Gwasanaeth Cynghori Ariannol a’r Gronfa Loteri Fawr i gyhoeddi prosiect rhianta newydd i ddarparu plant â sgiliau rheoli arian am oes

dydd Iau 13 Awst 2015

Bydd y Gwasanaeth Cynghori Arian a’r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru yn cydweithio ar brosiect peilot newydd o’r enw: Siarad, Dysgu, Gwneud: Rhieni, Plant ac Arian – cynllun peilot sy’n ceisio gwella hyder rhieni wrth ddysgu eu plant am sgiliau rheoli arian.

Mae’r £400,000 wedi ei ddyfarnu ar gyfer prosiect tair blynedd a ariannir ar y cyd a fydd yn cychwyn ar ddechrau Medi. Nod y cynllun peilot yw ysgogi rhieni a’u darparu â’r hyder a gallu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o oedolion â chrebwyll ariannol. Bydd rhieni yn cael eu hannog i helpu eu plant i ddatblygu sgiliau fel hunanreolaeth, dyfalbarhad, agweddau synhwyrol at arian a gosod nodau ariannol.

Bydd y peilot yn cyrraedd cymaint â 1,000 o rieni a 1,600 o blant rhwng 3 ac 11 oed trwy bron i hanner yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru. Bydd y prosiect yn cael ei redeg mewn partneriaeth â mentrau Llywodraeth Cymru fel Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg a’r Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant.

Mae rheolaeth ariannol yn llai gweladwy i blant nag erioed o’r blaen, ac eto mae’r cyfleoedd i wario wedi cynyddu’n gyflym. Mae’r diffyg gwelededd hwn yn broblem. Dengys ein hymchwil bod rhieni yn dysgu galluoedd ariannol wrth i’r cyfle godi mewn modd adweithiol yn hytrach na chynllunio ar ei gyfer.

Mae’r newid o wario arian parod i wario gyda cherdyn ac ar-lein wedi golygu bod y digwyddiadau sy’n ysgogi’r sgwrs ariannol wedi lleihau’n gyflym. Amlygodd ymchwil gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol hefyd bod 91% o rai 15-17 oed yn dweud bod eu rhieni yn rhoi’r cyngor ariannol gorau_*_ gan awgrymu mai dysgu’r sgiliau angenrheidiol i rieni yw’r llwybr gorau i addysgu eu plant am fanteision cyllidebu, cynilo a pheryglon dyled.

Wrth roi sylwadau ar y newyddion, dywedodd Lee Phillips, Rheolwr Cymru’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol

“Rydym yn hapus iawn gyda’r cyhoeddiad heddiw. Mae’r prosiect hwn yn ymdrech cydweithredol a gyda’r Gronfa Loteri Fawr, Llywodraeth Cymru a’n partneriaid, rydym eisiau grymuso plant ar hyd a lled Cymru i wneud y gorau o’u harian nawr ac yn hwyrach yn eu bywydau.

Mae rheolaeth ariannol yn llai gweladwy i blant nag erioed o’r blaen, ac eto mae’r cyfleoedd i wario wedi cynyddu’n gyflym. Mae’r diffyg gwelededd hwn yn broblem. Dengys ein hymchwil bod rhieni yn dysgu galluoedd ariannol wrth i’r cyfle godi mewn modd adweithiol yn hytrach na chynllunio ar ei gyfer.

Mae’r newid o wario arian parod i wario gyda cherdyn ac ar-lein wedi golygu bod y digwyddiadau sy’n ysgogi’r sgwrs ariannol wedi lleihau’n gyflym. Amlygodd ymchwil gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol hefyd bod 91% o rai 15-17 oed yn dweud bod eu rhieni yn rhoi’r cyngor ariannol gorau* gan awgrymu mai dysgu’r sgiliau angenrheidiol i rieni yw’r llwybr gorau i addysgu eu plant am fanteision cyllidebu, cynilo a pheryglon dyled.

Wrth roi sylwadau ar y newyddion, dywedodd Lee Phillips, Rheolwr Cymru’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol:

“Rydym yn hapus iawn gyda’r cyhoeddiad heddiw. Mae’r prosiect hwn yn ymdrech cydweithredol a gyda’r Gronfa Loteri Fawr, Llywodraeth Cymru a’n partneriaid, rydym eisiau grymuso plant ar hyd a lled Cymru i wneud y gorau o’u harian nawr ac yn hwyrach yn eu bywydau.

“Mae ein hymchwil diweddar wedi amlygu bod rhieni yn cael yr effaith mwyaf ar ymddygiadau ariannol eu plant a, gan gofio hyn, nid oes neb mewn safle gwell i ddarparu plant â’r sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol i wneud penderfyniadau ariannol da a chyrraedd eu dyheadau ariannol.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’n partneriaid a mentrau ar draws Cymru i sicrhau bod y prosiect hwn yn llwyddiant.”

Meddai Cyfarwyddwr y Gronfa Loteri Fawr Cymru John Rose:
“Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi creu cynllun peilot arbennig ac rwy’n edrych ymlaen at weld y peilot ar waith. Bydd gweithio mewn partneriaeth â mentrau lleol yn golygu y gallant gynnig prosiect ystyrlon a fydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Gall sefydli synnwyr cyfrifoldeb ariannol o oed ifanc wir helpu plant i gyflawni eu nodau yn hwyrach mewn bywyd.”

