Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Opsiynau incwm ymddeoliad

Dysgwch am eich dewisiadau ar gyfer ymddeol, cymharwch y gwahanol opsiynau incwm a chael arweiniad ar beth i’w wneud nesaf.

Gwyliwch y fideo byr hwn o’r newyddiadurwr ariannol Paul Lewis yn egluro faint fydd arnoch ei angen ar ôl ymddeol. Darllenwch drawsgrifiad o’r fideo hwn

Beth ddylwn i ei ystyried?

Pa un ai’ch bod yn bwriadu ymddeol yn llwyr, neu’n raddol, bellach mae gennych chi fwy o ddewis a hyblygrwydd ynghylch sut y byddwch yn darparu ar eich cyfer chi a’ch teulu gydag incwm mewn ymddeoliad.

Mae nifer ohonom yn byw’n hirach felly mae’n debygol y byddwch wedi ymddeol am amser maith. Mae’n bwysig felly sicrhau bod gennych chi ddigon o incwm diogel er mwyn i chi beidio gorfod poeni am sut i dalu’r biliau.

Diogelwch a hyblygrwydd

Gall ymddeoliad bara 30 o flynyddoedd neu ragor yn ddibynnol ar ba bryd y byddwch yn ymddeol a pha mor hir y byddwch yn byw.

Mae rhagweld pa mor hir fydd eich ymddeoliad yn para yn anodd gan na ŵyr yr un ohonom pa mor hir y byddwn ni’n byw. Rhaid i chi ystyried hyn wrth benderfynu beth i’w wneud gyda’ch cynilion ymddeoliad – efallai y bydd angen iddynt bara’n hirach na’r disgwyl.

Efallai y dymunwch chi hefyd ddarparu ar gyfer unrhyw deulu neu ddibynyddion sydd gennych chi er mwyn iddyn nhw gael incwm a/neu etifeddu unrhyw arian yn weddill o’ch cronfa bensiwn wedi i chi farw.

Wedi i chi gyrraedd 55 bydd gennych rwydd hynt i benderfynu sut i wario’ch cronfa bensiwn. Ond bydd angen i chi barhau i sicrhau y bydd gennych chi ddigon o incwm diogel drwy gydol eich ymddeoliad er mwyn i chi fedru talu biliau.

Lle da i gychwyn arni yw cyfrifo pa incwm sydd gennych chi a faint fydd ei angen arnoch chi.

Faint sydd gennych chi?

Mae gan y rhan fwyaf o bobl fwy nag un ffynhonnell o incwm mewn ymddeoliad.

Incwm diogel

Dyma unrhyw incwm sydd yn rheolaidd ac a warantir am oes fel:

 • eich Pensiwn y Wladwriaeth
 • pensiwn o gynllun pensiwn buddion a ddiffinnir (a elwir hefyd yn gynllun pensiwn ar sail cyflog gan gyflogwr fel cynllun cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfaol).
 • incwm o flwydd-dal oes

Incwm Hyblyg

Dyma incwm y gobeithiwch ei gael ond gall y swm amrywio ac nid yw wedi’i warantu i bara drwy gydol eich ymddeoliad. Mae hyn yn cynnwys incwm o:

 • waith cyflogedig
 • o gynllun tynnu i lawr (lle mae’ch cronfa bensiwn yn parhau wedi’i buddsoddi ond gallwch ddewis tynnu incwm ohoni)
 • cynilion a buddsoddiadau
 • gosod ystafell i’w rhentu yn eich cartref
 • unrhyw eiddo rhent sy’n perthyn i chi

Beth arall fydd gennych chi?

Efallai y bydd gennych chi asedau heb fod yn rhai pensiwn a allai effeithio ar beth benderfynwch ei wneud gyda’ch cronfa bensiwn. Gallai'r rhain gynnwys:

 • eich cartref – efallai y penderfynwch chi werthu’ch cartref a phrynu un rhatach er mwyn rhyddhau ychydig o arian
 • eiddo arall y gallech ei werthu neu ei osod
 • cynilion a buddsoddiadau
 • meddiannau personol y bwriadwch eu gwerthu fel car, gemwaith, hen bethau ac ati.

