Telerau ac amodau

Beth sydd wedi’i gynnwys yn y telerau hyn?

Mae’r telerau hyn yn egluro’r rheolau i chi ar gyfer defnyddio’n gwefan moneyadviceservice.org.uk (y “wefan”). Cliciwch y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth ar unwaith ar bob maes:

Pwy ydym ni a suit i gysylltu â ni

Gwasanaeth Arian a Phensiynau (“ni”, “neu”, “MaPS”)) yw perchennog y wefan hon ac sy’n ei chynnal. Mae’n gorff corfforaethol a sefydlwyd yn unol ag Adran 1, Rhan 1 o Ddeddf Canllawiau a Hawliadau Ariannol 2018. Mae’r SFGB wedi dwyn tri sefydliad ynghyd, sy’n adnabyddus fel y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise. Cyfeiriad ein swyddfa gofrestredig yw Holborn Centre, 120 Holborn, Llundain, EC1N 2TD.

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost atom yn: contact@maps.org.uk neu drwy’r post i gyfeiriad ein swyddfa gofrestredig, i sylw: Rheolwr Llywodraethiant.

Mae’r defnydd o’r wefan hon yn destun yr amodau a’r telerau canlynol a dylid eu darllen yn ofalus.

Drwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn derbyn y telerau hyn

Drwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnyddio a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw. Os nad ydych yn derbyn y telerau hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio’r wefan hon. Argymhellwn eich bod yn argraffu copi o’r telerau hyn er gwybodaeth i’r dyfodol.

Mae yna delerau eraill a fydd yn berthnasol i chi

Mae’r telerau defnyddio hyn yn cyfeirio at delerau ychwanegol sy’n berthnasol hefyd i’ch defnydd o’r wefan hon:

 • Ein Polisi Preifatrwydd sy’n egluro ein dull o gasglu, defnyddio a chadw data personol.
 • Ein Polisi Cwcis sy’n rhoi gwybodaeth ynglŷn â’r cwcis sydd ar ein gwefan.

Mae’n bosibl y bydd telerau ac amodau eraill hefyd yn berthnasol i wasanaethau eraill a ddarperir gennym, ac mae’r rhain wedi’u gosod isod a/neu byddant yn cael eu hegluro neu eu darparu i chi os byddwch chi’n defnyddio’r gwasanaethau hyn.

Efallai y gwnawn newidiadau i’r telerau hyn

Rydym yn diwygio’r telerau hyn o dro i dro. Bob tro y dymunwch ddefnyddio ein gwefan, cofiwch wirio’r telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau sy’n berthnasol ar yr adeg honno. Cafodd y telerau hyn eu diweddaru ddiwethaf ar 1 Ionawr 2019.

Efallai y gwnawn newidiadau i’n gwefan

Fe allem ddiweddaru a newid ein gwefan o dro i dro i adlewyrchu newidiadau i anghenion ein defnyddwyr.

Fe allem gau ein gwefan dros dro neu yn gyfan gwbl

Mae ein gwefan ar gael yn rhad ac am ddim.

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, na’i chynnwys, ar gael bob amser nac yn barhaus. Fe allem dynnu’r cyfan neu rannau o’n gwefan dros dro neu’n gyfan gwbl am resymau busnes neu weithredol, neu gyfyngu ar y wybodaeth sydd ar gael. Fe ymdrechwn i roi rhybudd rhesymol i chi os tynnwn unrhyw wybodaeth yn gyfan gwbl neu dros dro.

Rydych yn gyfrifol hefyd am sicrhau bod pawb sy’n gwneud defnydd o’n gwefan drwy eich cyswllt rhyngrwyd yn ymwybodol o’r telerau defnyddio hyn ac unrhyw amodau a thelerau eraill perthnasol, a’u bod yn cydymffurfio â nhw.

