Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Deall tynnu pensiwn i lawr

Sut mae tynnu pensiwn i lawr yn gweithio

Gyda 'tynnu incwm i lawr' – a elwir hefyd yn 'tynnu incwm i lawr yn hyblyg' – fe gadwch y rhan fwyaf o’ch cronfa bensiwn wedi ei buddsoddi gan dynnu incwm ohoni.

Yn wahanol i flwydd-dal, nid yw’r incwm wedi ei warantu am oes, felly mae mwy o risg ynghlwm â’r opsiwn hwn y gall eich arian redeg allan cyn i chi farw.

Fodd bynnag, yn gyfnewid am ragor o risg cewch ragor o hyblygrwydd gyda thynnu incwm i lawr oherwydd gallwch amrywio’r swm a gymerwch yn unol â faint sydd ei angen arnoch.

Sefydlu’ch cynllun

Os nad ydych yn teimlo’n hyderus yn delio â’r holl benderfyniadau cymhleth, argymhellwn eich bod yn siarad â chynghorydd ariannol. Bydd cynghorydd ariannol yn rhoi cymorth i chi benderfynu a yw incwm wedi ei dynnu i lawr yn addas i chi; pa gynnyrch a pha ddarparwr i’w dewis a pha lefel o incwm ddylech chi ei gymryd. Yna bydd cynghorydd yn cadw llygad ar y cronfeydd ar eich rhan dros gyfnod o amser ac yn cynnig rhagor o gyngor os bydd amgylchiadau’n newid.

Pan sefydlwch eich cynllun tynnu incwm i lawr i ddechrau arni, gallwch ddewis cymryd hyd at 25% (chwarter) o’ch cronfa bensiwn fel un cyfandaliad di-dreth.

Yna rydych yn symud y gweddill i mewn i un neu ragor o gronfeydd sy’n eich galluogi i gymryd incwm a drethir ar adegau sy’n gyfleus i chi. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio arian a dynnir lawr i gymryd incwm rheolaidd.

Bydd yn rhaid i chi dewis cronfeydd i fuddsoddi ynddynt sy’n gweddu â’ch amcanion incwm a’ch agwedd at risg. Gallai’r cronfeydd hyn fod wedi’u buddsoddi gyda’ch darparwr pensiwn presennol, neu un gwahanol

Wedi i chi gymryd eich cyfandaliad di-dreth gallwch ddechrau cymryd yr arian yn syth, neu ei adael tan rywbryd eto.

Nid ydych wedi’ch clymu i mewn i unrhyw gynllun tynnu incwm i lawr – gallwch, ar unrhyw adeg, ddefnyddio rhan neu’r cyfan ohono i brynu cynnyrch incwm ymddeoliad mwy diogel fel blwydd-dal.

Os yw’r cyfan yn swnio’n rhy gymhleth, awgrymwn yn gryf i chi ddefnyddio cynghorydd ariannol. Gweler y camau nesaf ar gyfer ein Cyfeiriadur Cynghori ar Ymddeoliad.

Faint sydd gennych chi?

Er mwyn penderfynu a allai incwm wedi ei dynnu i lawr fod yn addas, bydd angen i chi ystyried eich ffynonellau eraill o incwm mewn ymddeoliad ac, yn neilltuol, faint o hwnnw sy’n arian diogel.

Mae pobl yn byw’n hŷn felly bydd angen i chi barhau i sicrhau y bydd gennych chi ddigon drwy gydol eich ymddeoliad er mwyn cadw dau ben llinyn ynghyd.

