Goroesi ionawr, her I filiynau o bobl

Mercher 6 Ionawr 2016

  • Bu i bron i un o bob tri (30%) o bobl ym Mhrydain deimlo dan bwysau i wario mwy na allent ei fforddio dros yr ŵyl
  • Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn disgwyl ton llawer uwch o ymholiadau ynglŷn â chyngor ariannol ac ar ddyledion dros y tri mis nesaf, wrth i bobl anghenus geisio cymorth
  • Mae un o bob 10 (9%) wedi mynd i ddyled neu ymhellach i mewn i ddyled o ganlyniad i orwario

Mae dros un o bob pedwar (28%) o oedolion yn y DU yn debygol o fod mewn anhawster y mis hwn wrth i gost y Nadolig gydio.

Dengys ymchwil y Gwasanaeth Cynghori Ariannol y dywedodd un o bob tri (30%) o bobl yn y DU iddynt deimlo dan bwysau i wario mwy na allent ei fforddio dros gyfnod Nadolig. Mae dynion a merched mor debygol â’i gilydd i orwario (23% o’i gymharu â 24%) ond mae dynion yn disgwyl gorwario mwy (£325 o’i gymharu â £299 i ferched), ac yn dueddol o roi mwy o’u gwariant Nadolig ar gredyd (26% o’i gymharu â 21% i ferched).

O ganlyniad, mae goroesi’n ariannol ym mis Ionawr yn debygol o fod yn broblem i fwy nag un o bob pedwar o oedolion (28%). Mae hyn, ynghyd â’r ffaith y cafodd dau o bob pump o weithwyr (44%) eu talu’n gynnar ym mis Rhagfyr1, yn golygu y bydd mwy na 13 miliwn o bobl2 yn gorfod disgwyl yn hirach am eu cyflog y mis hwn.

Yn ôl y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, disgwylir i’r nifer o bobl sy’n ceisio cyngor ar ddyledion gynyddu’n aruthrol dros y tri mis nesaf. Yr adeg hon y flwyddyn ddiwethaf, rhoddodd y gwasanaeth gymorth i dros 2.6 miliwn o ymholiadau am arian a dyledion o’i gymharu ag unrhyw fis arferol o 2.1 miliwn3.

Mae’r cartref cyfartalog yn gwario £429 dros gyfnod yr ŵyl4 — mae hyn yn talu am fwyd a diod, anrhegion, cymdeithasu a theithio. Dywedodd yn agos at un o bob tri (32%) iddynt brofi problemau ariannol fis Ionawr y llynedd o ganlyniad i wario yn ystod cyfnod y Nadolig, a’r tri ymateb emosiynol mwyaf cyffredin oedd teimlo’n boenus, yn bryderus ac mewn rhai achosion, yn isel5.

Dywed bron i hanner (48%) y rhai sy’n profi anhawster ariannol y byddai cyllidebu wedi bod o gymorth iddynt osgoi gorwario ac mae’r rhan fwyaf ohonynt (72%)6 yn grediniol nad ydynt yn dymuno cychwyn y flwyddyn newydd mewn sefyllfa debyg.

Wrth ymateb i’r casgliadau, dywed Andy Webb, Arbenigwr Ariannol gyda’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol: “Mae ein neges ym mis Ionawr yn syml. Os ydych yn cael anhawster i ymdopi’n ariannol y mis hwn, nawr yw’r amser i weithredu. Mae yna bethau syml y gallwch eu gwneud i sicrhau rheolaeth dros eich materion ariannol eto.

“Yn gyntaf, edrychwch ar eich gwariant rheolaidd adref a chadwch gofnod ohono drwy gydol y mis. Bydd hyn yn eich helpu i ganfod eitemau y gallech dorri yn ôl arnynt, er enghraifft: canslo tanysgrifiadau diangen. Efallai y llwyddwch i wneud ychydig o arian drwy gael gwared o eitemau nad ydych yn eu defnyddio mwyach. Yn ogystal, peidiwch â diystyrru faint ydych yn ei wastraffu drwy daflu bwyd i ffwrdd – cynlluniwch eich prydau yn ofalus a defnyddiwch y bwyd sydd dros ben.

“Gall mis Ionawr fod yn anodd, ond wrth ymrwymo i’n hymgyrch Goroesi Ionawr am un mis cewch wybod am ffyrdd hawdd a difyr i osgoi gwastraffu arian a newid eich arferion ariannol am byth. Beth sydd i’w golli wrth roi cynnig arni? Ewch i moneyadviceservice.org.uk/survive-january i gael eich pecyn cymorth.”

Amcangyfrifir y talwyd am dros un o bob pump (20%) o nwyddau Nadolig ar gerdyn credyd a defnyddiodd tuag un o bob 10 o bobl Prydain7 fenthyciadau personol a diwrnod cyflog (2%), gorddrafftiau (6%) neu fenthyca arian gan ffrindiau (2%) i dalu am gost y Nadolig. Arweiniodd hyn at un o bob 10 (9%) yn dweud y bu i’w gwariant dros yr ŵyl eu rhoi mewn dyled neu eu gwthio ymhellach i mewn i ddyled. Dechreuodd mwy na dau o bob pump (43%) yr ŵyl eisoes mewn dyled, tra roedd un o bob 20 (4%) yn parhau i dalu dyledion a gronnwyd ers Nadolig 2014.

Parhaodd Webb, “Os ydych yn poeni am yr arian sy’n ddyledus gennych, yna dylech gael cyngor cyn gynted â phosibl. Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yma i’ch helpu. Rydym yn gweithio ag ystod o bartneriaid i gynnig datrysiadau ymarferol i’ch galluogi i roi trefn ar eich materion ariannol.

I weld pa gyngor cyfrinachol ac am ddim ar ddyledion sydd ar gael yn eich ardal, defnyddiwch ein Hofferyn Canfod Cyngor ar Ddyledion ar-lein.”

Y newyddion da yw bod mwy na hanner Prydeinwyr (51%) yn gwneud adduned ariannol yn 2016 i roi gwell trefn ar eu harian — wrth gynilo mwy (24%), gwario llai (20%) a chlirio dyledion (16%) ymysg y rhai mwyaf poblogaidd. Mae un o bob saith (15%) yn awyddus i wneud cynllun cyllideb bob mis a glynu ato, yn y gobaith o osgoi anawsterau ariannol yn y dyfodol.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi creu pecyn cymorth Goroesi Ionawr i roi rhestrau gwirio, awgrymiadau a chyngor i chi fedru rhoi trefn ar eich arian ym mis Ionawr. Ewch i moneyadviceservice.org.uk/survive-january am ragor o wybodaeth ac i danysgrifio am ddiweddariadau.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

Cwblhaodd Opinium ymchwil feintiol ar ran y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ym mis Rhagfyr 2015; ymysg sampl o 2,001 o oedolion 18+ sy’n cynrychioli’r DU. Roedd y cwestiynau hyn yn holi am agwedd yr ymatebwyr tuag at wario dros gyfnod yr ŵyl yn benodol — er enghraifft, faint ohonynt sy’n gorwario, ac i ba raddau, a faint sy’n mynd i ddyled yn sgil y gorwario hwn.

Ym mis Tachwedd 2015, cwblhaodd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ymchwil feintiol ymysg 2,098 o oedolion 18+ yn y DU hefyd, gyda chymorth YouGov. Canolbwyntiodd yr ymchwil ar berthynas ymatebwyr gydag arian a chyllidebu.

Mae’r datganiad yn cyfeirio hefyd at ystadegau swyddogol gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, ar y nifer o ymholiadau ar gyngor ar ddyledion a chyngor ariannol a gafwyd o fis Ionawr 2015 hyd at fis Hydref 2015.

Ynglŷn â’r Pecyn Cymorth Goroesi Ionawr

Bydd y pecyn cymorth Goroesi Ionawr yn cynnwys awgrymiadau da a chyngor i helpu pobl i dorri’n ôl ar eu gwariant ym mis Ionawr a rhoi trefn ar eu harian unwaith eto. Bydd yr awgrymiadau’n canolbwyntio ar sut all pobl dorri’n ôl, er enghraifft drwy werthu eitemau diangen, newid cyflenwr ynni a chwtogi ar wastraffu bwyd.

Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys:

  • Rhestrau gwirio
  • Cynllunwyr cyllideb
  • Fideos gydag awgrymiadau da a chyngor

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a thanysgrifio i gael ein diweddariadau Goroesi Ionawr yn moneyadviceservice.org.uk/survive-january.

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â:

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Sefydliad annibynnol yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae’n rhoi cyngor ariannol diduedd, am ddim ar-lein yn moneyadviceservice.org.uk, dros y ffôn ar 0300 500 5000, ac wyneb yn wyneb ledled y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y Gwasanaeth gan y Llywodraeth a thelir amdano gan dreth statudol ar y diwydiant gwasanaethau ariannol, a godir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Ei nodau statudol yw gwella dealltwriaeth a gwybodaeth y cyhoedd am faterion ariannol (gan gynnwys system ariannu’r Deyrnas Unedig); a gwella gallu’r cyhoedd i reoli eu materion ariannol eu hunain.

1 Ffynhonnell: Opinium. Talwyd y gweithiwr cyflogedig misol arferol ar 19 Rhagfyr 2015, tri diwrnod yn gynt na’r arfer.

2 Ffynhonnell: Opinium. Mae 60% o oedolion y DU yn gyflogedig (30.4 miliwn) a thalwyd 44% ohonynt yn gynnar ym mis Rhagfyr. 44% o 30.4 miliwn = 13,458,701 = 13 miliwn.

3 Ffynhonnell: Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Bu i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ddelio â 2,597,810 o ymholiadau am arian a dyledion ym mis Ionawr 2015, a delio â 2,142,505 mewn mis arferol yn 2015.

4 Ffynhonnell: Yn ôl data YouGov.

5 Ffynhonnell: Yn ôl data YouGov.

6 Ffynhonnell: Yn ôl data YouGov.

7 Ffynhonnell: Yn ôl data YouGov.