Os bydd gennych chi unrhyw fenthyciadau, morgais neu gardiau’n weddill, gall ad-dalu’r rhain fod yn syniad da. Byddai hyn yn lleihau eich gwariant misol a faint o incwm fydd arnoch ei angen yn eich ymddeoliad. Ond byddai hefyd yn lleihau’r arian fydd gennych ar gael i roi incwm i chi yn eich ymddeoliad. Dyma’r math o benderfyniad sydd angen llawer o ystyriaeth ac y dylech geisio cyngor arno mae’n debyg.

Faint fyddwch chi ei angen?

Nid yn unig eich incwm fydd yn debygol o newid yn eich ymddeoliad, bydd eich gwariant hefyd. Er enghraifft, efallai na fyddwch yn gorfod talu costau teithio i fynd i’r gwaith ond os gwariwch chi fwy o amser adref yna gallai’ch biliau cartref gynyddu.

Os lluniwch gyllideb ar gyfer faint fyddwch chi’n debygol o’i wario yn eich ymddeoliad bydd gennych chi well syniad o faint o incwm fydd arnoch ei angen a gallai hyn roi cymorth i chi benderfynu beth i’w wneud gyda’ch cronfa bensiwn.

The basics

You'll need a secure source of income to pay for life's basics such as food, bills and clothing.

Independence & flexibility

With your basics covered, it's safe to invest your money in things like a car, savings or home improvements.

Life's little luxuries

With your living expenses covered, luxuries such as a daily cappuccino, gifts or holidays are within reach.

Treth

Mae incwm eich pensiwn yn drethadwy yn union fel pob incwm arall.

Pan fyddwch yn barod i ddechrau defnyddio’ch cronfa bensiwn, gallwch gymryd hyd at 25% ohoni fel cyfandaliad di-dreth. Gellir defnyddio’r gweddill i ddarparu incwm a/neu gyfandaliadau o dro i dro, ac mae’r ddau’n drethadwy. Bydd faint o dreth a dalwch yn dibynnu ar eich incwm cyfan dros y flwyddyn.

Neu, gallwch gymryd cyfandaliadau o arian allan o’ch cronfa bensiwn. Mae’r 25% cyntaf o unrhyw gyfandaliad yn ddi-dreth a’r gweddill yn drethadwy. Ychwanegir y swm trethadwy at weddill eich incwm am y flwyddyn ac fe dalwch chi dreth ar hynny yn y ffordd arferol.

Yn y ddau achos, os yw’r swm o arian trethadwy a gymerwch yn gwthio’ch incwm blynyddol i mewn i haen uwch o dreth, bydd yn ofynnol i chi dalu cyfradd uwch o dreth (neu hyd yn oed dreth cyfradd ychwanegol) ar y rhan o’r incwm sy’n syrthio i mewn i’r band hwnnw.

Cyfraddau Treth Incwm 2020-2021: Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon
Band Treth Incwm Eich incwm Cyfradd Treth Incwm
Eich lwfans personol 1 Hyd at £12,500 0%
Cyfradd sylfaenol £12,501 - £50,000 20%
Cyfradd uwch £50,001 - £150,000 40%
Cyfradd atodol Dros £150,000 45%
Cyfraddau Treth Incwm 2020-2021: Yr Alban
Band Treth Incwm Eich incwm Cyfradd Treth Incwm
Eich lwfans personol 1 Hyd at £12,500 0%
Cyfradd Cychwynnol £12,501 - £14,585 19%
Cyfradd sylfaenol £14,586 - £25,158 20%
Cyfradd ganolradd £25,159 - £43,430 21%
Cyfradd uwch £43,431 - £150,000 41%
Cyfradd atodol Over £150,000 46%

1 Y lwfans personol yw’r swm o incwm a gewch cyn i chi orfod talu Treth Incwm. Pan fydd eich incwm dros £100,000, bydd eich lwfans personol yn gostwng £1 am bob £2 uwchben y trothwy.