Incwm diogel

Dyma unrhyw incwm sydd yn rheolaidd ac a warantir am oes fel:

 • eich Pensiwn y Wladwriaeth
 • pensiwn o gynllun pensiwn buddion a ddiffinnir (a elwir hefyd yn gynllun pensiwn ar sail cyflog gan gyflogwr fel cynllun cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfaol)
 • incwm o flwydd-dal oes

Incwm hyblyg

Dyma incwm y gobeithiwch ei gael ond gall y swm amrywio ac nid yw wedi’i warantu i bara drwy gydol eich ymddeoliad, megis:

 • gwaith cyflogedig
 • cynilion a buddsoddiadau
 • gosod ystafell i’w rhentu yn eich cartref
 • unrhyw eiddo rhent sy’n perthyn i chi

Os nad oes gennych chi unrhyw ffynonellau incwm o gwbl, neu bensiwn y wladwriaeth yn unig, bydd angen i chi ystyried yn ofalus ai incwm wedi ei dynnu i lawr sydd orau ar eich cyfer chi.

Gweler yr adran camau nesaf am ein hofferyn dewisiadau incwm ymddeol i gael trosolwg o’ch dewisiadau eraill.

Faint fyddwch chi ei angen?

Bydd penderfynu ar faint o incwm allwch chi ei fforddio drwy dynnu arian i lawr angen sylw gofalus. Mae’n dibynnu:

 • ar faint o arian sydd yn eich cronfa tynnu arian i lawr
 • perfformiad y cronfeydd dros amser
 • pa ffynonellau incwm eraill sydd gennych chi – gweler yr adran flaenorol
 • a ydych chi’n dymuno darparu incwm ar gyfer rhywun arall wedi i chi farw
 • am ba hyd y disgwyliwch chi fyw

Yn ddibynnol ar chwyddiant, perfformiad eich buddsoddiadau, ac unrhyw newidiadau i’ch anghenion incwm, efallai y bydd angen i chi addasu’r incwm a gymerwch o dro i dro.

Os nad ydych yn siŵr ble i gychwyn, awgrym da yw cymryd uchafswm o 4 y cant o’ch cronfa bensiwn fel incwm yn y flwyddyn gyntaf a chynyddu’r swm hwn yn flynyddol yn ôl y gyfradd chwyddiant.

Pension Policy Institute, Myths and Rules of Thumb in Retirement Income, Medi 2015

Dengys ymchwil bod y dull hwn yn sicrhau y bydd eich cronfa yn debygol o bara tan ddiwedd eich bywyd. Fodd bynnag, bydd hyn eto fyth yn dibynnu ar berfformiad y cronfeydd y buddsoddwch ynddynt.

Ewch i’r amcangyfrifydd incwm i weld am ba hyd allai’ch incwm bara yn ddibynnol ar faint o incwm a dynnwch o’ch cronfa bensiwn.

Cyllidebu

Nid eich incwm yn unig sy’n debygol o newid yn eich ymddeoliad, bydd eich gwariant hefyd. Er enghraifft, efallai na fyddwch yn gorfod talu costau teithio i fynd i’r gwaith mwyach ond os treuliwch chi fwy o amser adref yna gallai’ch biliau cartref gynyddu.

Os lluniwch gyllideb ar gyfer faint fyddwch chi’n debygol o’i wario yn eich ymddeoliad bydd gennych chi well syniad o faint o incwm fydd ei angen arnoch yn gyffredinol. Bydd hyn o gymorth i chi gyfrifo faint fyddech chi angen ei gymryd fel incwm wedi ei dynnu i lawr wrth ystyried eich ffynonellau eraill o incwm.

Yn yr adran camau nesaf gallwch lunio cyllideb y cartref i ganfod faint o arian fydd ei angen arnoch mewn ymddeoliad

Diogelwch a hyblygrwydd

Wrth ystyried tynnu incwm i lawr, bydd angen i chi ystyried risg incwm nad yw’n ddiogel yn erbyn y manteision o incwm uwch posib a rhagor o hyblygrwydd na fyddech yn ei gael drwy fudd-dal.

