Sut mae Budd-dal Tai’n newid

Mae Budd-dal Tai yn un o’r budd-daliadau sy’n cael eu disodli gan y taliad Credyd Cynhwysol sengl newydd. Cyn i’r system newydd gael ei chyflwyno’n llawn, mae’n bosibl y bydd rhai tenantiad yn dechrau derbyn eu budd-daliadau tai neu eu rhent yn uniongyrchol fel rhan o’u Credyd Cynhwysol. Y tenant fydd yn gyfrifol wedyn am dalu’r rhent. Dyma’r prif bwyntiau mae angen i landlordiaid eu gwybod am y newidiadau hyn.

Elfen dai Credyd Cynhwysol

Pan symudir pobl i Gredyd Cynhwysol, bydd y taliad sengl ar gyfer eu cartref yn cynnwys ‘elfen dai’, Bydd hon yn disodli’r cymorth maent yn ei gael ar hyn o bryd gan Fudd-dal Tai.

Telir Credyd Cynhwysol - gan gynnwys yr elfen dai - yn fisol fel ôl-daliad.

Taliad uniongyrchol o rent - beth ydyw a phryd mae’n cychwyn?

Os ydych yn landlord cymdeithasol cofrestredig ac rydych yn derbyn rhent eich tenantiaid yn uniongyrchol gan eich cyngor lleol, bydd hwn yn newid dan Gredyd Cynhwysol. Yn lle, bydd tenantiaid yn derbyn eu ‘helfen dai’ yn uniongyrchol a byddant yn gyfrifol am ei thalu ichi eu hunain.

Cyn i’r system newydd gychwyn, mae’n bosibl y caiff rhai tenantiaid nad ydynt yn hawlio Credyd Cynhwysol eto eu dewis i ddechrau derbyn eu taliad Budd-dal Tai’n uniongyrchol.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi ymrwymo i ymgynghori â landlordiaid cymdeithasol cyn penderfynu a ddylid trosglwyddo eu tenantiaid i daliadau uniongyrchol. Byddant yn ystyried unrhyw wybodaeth a rowch am allu’ch tenantiaid i ymdopi â thaliadau uniongyrchol.

Os na all eich tenant reoli eu taliadau rhent

Gall tenant ofyn i’w daliadau tai gael eu trosglwyddo i’r landlord am gyfnod o amser tra’u bod yn derbyn y cymorth maent ei angen i gael eu harian dan reolaeth.

Os oes gan denant ôl-ddyledion rhent, yna, fel eu landlord, gallwch ofyn i’r taliadau rhent gael eu trosglwyddo dros dro i chi.

Newidiadau eraill i Fudd-dal Tai

Y Cap budd-daliadau

Bellach mae terfyn ar y cyfanswm o fudd-daliadau y gall pobl rhwng 16 a 64 oed eu hawlio. Yr enw ar hwn yw cap budd-daliadau ac fe’i cyflwynwyd yn 2013.

Os yw rhywun yn cael mwy na’r symiau dilynol mewn budd-dal, gostyngir eu Budd-dal Tai er mwyn dod ag ef o fewn y terfyn.

 • £500 yr wythnos ar gyfer cyplau (gyda neu heb blant) neu rieni unigol.
 • £350 yr wythnos i bobl sengl heb blant

Cyfanswm y swm y bydd cartref yn gallu ei hawlio mewn budd-daliadau yw:

 • £442 yr wythnos yn Llundain

 • £385 yr wythnos tu allan i Lundain

Cyfanswm y swm y bydd person sengl yn gallu ei hawlio mewn budd-daliadau yw:

 • £296.35 yr wythnos yn Llundain

 • £257.69 yr wythnos tu allan i Lundain

Y gosb dan-feddiannaeth

Ers Ebrill 2013, mae Budd-dal Tai unrhyw un sy’n rhentu gan awdurdod lleol, cymdeithas dai neu landlord cymdeithasol cofrestredig, yr ystyrir bod ganddynt ystafell wely sbâr - a nas cynhwysir ymhlith un o’r eithriadau - yn cael ei ostwng. Weithiau cyfeirir at hyn fel y ‘Dreth Ystafell Wely’, y ‘gosb danfeddiannu’ neu ‘gael gwared ar y cymhorthdal ystafell sbâr’.

Mae Budd-dal Tai tenant yn cael ei dorri o’r canran dilynol:

 • 14% ar gyfer un ystafell wely ychwanegol
 • 25% ar gyfer dwy neu ragor o ystafelloedd gwely ychwanegol

Budd-daliadau tai ar gyfer tenantiaid rhwng 18 ac 21 oed

O Ebrill 2017, ni fydd y tenantiaid hyn bellach â hawl awtomatig i fudd-dal tai.

Fodd bynnag, bydd tenantiaid yn dal i allu hawlio os ydynt:

 • yn rhiant gyda phlant dibynnol
 • wedi eu dosbarthu fel oedolyn agored i niwed
 • wedi gweithio’n barhaus am chwe mis cyn gwneud hawliad

Cymorth i bobl mewn perygl o ôl-ddyledion rhent

Mae’n bosibl y bydd rhai tenantiaid a effeithir gan y cap budd-daliadau neu’r gosb dan-feddiannaeth yn profi anhawster i wneud yn iawn am y diffyg yn eu Budd-dal Tai gan redeg y risg o fynd i ôl-ddyledion rhent.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gallu darparu cefnogaeth i bobl yn y sefyllfa hon, gan gynnwys cymorth â chyllidebu a ble i fynd i hawlio cymorth ariannol a lles.

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Os yw unrhyw un o’ch tenantiaid yn wynebu caledi o ganlyniad i newidiadau mewn Budd-dal Tai, mae’n bosibl y gallent wneud cais am Daliad Tai yn ôl Disgresiwn. Mae’r rhain yn daliadau gan awdurdodau lleol a gynllunir i helpu i ychwanegu at Fudd-dal Tai yn y tymor byr.

Gall eich tenant naill ai: