Swyddi

“Ein gweledigaeth ni yw gwella bywydau pobl wrth iddynt fynd ati i reoli eu harian yn gwbl naturiol.”

Rydym yma i helpu pawb i reoli eu harian yn well. Yn ein barn ni, mae cyngor ariannol priodol yn gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, ac mae pobl yn gallu byw yn well drwy gymryd camau i reoli eu harian yn well.

Rydym yn helpu drwy roi cyngor ariannol diduedd, yn ogystal â dylanwadu ar bobl sy’n llunio polisïau a’r sector ariannol. Drwy ymuno â’n tîm, gallwch chi fod yn rhan o hyn a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Mae ein gwerthoedd yn disgrifio sut mae ein pobl yn gweithredu, maent yn sail i’n penderfyniadau ac yn disgrifio beth y gall ein cwsmeriaid ei ddisgwyl gennym ni. Dyma yw ein gwerthoedd:

  • Canolbwyntio ar gwsmeriaid - yn galluogi a grymuso cwsmeriaid i weithredu
  • Cydweithrediadol - yn gweithio’n adeiladol gydag eraill er mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol (i bobl)
  • Agored - gonest, didwyll, ffyddiog a dibynadwy
  • Angerddol - gwaith a nodweddir gan ymrwymiad, gofal, a brwdfrydedd
  • Gwrando a dysgu - yn ceisio deall, gwella ac arloesi trwy’r amser

Hysbysebir yr holl swyddi fel rhai sydd ar gael yn gyfartal i bob patrwm gwaith ac nid ydynt yn gyfyngedig i waith llawn amser oni bai bod cyfiawnhad busnes cryf dros hynny.

Nodir y cyflogau ar sail llawn amser, a chânt eu haddasu ar gyfer y rhai sy’n gweithio llai o oriau na hynny.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gyflogwr cyfle cyfartal ac nid yw’n gwahaniaethu ar sail hil, crefydd, rhywedd, oed, rhyw, adnabod rhywedd na gallu corfforol.

Os yw hyn yn apelio atoch chi ac yr hoffech fod yn rhan o’n gwaith, edrychwch ar ein swyddi gwag.