Amdanom ni

Pan yw pobl yn brwydro gyda dyled mae’n bwysicach nag erioed fod ganddynt fynediad at gyngor effeithiol.

Gwasanaethau yn 2013/14

Rydym wedi dyrannu cyllid ar gyfer 2013/14 fel a ganlyn:

  • Cymru a Lloegr – 16 prosiect (a ariannwyd o’r blaen gan y Llywodraeth) i ddarparu cyngor ar ddyledion i bobl sy’n agored i niwed
  • Yr Alban – gwasanaethau wyneb yn wyneb ac adeiladu capasiti ar gyfer asiantaethau cynghori
  • Gogledd Iwerdddon – gwasanaethau wyneb yn wyneb, mewn partneriaeth â’r Adran Menter, Masnach a Buddsoddi

Ni fyddwn yn dyrannu cyllid i asiantaethau heblaw am y rhai y sonir amdanynt uchod yn 2012/13.

Cynlluniau i’r dyfodol

Er mwyn hysbysu ein gwaith datblygu rydym wedi ymgymryd â rhaglen ymchwil eang. Mae hyn yn cynnwys arolwg o ddarpariaeth cyngor, asesiad o anghenion defnyddwyr â gormod o ddyledion, ymgynghori eang â chredydwyr, y sector cynghori a chyrff cyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig, a datblygu model ar gyfer dyrannu cyllid ar gyfer cynghori ar ddyledion.

Gellir cael mynediad at ein hymchwil yma.

Ar ôl dadansoddi canlyniadau’r ymchwil hwn, rydym wedi dod i’r casgliad y dylai ein ffocws fod ar:

  • Cyrhaeddiad ac hygyrchedd – i gynyddu argaeledd cyngor o ansawdd uchel
  • Symlrwydd – i’w wneud yn haws i bobl gael y cyngor iawn yn y ffordd iawn iddynt hwy er mwyn iddynt fynd i’r afael â phroblemau dyled uniongyrchol ac i ddangos iddynt sut y gallant fod yn wytnach yn y dyfodol
  • Hunangymorth – i annog pobl i helpu eu hunain ble bynnag fo’n ymarferol
  • Mynd i’r afael â bylchau o ran cyflawni – yn y fath ffordd fel ein bod yn defnyddio cyllid a gwasanaethau comisiwn i gyflawni’r gwerth-am-arian mwyaf heb ddisodli trefniadau ariannu cyfredol

I gael gwybod mwy am y meysydd rydym yn ffocysu arnynt ar gyfer ein model tymor hwy, gweler ein cyhoeddiad ‘Dêl well i bawb’.

Gweithio gydag eraill

Mae’r dasg hon yn eithriadol o gymhleth, ac nid ydym yn bychanu’r her. Rydym yn ddiolchgar am gyfraniad cyfredol sefydliadau ar draws meysydd cyngor, gwasanaethau ariannol, a’r Llywodraeth - ac rydym yn cydnabod cyfraniadau cynyddol y sector gwasanaethau ariannol trwy’r dyraniad newydd o’r ardoll a gesglir gan yr FCA sy’n ariannu ein rôl gydgysylltu.

Rydym yn cael ein cynghori gan ein Fforwm Cynghorol ag aelodaeth sy’n dod o gredydwyr, sefydliadau cynghori a’r Llywodraeth. Mae cynnwys rhanddeiliaid yn allweddol, a byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda nhw drwy gydol y prosiect hwn.

Cefndir

Roedd dechrau ein rôl newydd yn dilyn ymateb y llywodraeth i’r Adolygiad Credyd Defnyddwyr a Methdaliad Personol oedd yn datgan bod y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn y sefyllfa orau i dderbyn rôl wrth gydgysylltu gwasanaethau cynghori ar ddyledion, ac i ddatblygu model sy’n sicrhau bod cyngor ar ddyledion yn cael ei ddarparu mewn modd effeithiol ac effeithlon.

“Mae pobl sy’n brwydro â dyledion angen cyngor annibynnol, diduedd rhad ac am ddim. Bydd Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gallu adeiladu ar waith presennol a wnaed gan grwpiau fel CAB a’i ddatblygu ymhellach fel ei fod yn cwrdd ag anghenion y rhai hynny sy’n chwilio am gymorth. Hefyd bydd darparu cyngor o ansawdd da ar ddyledion o les i gwmnïau gwasanaethau ariannol, a fydd yn awr yn cymryd drosodd ariannu’r gwasanaeth oddi wrth drethdalwyr.”

Mark Hoban AS, Ysgrifennydd Ariannol y Trysorlys

Trwy’r penderfyniad hwn, byddwn yn gallu alinio cyngor ar ddyledion gyda’n gwasanaeth presennol. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i bobl wybod i ble i droi i gael cyngor diduedd, gan olygu y gallwn helpu pobl cyn bod dyled yn mynd allan o reolaeth.

Cyhoeddiadau

Ymchwil, Cynlluniau Busnes a gwybodaeth arall am ein rôl i roi cyngor ar ddyledion:

Ymateb a chrynodeb yn sgil ein hymchwil cyngor ar ddyledion.

Adroddiad gan London Economics [Economeg Llundain] yn disgrifio’r tirlun dyledion cyfredol yn y DU, yn amlygu bylchau o ran gwybodaeth. (Chwefror 2012)

Adroddiad cynhwysfawr gan Ymchwil IFF, yn archwilio i ofynion cwsmeriaid a rhanddeiliaid o gyngor dyled yn y DU. (Chwefror 2012)

Astudiaeth ymchwil gan London Economics, yn archwilio i ddyraniad ein gwaith ynghylch cyngor dyled ar draws sbectrwm lletach o gredydwyr. (Ionawr 2012)

Yn yr adran hon:

Ein bwrdd Atebolrwydd ac ariannu