Ymholiadau cyffredin gan gwsmeriaid ynglŷn â chyfrifon banc

Rydym wedi ceisio casglu ynghyd yma rhai o’r cwestiynau mae cwsmeriaid Credyd Cynhwysol yn debygol o’u gofyn i chi mewn perthynas â’u cyfrif banc.

Nid oes gennyf gyfrif banc ond dywedwyd wrthyf fod angen un arnaf

Telir Credyd Cynhwysol yn uniongyrchol i gyfrif banc cwsmer.

Er mwyn derbyn taliadau Credyd Cynhwysol, bydd angen i gwsmeriaid gael cyfrif sy’n gallu derbyn taliadau awtomataidd.

Y dewisiadau yw:

 • cyfrif cyfredol
 • cyfrif banc sylfaenol
 • cyfrif ‘pot jam’ (neu gyfrif cyllidebu)
 • rhai mathau o gyfrifon undebau credyd, a
 • chyfrif cerdyn Swyddfa’r Post®.

Mae’n syniad da i’r cwsmer ddewis cyfrif sy’n caniatáu taliadau awtomataidd allan o’r cyfrif – megis Debydau Uniongyrchol neu archebion sefydlog – ar gyfer biliau megis rhent, nwy a thrydan.

Mae’r holl gyfrifon a enwir uchod – ac eithrio cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post® – yn caniatáu i’r deiliad cyfrif wneud taliadau awtomataidd allan.

Rwyf eisiau agor cyfrif heb fawr o drafferth

Efallai bod gan rai cwsmeriaid hanes credyd gwael neu’n gyndyn o wneud cais am unrhyw gyfrif sy’n gofyn am wiriad credyd. Efallai y byddai’n well iddynt gael cyfrif banc sylfaenol (neu debyg) nad yw’n cynnig cyfleuster gorddrafft a dim gwiriad credyd.

Fe allai’r dogfennau safonol y mae eu hangen i brofi hunaniaeth y cwsmer neu’i gyfeiriad fod yn anodd neu’n ddrud i rai pobl gael gafael arnynt. A oes unrhyw ddogfennau eraill y gallwch chi eu derbyn yn lle’r rhain, os nad oes gan gwsmer basbort neu drwydded gyrru, er enghraifft?

Bydd pob cwsmer Credyd Cynhwysol yn derbyn llythyr hysbysiad o ddyfarniad ar ddechrau eu hawliad. Mae’r llythyr hwn yn cael ei gydnabod fel ffurf adnabod ddilys at ddiben agor cyfrif banc. Serch hynny, bydd y rhan fwyaf o fanciau yn gofyn am brawf ychwanegol o gyfeiriad ynghyd â’r llythyr hwn.

Efallai y bydd rhai cwsmeriaid angen cymorth i lenwi’r ffurflen gais.

A oes angen cyfrif ar y cyd arnaf?

Os oes gan y cwsmer bartner bydd angen i’r ddau ohonynt wneud cais ar y cyd am Gredyd Cynhwysol a byddant yn derbyn un taliad misol ar gyfer eu cartref.

Nid oes yn rhaid iddynt gael cyfrif ar y cyd. Gallant ddewis gael eu harian wedi’i dalu i mewn i:

 • gyfrif sengl yn naill ai eu henw nhw neu enw eu partner, neu
 • cyfrif ar y cyd yn enwau’r ddau

Fel rheol gyffredinol, mae cyfrifon ar y cyd yn fwyaf addas i gyplau sydd ag agwedd debyg at arian ac sy’n gallu cyllidebu gyda’i gilydd a chytuno ar gynllun gwario ar y cyd.

Serch hynny, fe allai rhai cyplau ddewis peidio â defnyddio cyfrif ar y cyd.

Os oes gan bartner rhywun hanes credyd gwael dylai fod yn ymwybodol y gallai agor cyfrif ar y cyd gyda’r partner effeithio ar ei sgôr credyd ei hun.

Ac os yw cwsmer yn poeni am adael i bartner gymryd rheolaeth ar yr arian a’i adael heb fynediad at arian, dylai drafod hynny gyda’i Ganolfan Byd Gwaith. O dan amgylchiadau eithriadol, er enghraifft os yw rhywun wrth risg o gam-drin, neu os oes gan ei bartner hanes o ddibyniaeth, gellir eu talu ar wahân.

Cewch wybod mwy am Amddiffyn rhag cam-drin ariannol

Mae gennyf gyfrif banc ond nid wyf yn ei ddefnyddio – a allaf ddechrau ei ddefnyddio eto?

Efallai bod rhai cwsmeriaid wedi agor cyfrif yn y gorffennol ond wedi rhoi’r gorau i’w ddefnyddio.

Os yw’r cwsmer yn gallu olrhain ac ailysgogi’r cyfrif, bydd angen gwirio a yw’n addas ar gyfer derbyn ei daliadau Credyd Cynhwysol.