Gall cyfrifo pa bryd a faint o arian i’w gymryd o’ch cronfa bensiwn fel nad ydych yn talu mwy o dreth nag sydd ei angen, fod yn gymhleth ac efallai y dylech chi geisio cyngor ariannol ar hyn.

Lwfansau blynyddol

Yr uchafswm allwch chi (a’ch cyflogwr) gyfrannu i’ch pensiwn bob blwyddyn a chael gostyngiad treth arno yw £40,000 (neu’r swm fyddwch yn ei ennill os yw’n llai). Bydd y lwfans blynyddol o £40,000 yn cael ei ostwng os oes gennych chi incwm o dros £150,000, yn cynnwys cyfraniadau pensiwn. Os nad ydych yn ennill arian, gallwch gael gostyngiad treth serch hynny ar gyfraniadau hyd at £3,600. Byddwch yn talu Treth Incwm ar unrhyw gyfraniadau uwchben hyn.

Gostyngiad treth ar gynilion pensiwn

Os dechreuwch ddefnyddio’ch cronfa bensiwn (efallai y byddwch yn dymuno cymryd ychydig o arian parod neu incwm hyblyg), mae’r uchafswm o gyfraniadau pensiwn allwch chi gael gostyngiad treth arnynt yn gostwng i £4,000 (neu gyfanswm eich enillion os yw hynny’n llai)

Lwfans oes

Uchafswm y cynilion pensiwn allwch chi gronni heb orfod talu treth wrth dynnu eich cynilion allan (a heb adael bil treth i'ch buddiolwyr os byddwch yn marw cyn eich bod yn 75 oed) yw £1,073,100. Os yw’ch cronfa bensiwn yn werth mwy na hyn, byddwch yn talu treth (25% ar incwm a 55% ar symiau cyfandaliad) pan fyddwch yn tynnu’r swm dros ben hyn.

Iechyd a hirhoedledd

Mae pobl yn byw yn hirach na phobl ers talwm. Mae gan ddyn 65 oed 50% o obaith o fyw at 87 oed ac mae gan ddynes 65 oed 50% o obaith o fyw at 90 oed.

Mae’r llawer o bobl yn amcangyfrif yn rhy isel pa mor hir y byddant yn byw. Nid yw hyn yn broblem os oes gennych chi incwm a warantir am oes. Ond os nad oes gennych chi, rhaid i chi sicrhau nad ydych chi’n rhedeg allan o arian er mwyn i chi fod â digon i fyw arno drwy gydol eich ymddeoliad. Serch hynny, ni fyddwch yn dymuno byw yn fwy cynnil nag sydd raid gan eich bod chi’n pryderu gormod am redeg allan o arian.

Gall eich iechyd ddod yn fwy o broblem wrth i chi fynd yn hŷn. Felly efallai yr hoffech chi neilltuo ychydig o arian neu gael incwm cynyddol er mwyn i chi fedru fforddio talu am ychydig o help ychwanegol o gwmpas y tŷ neu i dalu am ofal petae’ch iechyd chi’n dirywio.

Chwyddiant a risg

Mae prisiau’n dueddol o godi dros amser. Os na fydd eich incwm ymddeoliad yn cynyddu’n unol â phrisiau cynyddol (chwyddiant) gallech gael anhawster wrth geisio cadw dau ben llinyn ynghyd wrth i chi fynd yn hŷn.

I barhau â’ch safon byw byddwch angen i’ch incwm ymddeol gynyddu’n unol â chwyddiant. Gallech wneud hynny drwy brynu polisi yswiriant sy’n rhoi incwm a warantir am oes (blwydd-dal am oes) sy’n newid yn unol â chwyddiant bob blwyddyn.

Os byddwch yn dibynnu ar gynilion a buddsoddiadau i roi incwm sy’n cynyddu’n unol â chwyddiant yna bydd swm y llog a’r incwm yn gorfod bod cymaint â chwyddiant hefyd.