Diogelwch

Gydag incwm wedi ei dynnu i lawr nid yw’ch incwm wedi’i warantu am oes – nac ychwaith o flwyddyn i flwyddyn hyd yn oed. Os bydd eich buddsoddiadau’n gostwng yn eu gwerth yn sgil symudiadau yn y farchnad stoc, neu os na fydd yr incwm a gynhyrchir ganddynt yn cydfynd â chwyddiant, efallai y bydd angen i chi newid y symiau a gymerwch er mwyn i chi osgoi rhedeg allan o arian yn ddiweddarach. Bydd angen i chi baratoi ar gyfer hynny.

Hyblygrwydd

Nid ydych wedi eich clymu i mewn am oes gydag incwm wedi ei dynnu i lawr. Er mwyn cael gwell sicrwydd, gallwch, ar unrhyw adeg, ddefnyddio rhan neu’r cyfan o’r cronfeydd wrth dynnu’ch incwm i lawr er mwyn prynu blwydd-dal neu fath arall o gynnyrch incwm ymddeoliad sy’n cynnig gwarantau.

Gallai hyn wneud synnwyr yn ddiweddarach yn eich bywyd, er enghraifft, pan gewch incwm blwydd-dal uwch efallai oherwydd eich oed. Bydd yr hyn sydd ar gael ar y farchnad yn amrywio o un adeg i’r llall felly bydd angen i chi drafod eich opsiynau dan sylw.

Nodwch na chewch chi ail gyfandaliad di-dreth wrth brynu blwydd-dal yn defnyddio cronfeydd a dynnwyd i lawr.

Gallwch newid y lefel o incwm a gewch hefyd – er, efallai y bydd costau ynghlwm â hynny.

Treth

Fe dalwch dreth ar yr incwm a dynnwch allan ar eich cyfradd Treth Incwm priodol, gan ystyried eich holl incwm.

Os oes gennych chi incwm arall, o enillion er enghraifft, bydd angen i chi gynllunio’n ofalus faint o incwm i’w dynnu i lawr, er mwyn osgoi cael eich rhoi mewn band treth uwch.

Cyfraddau Treth Incwm 2020-2021: Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon

Band Treth Incwm Eich incwm Cyfradd Treth Incwm
eich lwfans personol 1 Hyd at £12,500 0%
Cyfradd Sylfaenol £12,501 - £50,000 20%
Cyfradd Uwch £50,001 - £150,000 40%
Cyfradd Atodol Dros £150,000 45%
1 Y lwfans personol yw’r swm o incwm a gewch cyn i chi orfod cychwyn talu Treth Incwm. Pan fydd eich incwm dros £100,000, bydd eich lwfans personol yn gostwng £1 am bob £2 uwchben y trothwy.

Cyfraddau Treth Incwm 2020-2021: Yr Alban

Band Treth Incwm Eich incwm Cyfradd Treth Incwm
Eich lwfans personol 1 Hyd at £12,500 0%
Cyfradd Cychwynnol £12,501 - £14,585 19%
Cyfradd Sylfaenol £14,586 - £25,158 20%
Cyfradd ganolradd £25,159 - £43,430 21%
Cyfradd Uwch £43,431 - £150,000 41%
Cyfradd Atodol Dros £150,000 46%
1 Y lwfans personol yw’r swm o incwm a gewch cyn i chi orfod cychwyn talu Treth Incwm. Pan fydd eich incwm dros £100,000, bydd eich lwfans personol yn gostwng £1 am bob £2 uwchben y trothwy.

Bydd eich darparwr tynnu pensiwn i lawr yn talu’r arian ac yn tynnu i ffwrdd unrhyw dreth ymlaen llaw o unrhyw incwm a gymerwch – a elwir yn TWE (Talu Wrth Ennill). Golyga hyn y gallech dalu gormod o dreth a gorfod hawlio’r arian yn ôl – neu efallai na fyddwch wedi talu digon o dreth os bydd gennych chi ffynonellau eraill o incwm.

Gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn i’r dyfodol

Gallwch sefydlu cynllun tynnu incwm i lawr a pharhau i dalu i mewn i bensiwn, ond yr uchafswm o gyfraniadau pensiwn blynyddol y gallwch nawr gael gostyngiad treth arnynt unwaith y dechreuwch dynnu arian i lawr yw £4,000 (neu swm eich enillion os yw’n llai). Mae hyn yn llai na’r Lwfans Blynyddol arferol o hyd at £40,000. Os dymunwch barhau i ychwanegu at eich cronfa bensiwn gall hyn ddylanwadu ar ba bryd y dechreuwch gymryd incwm i’w dynnu i lawr.

Ni effeithir ar y gostyngiad treth a gewch ar gynilion pensiwn i’r dyfodol os cymerwch gyfandaliad di-dreth ond dim incwm.

Os nad ydych yn ennill arian, gallwch gael gostyngiad treth serch hynny ar gyfraniadau hyd at £3,600.

Lwfans oes

Uchafswm y cynilion pensiwn allwch chi gronni heb orfod talu treth wrth dynnu eich cynilion allan (a heb adael bil treth i'ch buddiolwyr os byddwch yn marw cyn eich bod yn 75 oed) yw £1,030,000. Os yw’ch cronfa bensiwn yn werth mwy na hyn, byddwch yn talu treth (25% ar incwm a 55% ar symiau cyfandaliad) pan fyddwch yn tynnu’r swm dros ben hyn.

Iechyd a hirhoedledd

Os yw eich disgwyliad bywyd yn hir, bydd angen i chi gynllunio’n ofalus am ba hyd y bydd angen i’ch arian bara oherwydd wrth dynnu incwm i lawr nid yw’r arian wedi ei warantu am oes.

Erbyn hyn mae gan ddyn 65 oed 50% o obaith o fyw at 87 oed ac mae gan ddynes 65 oed 50% o obaith o fyw at 90 oed. Os cymerwch ormod gallech redeg allan o arian. Serch hynny, ni fyddwch yn dymuno byw yn fwy cynnil nag sydd raid gan eich bod chi’n pryderu gormod am redeg allan o arian.

Use our hamcangyfrifydd incwm below to see how long your income might last.

Source: ONS Data, 2014

Os nad ydych mewn iechyd da

Os oes gennych chi gyflwr meddygol neu ddisgwyliad oes byr yn sgil ffordd o fyw neu ffactorau eraill, gallech fod yn gymwys am flwydd-dal uwch, a allai roi incwm uwch i chi na blwydd-dal safonol neu’r hyn sy’n ddiogel ei gymryd o gynllun tynnu arian i lawr.

Dylech o leiaf gymharu’r incwm a warentir a allech ei gael gyda blwydd-dal uwch yn erbyn yr incwm a geid drwy dynnu 4% o’ch cronfa bensiwn.

Etifeddiaeth

Gosodir y rheolau treth ar gyfer trosglwyddo’ch cronfa tynnu i lawr sydd heb ei defnyddio, isod. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau ffurflen datganiad o ddiddordeb i ddweud pwy ddylai etifeddu’r hyn sydd ar ôl wedi i chi farw. Os na wnewch hynny, efallai bydd angen i’ch ystâd dalu Treth Etifeddiant ddiangen. Pan fyddwch chi’n marw, rhaid i bwy bynnag fydd yn delio â’ch ystâd hysbysu’ch darparwr pensiwn eich bod wedi marw.

Os byddwch yn marw cyn eich bod yn 75 oed, byddunrhyw incwm tynnu i lawr sy’n weddill a drosglwyddir i’ch buddiolwr a enwebwyd cyn pen dwy flynedd, yn ddi-dreth. Gall ei gymryd naill ai fel cyfandaliad neu fel incwm. Fodd bynnag, os hawlir yr arian fwy na 2 flynedd wedi’ch marwolaeth, ychwanegir unrhyw arian at incwm y buddiolwr a’i drethu ar y gyfradd dreth briodol.