Hyd yn oed os yw’r cyfrif yn addas ar gyfer derbyn taliadau, byddai’n ddefnyddiol trafod gofynion y cwsmer am gyfrif a’r gwahanol ddewisiadau sydd ar gael. Efallai y byddai’n well iddo gael cyfrif o fath gwahanol, er enghraifft un gyda chostau is, neu heb gyfleuster gorddrafft.

Os oes dyledion heb eu talu neu orddrafft ar y cyfrif yna efallai y byddai’n rhaid i chi siarad â’r cwsmer ynglŷn â sefydlu cynllun ad-dalu priodol.

Beth yw’r ffordd orau o dalu am filiau cartref?

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol ac mae’n cynnwys swm o arian i dalu am (neu helpu gyda) rhent neu forgais cwsmer. Oherwydd hyn, mae llawer o gwsmeriaid yn cael eu hannog i ddechrau talu eu rhent a biliau eraill trwy Ddebyd Uniongyrchol neu orchymyn sefydlog.

Efallai na fydd rhai cwsmeriaid yn gyfarwydd â Debydau Uniongyrchol felly mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi esbonio sut y maen nhw’n gweithio a dweud y gellir eu trefnu am ddim ac fe allent arbed arian i’r cwsmer, er enghraifft os oes tariff is am dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Fe allai cwsmeriaid eraill fod yn wyliadwrus o Ddebydau Uniongyrchol oherwydd eu bod yn teimlo y byddant yn colli rheolaeth ar eu harian neu oherwydd eu bod wedi gorfod talu costau banc yn flaenorol o ganlyniad i Ddebydau Uniongyrchol wedi’u gwrthod.

Sut ydw i’n trefnu fy nghyfrif i’w gwneud yn haws i reoli fy arian?

Fe allai rhai cwsmeriaid fod angen help gyda sgiliau cyllidebu sylfaenol, tra bydd eraill yn arbenigo mewn cyllidebu, ond na fyddant yn arfer gwneud hynny yn fisol. Bydd y rhan fwyaf o gwsmeriaid yn awyddus i gadw rheolaeth ar eu biliau ac allan o ddyled.

Gallai’r cwsmer elwa o gadw arian ar gyfer biliau ar wahân i arian i wario. Gallai wneud hynny mewn sawl ffordd, gan gynnwys:

 • Agor cyfrif ar wahân ar gyfer rhent a biliau hanfodol eraill yn unig. Fe allai drefnu gorchymyn sefydlog bob mis i’r cyfrif hwn ac fe allai amseru ei holl Ddebydau Uniongyrchol i ddod allan yn syth ar ôl i’r arian gael ei drosglwyddo./li>
 • Defnyddio cerdyn rhagdaledig ochr yn ochr â’i gyfrif banc. Mae’r arian ar gyfer biliau yn aros yn y cyfrif heb ei gyffwrdd ac mae’r gweddill yn cael ei drosglwyddo i gerdyn rhagdaledig y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwario cyffredinol.
 • Defnyddio cyfrif ‘pot jam’ neu gyllidebu ar wahân arbenigol i wahanu ei arian yn ‘jariau’ ar gyfer rhent, biliau eraill neu wario cyffredinol.

Sut ydw i’n osgoi ffioedd a chostau banc?

Bydd rhai cwsmeriaid, yn enwedig y rheini sy’n newydd i fancio neu sydd wedi cael profiadau negyddol yn y gorffennol, yn wyliadwrus rhag gorfod talu ffioedd a chostau eraill.

Dylech esbonio’r gwahanol fathau o ffioedd a chostau fel bod y cwsmer yn deall pa weithgareddau bancio sydd am ddim a pha rai y mae’n rhaid talu amdanynt, er enghraifft:

 • Llog a ffioedd ar orddrafftiau. Os yw’r cwsmer yn aros mewn credyd, neu os oes ganddo gyfrif heb gyfleuster gorddrafft, bydd yn gallu osgoi’r rhain.
 • Costau banc ar gyfer Debydau Uniongyrchol. Mae talu biliau trwy Ddebyd Uniongyrchol am ddim cyhyd â bod digon o arian yng nghyfrif y cwsmer i wneud y taliad. Gall y cwsmer osgoi costau banc ar gyfer Debydau Uniongyrchol wedi’u gwrthod trwy gyllidebu’n ofalus a chadw cyfrif o ba daliadau sydd angen gadael ei gyfrif a phryd.
 • Ffioedd ar gyfer codi arian o beiriant arian. Er bod y rhan fwyaf o beiriannau arian am ddim i’w defnyddio, mae rhai – yn enwedig y rhai y tu fewn i siopau cyfleus – yn codi tâl am godi arian. Bydd y cwsmer bob amser yn cael rhybudd os bydd yn gorfod talu.

Sut alla i gadw llygad ar fy nghyfrif a gwirio fy malans?

Os oes gan y cwsmer fynediad at y rhyngrwyd mae’n debyg y bydd eisiau cofrestru ar gyfer gwasanaethau bancio ar-lein neu symudol er mwyn gwirio ei gyfriflen unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.

Fel arall, fe allai ddefnyddio bancio ffôn i wirio ei falans neu archebu cyfriflen fach o beiriant codi arian.