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i

sicrhau eich dyfodol ariannol.

Am ragor o wybodaeth a chyngor ewch i www.moneyadviceservice.org.uk.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION Ymchwil a gwblhawyd gan Opinium ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ym mis Mehefin 2015 ymysg 2,000 o oedolion yn y Deyrnas Unedig. Mae 80% o’r sampl yn gweithio.

  • Ymchwil CESI i’r ABI: ‘Welfare Reform for the 21st Century’.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Gymdeithas Yswirwyr Prydeinig i danlinellu pwysigrwydd diogelu eich sefyllfa ariannol

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â:

Ar gyfer syndicetio adnoddau:

  • Mae offer ac adnoddau’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gael am ddim i’w syndicetio. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 020 7943 0616 neu anfonwch e-bost at Jo yn Joanna.Smith@moneyadviceservice.org.uk

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol Sefydliad annibynnol yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae’n rhoi cyngor ariannol diduedd, am ddim ar-lein yn moneyadviceservice.org.uk, dros y ffôn ar 0300 500 5000, ac wyneb yn wyneb ledled y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y Gwasanaeth gan y Llywodraeth a thelir amdano gan dreth statudol ar y diwydiant gwasanaethau ariannol, a godir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Ei nodau statudol yw gwella dealltwriaeth a gwybodaeth y cyhoedd am faterion ariannol (gan gynnwys system ariannu’r Deyrnas Unedig); a gwella gallu’r cyhoedd i reoli eu materion ariannol eu hunain.

k/p;�ȿ