Os byddwch yn marw yn 75 oed neu hŷn, ychwanegir unrhyw gyfandaliad neu incwm a delir i’ch buddiolwr at weddill ei incwm am y flwyddyn a’i drethu ar ei gyfradd dreth briodol.

Chwyddiant a Risg

Os na fydd yr incwm a gynhyrchir gan eich buddsoddiadau’n cydfynd â chwyddiant, efallai y bydd angen i chi newid y symiau a gymerwch er mwyn i chi osgoi rhedeg allan o arian yn ddiweddarach. Bydd angen i chi baratoi ar gyfer hynny a gwneud unrhyw newidiadau. Mae newid cronfeydd i gael incwm gwell yn opsiwn arall, ond gallai hynny fod yn gostus.

Bydd ffioedd a chostau’n daladwy i reolaeth eich cronfa a gall hynny leihau eich buddsoddiadau. Yn ei dro gallai hynny effeithio ar y gallu i gydfynd â chwyddiant a pha mor fuan y bydd eich arian yn rhedeg allan.

Bydd angen i chi gadw llygad hefyd ar berfformiad cyffredinol eich cronfeydd buddsoddi. Os bydd y perfformiad yn wael dros amser yna efallai y bydd angen i chi addasu faint o incwm a gymerwch er mwyn osgoi rhedeg allan o arian.

Strategaeth Fuddsoddi

Mae tynnu incwm i lawr angen strategaeth fuddsoddi weithgar. Golyga hynny ddewis amrywiaeth o fuddsoddiadau a fydd yn ildio incwm ar y lefel angenrheidiol i bara i chi drwy gydol eich ymddeoliad a gyda’r risg wedi ei daenu’n ddigon eang i ysgwyddo’r cyfnodau llewyrchus a chythryblus yn y farchnad stoc.

I gyflawni’r cydbwysedd cywir byddwch angen cymysgu (neu ‘amrywio’) eich buddsoddiadau fel arfer ar draws ystod o ‘asedau’ fel arian parod, cyfranddaliadau, cronfeydd eiddo, bondiau corfforaethol ac ati. Bydd angen i chi fod yn barod hefyd os bydd y marchnadoedd yn newid yn sylweddol, a gwybod pa bryd i symud eich buddsoddiadau i gronfeydd mwy diogel wrth i chi fynd yn hŷn.

Amcangyfrifydd Incwm

Defnyddiwch ein hofferyn amcangyfrifydd tynnu incwm i lawr isod i weld am ba hyd allai’ch incwm bara:

Faint allech chi ei gael?

Gan ddefnyddio’ch cronfa bensiwn i brynu incwm i’w ddefnyddio’n hyblyg, dangoswn i chi pa mor hir all yr incwm hwn bara.

Beth am i ni ddychmygu eich bod yn cymryd y lwfans cyfandaliad di-dreth llawn o 25% o’ch cronfa bensiwn (dyna mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud).

Maint y gronfa bensiwn £10,000
Cyfandaliad di-dreth o 25% £2,500
Gweddill ar ôl y cyfandaliad £7,500

Yna, gallwch ddefnyddio’r £7,500 sy’n weddill i dynnu incwm hyblyg.

Gyda thwf buddsoddiadau ar Gallai hyn gynnig incwm am Os byddwch angen incwm am 30 mlynedd golyga hyn
5% 6 mlynedd, 6 mis Byddwch heb incwm am 23 mlynedd, 6 mis
2% 6 mlynedd Byddwch heb incwm am 24 mlynedd, 0 mis
0% 5 mlynedd, 8 mis Byddwch heb incwm am 24 mlynedd, 4 mis
-2% 5 mlynedd, 4 mis Byddwch heb incwm am 24 mlynedd, 8 mis
-5% 5 mlynedd Byddwch heb incwm am 25 mlynedd, 0 mis

Mae’r rhifau hyn yn defnyddio’r tybiaethau canlynol

 • Telir incwm yn fisol fel ôl-daliad ac mae’n swm gros sydd yn drethadwy o ran Treth Incwm.
 • Mae incwm yn cynyddu bob blwyddyn gyda chwyddiant, yn 2.50%.
 • Ffi cynnyrch i’w dynnu o 0.50%.
 • Ffi fuddsoddi 0.75%.
 • Tynnir 25% o arian yn ddi-dreth o’r gronfa bensiwn.