Os na fyddwch yn defnyddio’ch cronfa bensiwn i sicrhau incwm a warantir mewn ymddeoliad gan adael eich cronfa wedi’i fuddsoddi, byddwch angen penderfynu faint o risg i’w gymryd gyda’ch arian. Os bydd eich buddsoddiadau yn gostwng yn eu gwerth bydd eich cronfa bensiwn yn lleihau hefyd. Ar y llaw arall, gallai’ch buddsoddiadau gynyddu mewn gwerth a golyga hyn y gallech gael cronfa bensiwn uwch.

Etifeddiaeth

Efallai y dymunwch chi adael peth neu’r cyfan o’ch cynilion pensiwn a/neu’r incwm ohonynt i’ch dibynyddion wedi i chi farw. Gallai hyn effeithio’r opsiynau incwm mewn ymddeoliad y dymunwch eu hystyried gan olygu efallai y bydd yn rhaid i chi dderbyn llai o incwm mewn ymddeoliad.

Gallai’ch dewisiadau gael eu dylanwadu hefyd gan y modd y trethir unrhyw gynilion neu incwm pensiwn a adewch i’ch dibynyddion.

Pa un ai’ch bod yn dewis blwydd-dal, tynnu arian i lawr neu adael arian yn eich cronfa bensiwn, mae’n hanfodol eich bod yn cwblhau ffurflen datgan dymuniad i ddweud pwy ddylai etifeddu’r arian neu’r incwm a ddaw. Os na wnewch chi hynny, efallai na fydd darparwr eich cynnyrch yn gwybod pwy ddylai etifeddu’r arian a gallai’ch dibynyddion wynebu Treth Etifeddiant ddiangen.

Pan fyddwch chi’n marw, rhaid i bwy bynnag fydd yn delio â’ch ystâd hysbysu’ch darparwr pensiwn eich bod wedi marw.

Beth sy’n digwydd i’ch cronfa bensiwn ar ôl i chi farw?
Arian a etifeddir o’ch cronfa bensiwn Os byddwch yn marw cyn 75 oed Os byddwch yn marw yn 75 oed neu hŷn
Cyfandaliadau Telir unrhyw gyfandaliad a hawlir o fewn dwy flynedd yn ddi-dreth 2Gweler eithriadau Ychwanegir unrhyw gyfandaliad a delir i’ch buddiolwr at weddill ei incwm am y flwyddyn a’i drethu ar ei gyfradd uchaf o dreth briodol.
Incwm Telir unrhyw incwm a hawlir o fewn dwy flynedd yn ddi-dreth 2Gweler eithriadau Ychwanegir unrhyw incwm a delir i’ch buddiolwr at weddill ei incwm a’i drethu ar ei gyfradd uchaf o dreth briodol.

2 Bydd unrhyw gyfandaliad neu incwm a hawlir fwy na 2 flynedd wedi’r hysbysiad yn cael ei ychwanegu at incwm y buddiolwr a’i drethu ar y gyfradd dreth briodol.

Eich ffynonellau incwm

Chwiliwch o ble y gallai’ch incwm mewn ymddeoliad ddod. Bydd hyn o gymorth i chi benderfynu sut i ddefnyddio'ch cronfa bensiwn.

Nid yw ymddeoliad yn gyfnod mor dyngedfennol ag yr oedd ar un cyfnod. Mae nifer o bobl yn dewis parhau i weithio neu ymddeol yn raddol sy’n golygu nid oes raid iddynt ddibynnu ar eu hincwm pensiwn yn unig.

Os parhewch i weithio cewch barhau i ychwanegu at eich pensiwn hefyd er mwyn i chi gael cronfa fwy pan benderfynwch ymddeol yn gyfan gwbl.

Cofiwch efallai y bydd angen i chi roi’r gorau i weithio’n gynt na’r disgwyl os cewch broblemau iechyd.

Pensiwn y Wladwriaeth

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gymwys am ychydig o Bensiwn y Wladwriaeth o leiaf wedi iddynt gyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth. Bydd yn rhoi incwm diogel i chi am oes sy’n cynyddu’n unol â chwyddiant o leiaf bob blwyddyn.