Ar gyfer defnyddwyr yn y deyrnas unedig mae ein gwefan

Mae ein gwefan ar gyfer pobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig. Nid ydym yn argymell bod y cynnwys sydd ar ein gwefan neu sydd ar gael drwyddi, yn briodol i’w ddefnyddio neu i fod ar gael mewn lleoliadau eraill

Sut y cewch ddefnyddio deunydd sydd ar ein gwefan

Oni nodir yn wahanol, ni yw perchennog neu ddeilydd trwydded yr holl hawliau eiddo deallusol ar ein gwefan a’r holl ddeunydd a gyhoeddir arni. Diogelir y deunyddiau hynny gan ddeddfwriaeth hawlfraint yng Nghymru a Lloegr ac yn fyd-eang. Cedwir pob hawl o’r fath. Mae deunyddiau’n cynnwys, ond heb eu cyfyngu i destun, data, rhaglenni, cyfrifianellau, e-wasanaethau, delweddau, graffigau, ffeiliau sain a fideo, trefniadau argraffiadol (y gosodiad neu wir ymddangosiad), yn ogystal ag unrhyw ddogfennau (y gellir eu hatgynhyrchu drwy unrhyw ddull digidol) a’u gwneud ar gael ar y wefan hon. Cewch argraffu un copi a lawrlwytho darnau o unrhyw dudalen(nau) o’n gwefan ar gyfer eich defnydd personol eich hun a chewch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at y cynnwys sydd ar gael ar ein gwefan. Mae’r holl ddeunyddiau y gellir eu lawrlwytho oddi ar y wefan hon wedi’u trwyddedu i’w defnyddio yn anfasnachol dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivs 2.0 UK: Cymru a Lloegr (CC BY-NC-ND 2.0 UK)opens in new window Trwydded.

Dan delerau’r drwydded hon, rhaid i chi:

(a) bob amser gydnabod yr MaPS a rhoi cydnabyddiaeth briodol i’r corff, darparu dolen i’r drwydded a nodi a wnaed unrhyw newidiadau. Gellir gwneud newidiadau o’r fath cyn belled â’u bod yn rhai rhesymol ac nid oes unrhyw awgrym bod MaPS yn eich hyrwyddo chi na’ch defnydd mewn unrhyw fodd;

(b) beidio â defnyddio unrhyw ddeunydd at ddibenion masnachol;

(c) beidio ag addasu, ailgymysgu, drawsnewid na meithrin unrhyw ddeunydd a phetaech yn gwneud unrhyw un o’r rhain yna ni ddylech ddosbarthu deunydd o’r fath;

(d) beidio â gosod unrhyw delerau cyfreithiol na mesurau technolegol sy’n cyfyngu unrhyw drydydd parti rhag cwblhau gweithred a ganiateir dan y drwydded.

Ni chewch ddyblygu, atgynhyrchu (yn gyfan gwbl nac yn rhannol), addasu, newid, cyhoeddi, rhentu, benthyca na chyfathrebu unrhyw ddeunydd i’r cyhoedd nad oes modd ei lawrlwytho, at ddibenion masnachol heb gael caniatâd ysgrifenedig gennym ni. Gellir anfon ceisiadau ysgrifenedig drwy e-bost at contact@maps.org.uk neu drwy anfon llythyr at “Ymholiadau Cwsmer” i’r cyfeiriad uchod a gofrestrwyd ar gyfer y Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

Os byddwch yn tramgwyddo’r telerau hyn o ddefnyddio drwy argraffu, dyblygu neu lawrlwytho unrhyw ran o’n gwefan, bydd eich hawl i ddefnyddio’r wefan yn dod i ben ar unwaith a bydd rhaid i chi, yn unol â’n dymuniad, ddychwelyd i ni neu ddinistrio unrhyw gopïau o’r deunyddiau a wnaed.

Ein cyfrifoldeb rhag colled neu ddifrod a ddioddefir gennych chi

P’un ai a ydych chi’n gwsmer neu’n ddefnyddiwr busnes:

Nid ydym yn eithrio na chyfyngu mewn unrhyw fodd ein hatebolrwydd i chi pan fyddai’n anghyfreithlon gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd am farwolaeth neu niwed personol a achoswyd gan ein hesgeulustod ni neu esgeulustod ein cyflogeion, asiantiaid neu is-gontractwyr ac am dwyll neu gamliwio twyllodrus.