Chwilio am y Fargen Orau

Mae dewis y cynllun tynnu pensiwn i lawr cywir yn gymhleth. Mae gan wahanol gynlluniau gostau gwahanol ac mae rhai yn fwy hyblyg na’i gilydd. Er enghraifft, mewn egwyddor, dylech fedru addasu faint o incwm a gymerwch neu dynnu unrhyw symiau a fynnwch. Mewn gwirionedd nid yw hi mor syml â hynny oherwydd ymddengys y byddwch bron yn sicr yn wynebu cost am wneud hynny. Felly, pan ddewiswch gynllun, gwiriwch y costau a gofynnwch pa mor hyblyg all y darparwr fod.

Os ydych yn parhau’n ansicr o gwbl argymhellwn yn gryf y dylech geisio cymorth gan gynghorydd ariannol rheoledig. Er y bydd yn rhaid i chi dalu am y cyngor, gallai arbed arian i chi yn yr hirdymor.

Allwch chi brynu’n uniongyrchol?

Bydd rhai o’r darparwyr tynnu incwm i lawr yn delio’n uniongyrchol â chi, ond mae’n annhebygol y byddant yn cynnig cyngor i chi o ran pa gronfeydd i fuddsoddi ynddynt a faint i’w dynnu i lawr. Yn hytrach bydd yn rhaid i chi wneud y penderfyniadau hynny eich hun. Mae hynny’n iawn os ydych yn brofiadol yn hyn o beth, ond os gwnewch gamgymeriad ni allwch gwyno’n ddiweddarach.

Yn ogystal, os ewch yn uniongyrchol at ddarparwr fel arfer cewch gynnig un math o gynnyrch yn unig.

Cofiwch, os prynwch heb gyngor, bydd cost gwasanaeth y darparwr wedi ei gynnwys yng nghostau’r cynnyrch mae’n debyg, ac efallai na fydd hynny’n rhatach na cheisio cyngor.

Rhestrwch y manteision a’r anfanteision o brynu’n uniongyrchol yn erbyn prynu drwy gynghorydd ariannol rheoledig.

Rheoli eich cynllun

Mae’n bwysig deall nad yw tynnu incwm i lawr yn rhywbeth y sefydlwch neu geisio cyngor arno unwaith ac yna anghofio amdano.

Mae angen monitro’ch buddsoddiadau’n rheolaidd (unwaith y flwyddyn o leiaf) i sicrhau bod y cydbwysedd gorau o dwf cyfalaf ac incwm yn cael ei gynnal i gynhyrchu’r lefel o incwm angenrheidiol ar eich cyfer yn awr ac i’r dyfodol. Os bydd y marchnadoedd stoc yn gostwng neu gronfeydd penodol yn perfformio’n wael bydd angen cywiro pethau. Gallai hyn olygu newid cronfeydd neu, ambell waith, newid darparwyr tynnu incwm i lawr.

Ymhellach, wrth i’ch anghenion newid wrth i chi fynd yn hŷn, gall wneud synnwyr i addasu’r modd y buddsoddir eich arian er mwyn rhoi rhagor o ddiogelwch i chi. Gall hyn gynnwys newid i gynnyrch sy’n cynnwys incwm wedi ei warantu, fel blwydd-daliadau.

Oni bai eich bod yn arbenigwr ariannol, nid yw rheoli buddsoddiadau tynnu incwm i lawr yn rhywbeth i chi ei ysgwyddo eich hun: bydd cynghorydd ariannol yn cynnig y cyfan o’r uchod i chi fel rhan o’i wasanaeth.