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths:
“Mae’n bwysig i blant ddatblygu sgiliau rheoli arian da, a fydd yn eu paratoi ar gyfer gweddill eu
Bywydau. Dyna pam yr wyf yn falch y bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gweithio mewn Partneriaeth â mentrau

“Mae ein hymchwil diweddar wedi amlygu bod rhieni yn cael yr effaith mwyaf ar ymddygiadau ariannol eu plant a, gan gofio hyn, nid oes neb mewn safle gwell i ddarparu plant â’r sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol i wneud penderfyniadau ariannol da a chyrraedd eu dyheadau ariannol.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’n partneriaid a mentrau ar draws Cymru i sicrhau bod y prosiect hwn yn llwyddiant.”

Meddai Cyfarwyddwr y Gronfa Loteri Fawr Cymru John Rose:

“Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi creu cynllun peilot arbennig ac rwy’n edrych ymlaen at weld y peilot ar waith. Bydd gweithio mewn partneriaeth â mentrau lleol yn golygu y gallant gynnig prosiect ystyrlon a fydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Gall sefydli synnwyr cyfrifoldeb ariannol o oed ifanc wir helpu plant i gyflawni eu nodau yn hwyrach mewn bywyd.”

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths:

“Mae’n bwysig i blant ddatblygu sgiliau rheoli arian da, a fydd yn eu paratoi ar gyfer gweddill eu

Bywydau. Dyna pam yr wyf yn falch y bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gweithio mewn Partneriaeth â mentrau Llywodraeth Cymru,megis Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg a Chymunedau yn Gyntaf, ar y rhaglen beilot yma.

“Bydd y prosiect yn helpu rhieni i gefnogi eu plant i ddatblygu hunan-reolaeth, dyfalbarhad, agweddau synhwyrol tuag at arian a’r gallu i osod nodau ariannol – pob un ohonyn nhw’n sgiliau bywyd hanfodol”

Nodiadau i olygyddion:

*Prosiect ymchwil meintiol rhieni MAS heb ei gyhoeddi i gefnogi’r peilot, 2015

**Arolwg y Gwasanaeth Cynghori Ariannol o rai 15-17 oed 2014

Ynghylch y peilot rhianta:

Bydd y peilot un flwyddyn (a’r gwerthusiad hydredol 2 flynedd i gyd-fynd) yn profi effeithlonrwydd plethu cynnwys galluedd ariannol i raglenni rhianta presennol yng Nghymru. Bydd yr adnoddau a ddefnyddir yn codi ymwybyddiaeth ymysg rhieni o’r rôl bwysig sydd ganddynt ac yn eu darparu â’r awydd, hyder a gallu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o oedolion galluog o ran arian. Y nod yw cynhyrchu tystiolaeth drylwyr a rhaglen waith y gellid ei huwchraddio’n genedlaethol os yw’n profi i fod yn effeithiol a darparu gwerth am arian.

Bydd y cynllun peilot yn cael ei gynnal ar draws nifer o ardaloedd awdurdod lleol yn cynnwys: Wrecsam, Sir y Fflint, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Casnewydd, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Conwy, Abertawe a Chaerffili.

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Sefydliad annibynnol yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Wedi’i sefydlu gan y llywodraeth i helpu pobl i wneud y gorau o’u harian, mae’n rhoi cyngor diduedd, rhad ac am ddim ar arian ledled y Deyrnas Unedig – ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb. Telir amdano trwy ardoll statudol ar y diwydiant gwasanaethau ariannol, a gesglir trwy’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, a’i amcanion statudol yw gwella dealltwriaeth a gwybodaeth y cyhoedd am faterion ariannol (gan gynnwys system ariannol y Deyrnas Unedig), a gwella gallu’r cyhoedd i reoli eu materion ariannol eu hunain.

Ynglŷn â’r Gronfa Loteri Fawr

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd eisiau gwneud eu bywydau yn well ar gyfer eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o’r arian a gasglwyd gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn y flwyddyn ar brosiectau mawr a bach mewn iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol.

  • Ers Mehefin 2004, rydym wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i gyllid teithio coffaol ar gyfer hen filwyr yr Ail Ryfel Byd.
  • Ers dechrau’r Loteri Genedlaethol yn 1994, mae £33 biliwn wedi ei gasglu a dros 450,000 o grantiau wedi eu dyfarnu.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa’r Wasg y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 020 7943 0593 pressoffice@moneyadviceservice.org.uk

Ynglŷn â’r Gronfa Loteri Fawr

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd eisiau gwneud eu bywydau yn well ar gyfer eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o’r arian a gasglwyd gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn y flwyddyn ar brosiectau mawr a bach mewn iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol.

  • Ers Mehefin 2004, rydym wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i gyllid teithio coffaol ar gyfer hen filwyr yr Ail Ryfel Byd.
  • Ers dechrau’r Loteri Genedlaethol yn 1994, mae £33 biliwn wedi ei gasglu a dros 450,000 o grantiau wedi eu dyfarnu.