Os ydych yn ddefnyddiwr busnes:

 • Rydym yn eithrio pob amod, gwarant a sylwadau ymhlyg neu amodau eraill a allai fod yn berthnasol i’n gwefan neu unrhyw gynnwys arni.
 • Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, mewn contract, cyfraith camweddau (gan gynnwys esgeulustod), tramgwyddo dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os cafodd ei ragweld, a gyfyd yn sgil neu mewn perthynas â’r:
 • defnydd, neu’r anallu i ddefnyddio, ein gwefan; neu
 • ddefnydd neu’r ddibyniaeth o unrhyw gynnwys a ddangosir ar ein gwefan.
 • Yn benodol, ni fyddwn yn atebol am:
  • loss of profits, sales, business or revenue;
  • golled mewn elw, gwerthiant, busnes neu refeniw;
  • amhariad ar fusnes;
  • colled mewn arbedion a ragwelir;
  • colled mewn cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu
  • unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu yn sgil rhywbeth arall.

Os ydych yn gwsmer:

Nodwch mai ar gyfer defnydd domestig a chartref yn unig y darparwn ein gwefan. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein gwefan at ddibenion masnachol neu fusnes ac nid ydym yn atebol i chi am unrhyw golled mewn elw, colled mewn busnes, amhariad ar fusnes na cholli cyfle busnes.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gyfoes ac yn gywir, ni roddir unrhyw ymrwymiad, sylw, gwarant na sicrwydd arall, a fynegir neu a awgrymir, gennym nac ar ein rhan na chan unrhyw un o’n partneriaid, cyflogeion, asiantau neu gynghorwyr nac unrhyw berson arall ynghylch dibynadwyedd, cywirdeb neu gyflawnrwydd unrhyw wybodaeth ar y wefan hon.

Nid ydym ni na’n partneriaid yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamau a gymerir ar sail cynnwys y wefan hon (i’r graddau a ganiateir gan reolau rheoleiddio/deddfau perthnasol). Nid yw hyn yn effeithio ar ein hatebolrwydd i chi fel yr eglurir uchod.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan yn gywir ac yn gyfoes, ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth anghywir. Nid oes cyfrifoldeb arnom ni o gwbl i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol nac i ddiweddaru’r wefan hon.

Nid ydym yn gyfrifol am feirysau a rhaid ichi beidio â’u trosglwyddo

Nid ydym yn gwarantu nad yw’r wefan hon yn cynnwys unrhyw ddiffygion, bygiau, firysau nac unrhyw beth arall a allai fod yn niweidiol neu’n ddinistriol, nac ychwaith y byddwn yn cael gwared ar unrhyw ddiffygion a firysau a ddaw i’r amlwg. Chi sy’n gyfrifol am drefnu’ch technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a’ch llwyfannau i fedru defnyddio’n gwefan. Dylech ddefnyddio’ch meddalwedd diogelwch rhag feirysau eich hun.

Nid ydym yn gwarantu y bydd y wefan hon yn cydfynd â phob, neu unrhyw, galedwedd neu feddalwedd y gallech fod yn eu defnyddio. Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio ein gwefan drwy gyflwyno, yn wybyddus, unrhyw feirysau, trojanau, mwydod, bomiau rhesymeg, logwyr keystroke, spyware, adware neu unrhyw raglen, rhan neu god cyfrifiadurol cyffelyb i ddifrodi gwaith unrhyw feddalwedd neu galedwedd gyfrifiadurol, data a lygrwyd neu unrhyw ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnolegol niweidiol. Rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad anawdurdodedig i’n gwefan, y gweinydd sy’n cadw’n gwefan neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy’n gysylltiedig â’n gwefan. Rhaid i chi beidio ag ymosod ar ein gwefan drwy ymosodiad gwrthod-gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod-gwasanaeth a ddosberthir. Drwy dramgwyddo’r ddarpariaeth hon, byddech yn troseddu dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd unrhyw dramgwyddo o’r fath i’r awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â’r awdurdodau hynny drwy ddatgelu eich hunaniaeth iddynt. Mewn achos o’r fath o dramgwyddo, bydd eich hawl i ddefnyddio’n gwefan yn dod i ben ar unwaith.

Nid ydym yn gyfrifol am wefannau trydydd parti yr ydym ynghlwm â nhw

Pan fydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hynny er gwybodaeth i chi yn unig. Ni ddylid ystyried y dolenni hyn fel caniatâd gennym o’r gwefannau hynny na’r wybodaeth a gewch oddi wrthynt.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau na’r adnoddau hynny.