Newid darparwyr tynnu arian i lawr

Os prynwch flwydd-dal, dyna ni – ni allwch newid eich meddwl na’ch darparwr. Fodd bynnag, gydag incwm tynnu i lawr mae’n bosibl newid i ddarparwr newydd os bydd angen i chi wneud hynny. Fodd bynnag, byddwch yn wyliadwrus, mae hyn yn debygol o fod yn gostus ac felly ni ddylid gwneud hynny heb ystyried yn ofalus.

Gallai ‘trosglwyddiad’ penodol eich cronfeydd gymryd rhai wythnosau sy’n golygu na fydd eich arian wedi ei fuddsoddi yn ystod y cyfnod hwnnw o bosibl. Efallai hefyd y bydd yn rhaid i chi droi rhai neu’r cyfan o’ch cronfeydd yn arian parod a phrynu cronfeydd newydd gyda’ch darparwr newydd (oni bai bod trosglwyddiad uniongyrchol ar gael). Efallai y bydd costau gadael hefyd a godir gan eich darparwr presennol.

Felly, tra bod newid darparwyr yn bosibl, nid yw’n rhywbeth i’w ystyried oni bai eich bod o’r farn eich bod yn talu ymhell dros y pris teg ar gostau neu bod eich buddosddiadau’n perfformio’n wael iawn. Mae’n well cael pethau’n iawn y tro cyntaf – sef pam y gallai cymryd cyngor gan rywun proffesiynol a all roi cymorth i chi ar y dewis cymhleth hwn, arbed arian i chi yn yr hirdymor efallai.

Os ydych eisoes mewn tynnu incwm i lawr 'wedi’i gapio'

Os ydych eisoes yn cymryd incwm o gronfa bresennol ‘tynnu incwm i lawr wedi’i gapio’ (ar gau i ymgeiswyr newydd) a’ch bod yn tynnu mwy o incwm allan nag y caniateir gan y ‘cap’ tynnu i lawr, yna fe’ch ystyrir wrth fynd ymlaen i fod mewn ‘Tynnu i lawr mynediad hyblyg’. Allwch chi ddim newid eich meddwl a mynd yn ôl i dynnu i lawr wedi’i gapio unwaith y byddwch wedi mynd heibio’r cap ac mae’r gostyngiad treth a gewch ar gynilion cyfraniad a ddiffinir yn y dyfodol yn cael ei leihau – gweler yr adran ddiweddarach ar Dreth i ddeall rhagor.

Eich camau nesaf

1 Yn parhau’n ansicr?

Mae tynnu arian i lawr yn hyblyg yn un ffordd yn unig y gallwch ddefnyddio’ch cronfa bensiwn – a gallwch ei amrywio gyda dewisiadau eraill.

Defnyddiwch ein Hofferyn Dewisiadau Incwm Ymddeol i adolygu’ch dewisiadau.

2 Llunio cyllideb

Lluniwch gyllideb i roi cymorth i chi gynllunio’r hyn fydd gennych chi wedi i chi ymddeol.

Lluniwch gyllideb ac ystyriwch sut allai’r gyllideb honno newid wedi i chi ymddeol

3 Mynnwch eich sesiwn Pension Wise am ddim

Manteisiwch ar y gwasanaeth diduedd ac am ddim hwn gan y llywodraeth sy’n rhoi cymorth i chi ddeall eich opsiynau pensiwn newydd.

Ewch i wefan Pension Wise

4 Siaradwch â chynghorydd ymddeoliad

Mae hyn yn arbennig o bwysig ar tynnu incwm i lawr. Mae yna lawer o ddewisiadau cymhleth i’w gwneud a gall ceisio cyngor gan gynghorydd ariannol eich arbed rhag gwneud camgymeriadau drud.

Dod o hyd i gynghorydd ariannol yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliad

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau