Telerau ac amodau

Cyffredinol

Mae’r telerau ac amodau canlynol yn berthnasol i bob adran a thudalen ar wefan moneyadviceservice.org.uk ac, lle mae’n berthnasol, i wasanaethau eraill rydym yn eu darparu. Mae’n bosibl y bydd telerau ac amodau eraill hefyd yn berthnasol i wasanaethau eraill rydym yn eu darparu, ac mae’r rhain wedi’u nodi isod a/neu byddant yn cael eu hegluro neu eu darparu ichi os byddwch chi’n defnyddio’r gwasanaethau hyn.

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus. Maent yn rheoli ein perthynas â chi yng nghyswllt y wefan hon. Wrth ichi ddefnyddio neu ymweld ag unrhyw ran o’r wefan hon, ystyrir eich bod wedi derbyn y telerau hyn yn llawn. Os nad ydych yn derbyn y telerau ac amodau hyn, peidiwch â pharhau i ddefnyddio’r wefan hon.

Mae’n bosibl y byddwn yn addasu’r telerau ac amodau hyn drwy roi copi diwygiedig ohonynt ar y wefan hon o bryd i’w gilydd. Dylech ymweld â’r dudalen hon o dro i dro er mwyn gweld y telerau ac amodau cyfredol. Wrth barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno â’r telerau ac amodau diwygiedig.

Gwybodaeth amdanom ni

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ydym ni, cwmni cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr. Cyfeiriad ein swyddfa gofrestredig yw 120 Holborn, London, England EC1N 2TD a’n rhif cofrestredig yw 07172704. Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at enquiries@moneyadviceservice.org.uk.

Enw’r wefan y mae’r telerau ac amodau hyn yn berthnasol iddi ac rydym yn gyfrifol amdani yw moneyadviceservice.org.uk a phob micro-safle cysylltiedig. Nid yw’r wefan hon wedi cael ei chymeradwyo gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), na chan unrhyw awdurdod rheoleiddio ariannol o unrhyw wladwriaeth neu awdurdodaeth arall.

Amodau a Thelerau newydd ar gyfer y Corff Sengl ar Gyfarwyddyd Ariannol

Gwefan

O 1 Ionawr 2019, bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise a’r Gwasanaeth Cyngor ar Bensiynau (TPAS) yn ymuno i ffurfio’r ‘Corff Sengl ar Gyfarwyddyd Ariannol’. Er mwyn parhau i gynnal y safonau uchel o wasanaeth byddwn yn trosglwyddo’r holl gofnodion cwsmer i’r corff newydd. Os ydych yn gwsmer presennol neu os hoffech gael mwy o wybodaeth ar sut y prosesir eich data, gweler ein polisi preifatrwydd neu cysylltwch ag enquiries@MoneyAdviceService.org.uk ni chaiff eich hawliau preifatrwydd data eu heffeithio ac mae rhagor o fanylion ar gael yn https://ico.org.uk/your-data-matters/

Ffôn / Gwesgwrs

Diolch am gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. O 1 Ionawr 2019, bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise a’r Gwasanaeth Cyngor ar Bensiynau (TPAS) yn ymuno i ffurfio’r ‘Corff Sengl ar Gyfarwyddyd Ariannol’. Er mwyn parhau i gynnal y safonau uchel o wasanaeth byddwn yn trosglwyddo’r holl gofnodion cwsmer i’r corff newydd. Os ydych yn gwsmer presennol neu os hoffech gael mwy o wybodaeth ar sut y prosesir eich data, gweler ein polisi preifatrwydd (ar gael ar ein gwefan) neu siaradwch â’n hasiant am fwy o wybodaeth.