Os ydych yn parhau i weithio neu os oes gennych chi ddigon o incwm o ffynonellau eraill unwaith y cyrhaeddwch oed Pensiwn y Wladwriaeth, efallai y penderfynwch ohirio cymryd eich Pensiwn y Wladwriaeth er mwyn i chi fedru cael incwm uwch yn ddiweddarach.

Efallai y gallwch chi wneud taliadau ychwanegol i wneud y mwyaf o’ch Pensiwn y Wladwriaeth os na fyddwch yn gymwys i gael y swm llawn.

Wedi i chi farw bydd eich Pensiwn y Wladwriaeth yn dod i ben ond efallai y bydd eich priod neu’ch partner yn medru cynyddu’i Pensiwn/Bensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar eich cyfraniadau chi. Mae hyn yn berthnasol yn unig i bobl sy’n cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016.

Os ydych chi’n aelod o gynllun pensiwn buddion a ddiffinnir (a elwir hefyd yn gynllun pensiwn ar sail cyflog gan gyflogwr fel cynllun cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfaol) cewch bensiwn gan y cyflogwr ohonynt yn seiliedig ar hyd eich gwasanaeth gyda’r cyflogwr a swm eich enillion.

Mae’r pensiwn hwn yn incwm diogel am oes, ac fel arfer yn cynyddu dros amser ac yn aml yn darparu incwm am oes i’ch priod neu ddibynyddion os byddwch yn marw gyntaf. Fel arfer gallwch gymryd hyd at 25% o'ch cronfa bensiwn fel cyfandaliad di-dreth o’r cychwyn cyntaf, ond po fwyaf o arian a gymerwch po isaf fydd yr incwm a gewch.

Ni chewch gymryd y cyfan o’ch pensiwn ar sail cyflog fel un cyfandaliad o arian. Os dymunwch wneud hynny yna bydd angen i chi drosglwyddo o’ch pensiwn ar sail cyflog i bensiwn personol (os caniateir i chi wneud hynny) ac nid yw hyn yn syniad da fel arfer. Os yw’ch pensiwn yn werth £30,000 neu ragor bydd angen i chi gael cyngor gan gynghorydd ariannol rheoledig cyn i chi fedru trosglwyddo.

Cynilion a buddsoddiadau

Efallai bod gennych chi gynilion neu fuddsoddiadau a fydd yn cynnig peth incwm i chi yn eich ymddeoliad. Mae’r incwm hwn yn debygol o fod yn amrywiol ac nid oes sicrwydd y bydd yn cynyddu dros amser.

Bydd y swm o log a gewch ar eich enillion yn ddibynnol ar y cyfraddau llog, sydd yn amrywio dros amser. Os oes gennych chi fuddsoddiadau ar y farchnad stoc, gall yr incwm ohonynt newid yn ddibynnol ar y math o fuddsoddiadau a ddewiswch a’u perfformiad.

Os cymerwch fwy na’r incwm neu’r cynnydd ar eich cynilion neu fuddsoddiadau, bydd hynny’n lleihau’r incwm a enillir arnynt. Bydd gennych lai o gynilion yn weddill i’r dyfodol hefyd.

Mae’r incwm a gewch o’ch cynilion a buddsoddiadau yn drethadwy fel arfer oni bai eu bod mewn cynllun cynilo di-dreth fel ISA.

Gall unrhyw gynilion neu fuddsoddiadau yn eich enw wedi i chi farw gael eu trosglwyddo i’ch dibynyddion.

Mae’n werth nodi y gellir ychwanegu’ch holl gynilion a buddsoddiadau (hyd yn oed os ydynt mewn ISA) i’ch ystâd pan gaiff ei hasesu ar gyfer Treth Etifeddiant.

Eiddo

Efallai bod gennych chi eiddo sy’n rhoi peth incwm i chi. Efallai mai’ch cartref chi yw hwn (mae gennych lojar) neu eiddo a osodir gennych.

Efallai y dewiswch werthu’ch eiddo neu ryddhau ychydig o ecwiti ohono er mwyn i chi gael incwm ychwanegol i dalu am ofal pan fyddwch yn hŷn.

