Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Gwneud y gorau o’ch arian

Gall treulio ychydig o amser i reoli’ch arian wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Pa bynnag gam o fywyd ydych arno - p’un ai a ydych yn cynilo i bensiwn am y tro cyntaf, yn prynu cartref neu rentu cartref, yn dechrau teulu neu’n bwriadu ymddeol – mae yna fodd i wneud i’ch arian fynd ymhellach bob amser. Ni allwn drafod popeth yn y canllaw hwn ond fe roddwn rai awgrymiadau i roi cymorth i chi ar hyd y daith. 

Mynnwch reolaeth ar bethau ‘nawr

Employer best practices take control

Mynnwch olwg ar ein Cynlluniwr Cyllideb am ddim sy’n eich helpu i ddadansoddi gwariant eich cartref a chael rheolaeth ar eich arian.

Rheolwch eich arian yn ddoeth a chanfod ffyrdd i arbed cannoedd o bunnoedd y flwyddyn ar eich biliau ynni a chartref.

Penderfynwch pa ddyledion i’w had-dalu’n gyntaf. Bydd hyn yn eich helpu i glirio eich dyledion ynghynt.

Ceisiwch help os ydych yn cael trafferth â dyledion. Dysgwch ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion.

Mynnwch yr arian y mae gennych hawl iddo

In working life@2x

Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn y swm cywir. Gwiriwch eich slip cyflog a’ch cod treth.

Peidiwch â cholli cyfle i gael help pan fydd ar gael – gwnewch yn siŵr eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Yn cael babi neu’n mabwysiadu? Edrychwch pa gymorth sydd ar gael.

Er mor annwyl ydi plant gallant fod yn ddrud! Cael cymorth gyda chostau gofal plant.

Cynlluniwch ar gyfer yr annisgwyl

Plan for the unexpected

Chwiliwch am awgrymiadau defnyddiol ar sut i ddiogelu eich teulu, eich cartref, a’ch eiddo gyda’r math cywir o yswiriant.

Dewiswch pwy fydd yn derbyn eich cynilion pensiwn ar ôl i chi farw.

Edrychwch pam y dylech chi wneud ewyllys a sut i fynd ati.

Penodwch rywun yr ydych yn ymddiried ynddo i weithredu ar eich rhan os na fyddwch yn gallu rheoli eich materion eich hun.

Gall dod â pherthynas i ben gael canlyniadau ariannol – gall gwybod yw eich dewisiadau wneud y broses yn haws a lleihau’r costau.

Daw sgamiau ar sawl ffurf. Dysgwch sut i ganfod yr arwyddion ac osgoi colli’r arian yr ydych wedi gweithio’n galed amdano.

Diogelu’ch dyfodol

Secure your future

Meddwl sut i brynu eich cartref cyntaf neu eich cartref nesaf? Defnyddiwch y gyfrifiannell gyfleus hon i gyfrifo faint y gallwch ei fforddio.

Cyfrifwch faint allwch chi fforddio ei gynilo a dysgwch sut i osod a chyrraedd eich nod cynilo.

Os yw buddsoddi yn ddewis, dyma sut i ddechrau arni.

Gwnewch yn siŵr eich bod mewn pensiwn gweithle, gwiriwch faint yr ydych yn ei gynilo a defnyddiwch ein cyfrifiannell pensiwn i gael gwybod a yw yn ddigon.

Dysgwch am eich dewisiadau ymddeol yn ogystal â’r maglau i’w hosgoi. Trefnwch eich apwyntiad Pension Wise.

Weithiau mae arnom ni i gyd angen rhywun proffesiynol i’n helpu i wneud y dewisiadau cywir - Chwiliwch am gynghorydd ariannol wedi ei reoleiddio i’ch helpu i gynllunio.

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn Saesneg yn unig

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn Saesneg yn unig

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm, Dydd Sadwrn ar gau
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
 • Ein cyfeiriad e-bost cyffredinol yw enquiries@maps.org.uk.

 • Fel rheol byddwn yn ymateb i’ch ymholiad o fewn 48 awr ar ôl derbyn.