Peidiwch â dibynnu ar wybodaeth ac offer ar y wefan hon

Nid ydym yn cael ein rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, ac nid yw’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn darparu gwasanaeth rheoleiddiol. Er gwybodaeth gyffredinol yn unig mae’r wybodaeth a’r deunydd (gan gynnwys offer) a ddarperir ar ein gwefan. Nid yw’n cynrychioli cyngor y dylech ddibynnu arno. Rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn gweithredu neu beidio â gweithredu ar sail cynnwys neu wybodaeth sy’n deillio o’n gwefan. Er enghraifft, dylech geisio mwy o wybodaeth gan gynghorydd ariannol annibynnol neu gan ddarparwyr cynnyrch ariannol penodol.

Gwaharddiadau ar ddefnyddio’r wefan hon

Ni chewch ddefnyddio’r wefan hon at unrhyw bwrpas sy’n anghyfreithlon neu a waherddir dan y telerau hyn. Yn enwedig, ond nid yn benodol, rhaid i chi beidio â defnyddio’r wefan hon:

 • mewn unrhyw ffordd sy’n tramgwyddo unrhyw gyfraith neu reoliad lleol, cenedlaethol neu ryngwladol;
 • mewn unrhyw ffordd sy’n anghyfreithlon neu’n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw effaith o bwrpas anghyfreithlon neu dwyllodrus;
 • at ddibenion niweidio neu geisio niweidio plant mewn unrhyw ffordd;
 • i anfon, i dderbyn, uwchlwytho, lawrlwytho, defnyddio neu ailddefnyddio’n wybyddus, unrhyw ddeunydd nad yw’n cydymffurfio â’r telerau hyn;
 • i drosglwyddo, neu i gaffael y trosglwyddiad o unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo, yn ddigymell neu heb awdurdod, neu unrhyw fath arall o ddeunydd llithiol (spam)
 • sy’n gyfystyr ag ymddygiad troseddol neu’n annog ymddygiad a fyddai’n cael ei ystyried yn ymddygiad troseddol, sy’n arwain at atebolrwydd sifil, neu sy’n mynd yn groes i ddeddf hawliau eiddo deallusol unrhyw drydydd parti neu’n amharu arnynt, mewn unrhyw wlad yn y byd.

Byddwch hefyd yn cytuno i:

 • beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ad-werthu unrhyw ran o’n gwefan yn groes i ddarpariaethau’r telerau hyn
 • beidio â gwneud defnydd heb awdurdod, ac i beidio amharu, difrodi nac ymyrryd ag:
 • unrhyw ran o’n gwefan;
 • unrhyw offer neu rwydwaith ble y cedwir ein gwefan;
 • unrhyw feddalwedd a ddefnyddir wrth ddarparu’n gwefan; neu
 • unrhyw offer neu rwydwaith neu feddalwedd a ddefnyddir gan unrhyw drydydd parti neu sydd dan ei berchnogaeth.

Byddwn yn cydymffurfio’n llwyr ag unrhyw awdurdodau sy’n gorfodi’r gyfraith neu orchymyn llys sy’n gofyn neu’n mynnu ein bod yn datgelu manylion neu leoliad unrhyw un sy’n postio unrhyw ddeunyddiau sy’n tramgwyddo amodau’r adran hon.

Sut y gallem ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Dim ond fel yr amlinellir yn ein Polisi Preifatrwydd y defnyddir eich gwybodaeth bersonol.

Telerau perthnasol eraill

Os ydych yn gwsmer, nodwch fod y telerau defnyddio hyn, eu testun a’u ffurfiad, yn cael eu llywodraethu drwy gyfraith Cymru a Lloegr. Mi fyddwch chi fel ninnau’n cytuno mai llysoedd Cymru a Lloegr, a hwy’n unig, fydd ag awdurdodaeth i setlo unrhyw anghydfod a allai ddeillio o’r telerau ac amodau hyn neu sy’n gysylltiedig â nhw, ac eithrio os ydych yn breswylydd yng Ngogledd Iwerddon, cewch hefyd ddwyn achos yno ac os ydych yn breswylydd yn yr Alban yna cewch ddwyn achos yno yr un modd.

Os ydych yn fusnes, bydd y telerau defnyddio hyn, eu testun a’u ffurfiad (ac unrhyw anghydfodau a hawliadau nad ydynt yn rhai contractiol), yn cael eu llywodraethu drwy gyfraith Cymru a Lloegr. Rydych chi fel ninnau’n cytuno mai llysoedd Cymru a Lloegr, a hwy’n unig, fydd ag awdurdodaeth.