  1. Cyfeiriwch y cleient/cwsmer i’r polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth ac yna eglurwch os bydd ef neu hi yn dymuno newid ei gofnodion ac ati, dylid cysylltu ag enquiries@MoneyAdviceService.org.uk

  2. Os na fydd yn fodlon ar hynny, cyfeiriwch y cwsmer at y Swyddog Diogelu Data ar gyfer pob sefydliad. (MAS, Emma Wheeler; TPAS, Vaughn Jenkins, Pension Wise, TBC)

  3. Mae mwy o wybodaeth ar eu hawliau preifatrwydd data ar gael yn https://ico.org.uk/your-data-matters/

Defnyddio’r wefan hon a’n hawliau eiddo deallusol

Mae’r holl adnodau a gwybodaeth sydd ar gael ar y wefan hon yn cael eu darparu fel adnoddau di-dâl, ac ni chewch eu defnyddio at ddibenion masnachol o unrhyw fath heb gael caniatâd ysgrifenedig gennym ni ymlaen llaw. Er gwybodaeth, os bydd cynghorwyr yn defnyddio’r wefan hon i chwilio am wybodaeth i gynorthwyo cleientiaid, ni ystyrir eu bod yn defnyddio’r wefan at ddibenion masnachol na lled-fasnachol. Gallwch gyflwyno ceisiadau ysgrifenedig i ddefnyddio’r wybodaeth sydd ar gael ar y wefan hon at ddibenion masnachol drwy anfon e-bost at enquiries@moneyadviceservice.org.uk neu drwy anfon llythyr at ‘Customer enquiries’ yn y cyfeiriad uchod a gofrestrwyd ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Rydym yn cadw’r hawl, heb unrhyw rwymedigaeth, i addasu, diweddaru, gwrthod neu dynnu mynediad at y wefan hon yn ôl ar unrhyw adeg a heb rybudd. Os bydd angen, gallwn wahardd mynediad at y wefan hon dros dro neu ei dileu’n llwyr.

Oni nodir yn wahanol, ni sy’n berchen ar yr hawlfraint ac ar unrhyw hawliau eiddo deallusol eraill ym mhob deunydd ar y wefan hon ac yn ein cyhoeddiadau (neu y mae gennym drwydded i’w defnyddio). Mae deunyddiau’n cynnwys y canlynol, ond ddim yn gyfyngedig iddynt; dyluniad, cynllun, gwedd, ymddangosiad, graffeg a dogfennau ar y wefan hon, yn ogystal â mathau eraill o gynnwys fel erthyglau a thestunau eraill.

Mae’r holl ddeunyddiau gwybodaeth y gellir eu llwytho oddi ar y safle hwn wedi’u trwyddedu i’w defnyddio o dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivs 2.0 UK: England & Wales Licenseopens in new window. O dan delerau’r drwydded hon, ni chewch addasu, newid na datblygu’r deunyddiau hyn na defnyddio’r deunyddiau hyn at ddibenion masnachol, ac mae’n rhaid ichi ddatgan mai’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yw awdur y deunyddiau hyn.

Ar ben hynny, mae’ch defnydd o’r adroddiadau yn dwyn yr enwau “Galluogrwydd Ariannol” y DU’ a roddwyd ar y wefan hon ar 2 Awst 2013, a “Bywydau Dyledus: Cymhlethdodau Bywyd mewn Dyled” a roddwyd ar y wefan hon ar 27 Tachwedd 2013 (yr “Adroddiadau”) yn amodol ar y darpariaethau ychwanegol dilynol:

1. Ni fyddwch yn defnyddio ac/neu arddangos dyfyniadau o’r Adroddiad mewn cyd-destun y gellid casglu’n rhesymol ohono (ym marn y Gwasanaeth Cyngor Ariannol) bod:

a. y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn hyrwyddo neu gymeradwyo eich dadl, barn, neu safbwynt;

b. eich barnau neu’r safbwyntiau rydych yn eu hyrwyddo yr un â barnau neu safbwyntiau‘r Gwasanaeth Cynghori Ariannol neu’n debyg iddynt;

c. y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn eich cefnogi neu’ch cymeradwyo chi neu’ch nwyddau neu wasanaethau; neu

d. y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gysylltiedig â chi mewn unrhyw ffordd.

2. Ni fyddwch yn gwneud unrhyw ychwanegiad i, dilead o, newid neu addasiad i’r Adroddiad (trwy ddefnyddio dyfyniadau o’r Adroddiad yn ddetholus neu fel arall) a fyddai’n gwyrdroi’r Adroddiad (neu roi argraff wyrdröedig i ddarllenydd eich gwaith ynghylch cyfanrwydd yr Adroddiad) neu a fyddai’n effeithio fel arall ar enw da’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol;

3. Byddwch yn priodoli unrhyw ddyfyniadau o’r Adroddiad y byddwch yn eu defnyddio yn eich gwaith i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol bob tro.

4. Ni fyddwch yn defnyddio dyfyniadau o’r Adroddiad mewn gwaith, neu mewn rhan o grŵp o weithiau:

a. sy’n hyrwyddo unrhyw fath o weithgarwch anghyfreithlon;

b. y gellid ei ystyried yn rhesymol fel gwaith difenwol gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol; neu

Os digwydd unrhyw anghysondeb rhwng y telerau ychwanegol hyn a gweddill y telerau hyn neu’r Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivs 2.0 UK: England & Wales, bydd y telerau ychwanegol hyn yn cymryd blaenoriaeth ynghylch defnydd yr Adroddiad.

Ein hatebolrwydd i chi

Mae’r wefan hon, ein cyhoeddiadau a’n gwasanaethau ffôn, wyneb yn wyneb a sgwrsio ar y we yma i’ch helpu chi i reoli eich arian yn well ac i wneud dewisiadau cytbwys.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon ac mewn cyhoeddiadau cysylltiedig a’r cyngor a roddir gan ein cynghorwyr drwy gyfrwng y Llinell Cynghori Ariannol – drwy sesiynau wyneb yn wyneb a sesiynau sgwrsio ar y we – yn gyfoes ac yn gywir, ni roddir unrhyw ymrwymiad, sylw, gwarant na sicrwydd arall gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol nac ar ran y Gwasanaeth Cynghori Ariannol na chan unrhyw un o’n partneriaid, cyflogeion, asiantau neu gynghorwyr nac unrhyw berson arall ynghylch dibynadwyedd, cywirdeb neu gyflawnrwydd yr wybodaeth, safbwyntiau, hysbysebion, data na deunyddiau sy’n ymddangos ar y wefan hon na’r cyngor a roddir gan ein cynghorwyr, ac nid yw unrhyw un ohonynt yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw wybodaeth, safbwyntiau, hysbysebion na data o’r fath.

Nid ydym yn atebol am unrhyw niwed (gan gynnwys, er enghraifft, niwed wrth golli busnes neu golli elw) a fydd yn codi mewn tort neu gontract neu fel arall wrth ddefnyddio neu fethu defnyddio: gwefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, cyhoeddiadau cysylltiedig, y cyngor a roddir gan ein cynghorwyr drwy’r Llinell Cynghori Ariannol, y sesiynau wyneb yn wyneb a/neu’r sesiynau sgwrsio ar y we neu unrhyw ddeunyddiau ynddynt, nac yn sgil unrhyw gam a gymerir na phenderfyniad a wneir o ganlyniad i ddefnyddio’r wefan, cyhoeddiadau cysylltiedig, y Llinell Cynghori Ariannol, sesiynau wyneb yn wyneb na sesiynau sgwrsio ar y we. Nid yw’r telerau ac amodau hyn yn eithrio nac yn cyfyngu ein hatebolrwydd (os oes atebolrwydd o gwbl) i chi am:

  • Anaf personol neu farwolaeth a fydd yn digwydd o ganlyniad i esgeulustod ar ein rhan ni
  • Twyll a chamliwio twyllodrus, nac am
  • Unrhyw fater lle byddai’n anghyfreithlon i ni eithrio neu geisio eithrio ein hatebolrwydd.

Argaeledd y wefan hon

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod y wefan hon ar gael 24 awr y dydd, nid ydym yn atebol os na fydd y safle ar gael am unrhyw gyfnod am unrhyw reswm.

Nid ydym yn gwarantu nad yw’r wefan hon yn cynnwys unrhyw ddiffygion, firysau nac unrhyw beth arall a allai fod yn niweidiol neu’n ddinistriol, nac y byddwn yn cael gwared ar unrhyw ddiffygion a firysau a fydd yn dod i’r amlwg. Nid ydym yn gwarantu y bydd y wefan hon yn cyd-fynd â phob, neu unrhyw, galedwedd neu feddalwedd rydych yn eu defnyddio.

Nid ydym yn rheoli gwefannau eraill sydd â dolenni i’r wefan hon neu o’r wefan hon, ac nid ydym yn gyfrifol am eu cynnwys nac am unrhyw newidiadau na diweddariadau i wefannau o’r fath. Nid ydym yn gyfrifol am ddarllediadau ar y we nac am unrhyw fath arall o drosglwyddo gwybodaeth o unrhyw wefannau eraill.

Gwybodaeth ar y wefan hon

Nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), ac nid yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn darparu gwasanaeth rheoledig.

Mae’r wybodaeth a’r adnoddau a ddarperir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn rhai generig, a dylent fod o gymorth ichi’n gyffredinol i reoli eich arian. Fodd bynnag, ni all y Gwasanaeth Cynghori Ariannol argymell cynnyrch ariannol penodol, ac mae bob amser yn argymell ichi gael mwy o wybodaeth gan gynghorydd ariannol annibynnol a/neu fwy o wybodaeth gan ddarparwyr cynnyrch ariannol penodol.

Os ydych chi’n defnyddio’r gwiriad iechyd ariannol, gwybodaeth ar ymddeoliad, neu offerynnau, neu unrhyw adnoddau eraill ar y wefan, mae’r rhain wedi’u cynllunio i roi gwybodaeth a chyngor i chi fedru nodi’ch anghenion ariannol a rheoli’ch arian yn well. Yn benodol, mae’r gwiriad iechyd ariannol yn darparu cynllun gweithredu personol sy’n seiliedig ar yr wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi i ni am eich amgylchiadau ariannol ar hyn o bryd. Cofiwch nad yw’r adnoddau ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn golygu nad oes rhaid ichi feddwl eich hun am eich blaenoriaethau a’ch amgylchiadau personol.

Ni ddylech werthu, prynu na newid telerau cynnyrch dim ond ar sail unrhyw adnoddau ar y wefan. Os oes angen cyngor ariannol wedi’i reoleiddio arnoch chi, dylech ofyn am gyngor gan gynghorydd ariannol proffesiynol.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan yn gywir ac yn gyfoes, yn cynnwys cymwysterau’r cynghorwyr ariannol a manylion eraill amdanynt yn ein cyfeirlyfr cynghorwyr ar ymddeoliad, ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth anghywir. Nid oes cyfrifoldeb arnom ni o gwbl i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol nac i ddiweddaru’r wefan hon, hyd yn oed os daw camgymeriadau i’r amlwg.

Ni ddylai neb, yn enwedig y rheini nad oes ganddynt brofiad proffesiynol o faterion yn ymwneud â buddsoddiadau, ddibynnu ar gynnwys y wefan hon. Ni ddylai buddsoddwyr manwerthu ymweld â’r wefan hon, dibynnu arni na gweithredu ar sail ei chynnwys. Nid ydym ni na’n partneriaid yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamau a gymerir ar sail cynnwys y wefan hon (i’r graddau a ganiateir gan reolau rheoleiddio/deddfau perthnasol). Nid yw hyn yn effeithio ar ein hatebolrwydd i chi fel yr eglurir uchod.

Contractio ar-lein

Ni fwriedir i unrhyw beth ar y wefan hon fod yn gynnig, na chael ei ddehongli i fod yn gynnig, i ffurfio perthynas gontractaidd gyda chi na neb arall, ac eithrio’r telerau ac amodau hyn sy’n rheoli’r berthynas rhyngom yng nghyswllt y modd y byddwch yn defnyddio’r wefan.

Os byddwch yn ffurfio contract â thrydydd parti sydd wedi’i enwi ar y wefan hon neu y cyfeirir ato ar y wefan hon, eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr bod telerau’r contract hwnnw’n dderbyniol gennych chi a’ch bod yn gofyn am gyngor cyfreithiol os bydd angen.

Mae telerau ac amodau ychwanegol arbennig yn berthnasol i’r Llinell Cynghori Ariannol, y sgyrsiau wyneb yn wyneb a’r sesiynau sgwrsio ar y we.

Mae’n bosibl y byddwn yn recordio galwadau i’r Llinell Cynghori Ariannol at ddibenion rheoli ansawdd, gwerthuso a hyfforddi. Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn cael ei thrin yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 – darllenwch yr adran ‘Gwybodaeth Bersonol’ isod.

Gwaharddiadau ar ddefnyddio’r wefan hon

Ni chewch ddefnyddio’r wefan hon at unrhyw bwrpas sy’n anghyfreithlon neu wedi’i wahardd o dan y telerau ac amodau hyn. Yn benodol, rydych wedi’ch gwahardd rhag postio a throsglwyddo unrhyw ddeunydd o’r rhestr isod – ond nid yw’r rhestr hon yn gyflawn:

  • Deunydd bygythiol, difrïol, enllibus, anweddus, gwrthryfelgar, sarhaus, pornograffig, camdriniol, a allai annog casineb hiliol, gwahaniaethol, annifyr, tramgwyddus, ymfflamychol, cableddus, sy’n torri cyfrinachedd, sy’n torri amodau preifatrwydd neu a allai achosi annifyrrwch neu anghyfleustra
  • Nad ydych wedi cael yr holl drwyddedau a/neu gymeradwyaeth angenrheidiol ar ei gyfer
  • Sy’n gyfystyr ag ymddygiad troseddol neu’n annog ymddygiad a fyddai’n cael ei ystyried yn ymddygiad troseddol, sy’n arwain at atebolrwydd sifil, neu sy’n mynd yn groes i ddeddf hawliau eiddo deallusol unrhyw drydydd parti neu’n amharu arnynt, mewn unrhyw wlad yn y byd, neu
  • Sy’n niweidiol yn dechnegol (gan gynnwys y canlynol ond nid yn gyfyngedig i hynny; firysau cyfrifiadur, bomiau logic, ceffylau Trojan, cynrhon, cydrannau niweidiol, data llwgr neu feddalwedd maleisus arall neu ddata niweidiol).

Byddwn yn cydymffurfio’n llwyr ag unrhyw awdurdodau sy’n gorfodi’r gyfraith neu orchymyn llys sy’n gofyn neu’n mynnu ein bod yn datgelu manylion neu leoliad unrhyw un sy’n postio unrhyw ddeunyddiau sy’n torri amodau’r adran hon.

##
Gwybodaeth personol

Rydyn ni’n ystyried bod preifatrwydd ein defnyddwyr yn bwysig iawn a bydd unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cael ei drin yn unol â’n telerau ac amodau a rhybudd preifatrwydd. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a roddwch wrthym wrth ddefnyddio ein ffôn, y Llinell Gyngor Ariannol, y gwasanaeth penodi wyneb yn wyneb a’r wefan hon gan gynnwys y cyfleuster ‘sgwrsio’.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch i ni yn cael ei drin yn unol â’r gyfraith diogelu data berthnasol, gan gynnwys (pan gaiff ei weithredu) y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (Rheoliad (UE) 2016/679) (“GDPR”), unrhyw weithredu GDPR i mewn i’r DU yn y cartref y gyfraith ac unrhyw ddiwygiadau i’r gyfraith diogelu data berthnasol.

Ni fyddwn yn ceisio gwerthu unrhyw beth i chi ac ni fyddwch yn derbyn galwadau ffôn neu bost heb ofyn amdanynt ni neu unrhyw drydydd parti o ganlyniad i ddata personol a ddarperir i ni

Telerau perthnasol eraill

Bydd unrhyw rwymedigaethau sy’n rhan o’r contract ac nad ydynt yn rhan o’r contract, ac unrhyw faterion eraill a fydd yn codi o’r telerau ac amodau hyn neu sy’n gysylltiedig â hwy, o dan reolaeth cyfraith Lloegr a bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu dehongli yn unol â chyfraith Lloegr.

Llysoedd Cymru a Lloegr, a hwy’n unig, fydd ag awdurdodaeth i setlo unrhyw anghydfod a allai ddeillio o’r telerau ac amodau hyn neu sy’n gysylltiedig â hwy.

Os oes unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau hyn yn ddi-rym neu nad oes modd eu gorfodi, neu os gallai hynny fod yn wir, bydd yn cael ei hystyried yn ddarpariaeth ar wahân ac ni fydd yn effeithio ar unrhyw ddarpariaeth arall yn y telerau ac amodau hyn.