Os gwerthwch eich cartref a phrynu rhywle llai bydd angen i chi ystyried y costau ynghlwm oherwydd gallant leihau’r arian a godwch yn sgil y gwerthiant i greu incwm yn sylweddol.

Os gwerthwch unrhyw eiddo sydd gennych efallai y bydd yn rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf ar unrhyw gynnydd mewn gwerth a gewch.

Budd-daliadau’r wladwriaeth

Efallai y byddwch yn gymwys i gael rhai budd-daliadau’r Wladwriaeth, fel Credyd Pensiwn. Mae bron pob budd-dal yn destun prawf modd ac a effeithir efallai felly gan faint o incwm neu gyfalaf sydd gennych chi. Bydd angen i chi ystyried hynny wrth benderfynu beth i’w wneud gyda’ch cronfa bensiwn.

Incwm arall

Gallai hyn gynnwys arian a gewch o ymddiriedolaeth, pensiwn goroeswr, incwm a etifeddwyd o bensiwn priod a gollwyd er enghraifft, rhoddion gan deulu neu ffrindiau.

Gall peth o’r arian hwn fod yn incwm diogel sy’n cynyddu dros amser ac wedi ei dalu am oes. Gall incwm arall fod yn arian a ddaw ar hap a heb sicrwydd ac ni fyddwch yn medru dibynnu arno.

Opsiynau ar gyfer eich cronfa bensiwn

Gwyliwch y fideo byr hwn o’r newyddiadurwr ariannol Paul Lewis yn egluro beth allwch chi ei wneud gyda’ch cronfa bensiwn. Darllenwch drawsgrifiad o’r fideo hwn

Nawr mae gennych chi fwy o ryddid ynglŷn â beth gewch chi ei wneud gyda’ch cronfa bensiwn. Yma eglurwn beth yw’ch opsiynau, beth i’w ystyried a faint allech chi ei gael er mwyn i chi ddewis beth sydd orau ar eich cyfer chi efallai.

Os ydych chi wedi cronni pensiwn gyda chyfraniad wedi’i ddiffinio (dyma bensiwn personol neu weithle lle llwyddoch i gronni’ch cronfa bensiwn eich hun) chi sydd i ddewis beth i’w wneud gyda’ch cronfa.

Cyn belled eich bod yn 55 neu’n hŷn (ifancach os ydych mewn iechyd gwael) mae gennych ryddid i ddewis beth i’w wneud gyda’ch cronfa bensiwn. Gallwch adael y gronfa heb ei chyffwrdd, parhau i gyfrannu ati, defnyddio peth o’r arian i gael incwm yn eich ymddeoliad, cymryd peth o’r arian fel arian parod neu gyfuniad o’r dewisiadau hyn.

Gadael eich cronfa bensiwn heb ei chyffwrdd

Os oes gennych chi ddigon o incwm yn barod i fyw arno – un ai oherwydd eich bod yn parhau i weithio neu wedi rhoi’r gorau iddi ond bod gennych chi incwm o gynilion neu fuddsoddiadau – efallai y gallwch ohirio defnyddio’ch cronfa bensiwn y tu hwnt i’ch dyddiad ymddeol a ddewiswyd yn wreiddiol, neu ddyddiad ymddeol arferol eich cynllun.

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn dymuno parhau i ychwanegu at eu cronfa bensiwn er mwyn cael rhagor o arian yn eu hymddeoliad.

Ai hwn yw’r dewis gorau ar eich cyfer chi?

 • Diogelwch/hyblygrwydd
  • Gall eich cronfa bensiwn barhau i dyfu’n ddi-dreth hyd nes y bydd ei hangen arnoch. Golyga hyn y bydd gennych chi gronfa bensiwn fwy a fydd yn rhoi rhagor o incwm i chi am gyfnod hirach pan ddechreuwch dynnu’r arian allan.
 • Iechyd a hirhoedledd
  • Os ydych chi’n holliach ac nid oes angen yr arian hwn arnoch, gallwch ei adael hyd nes y byddwch.
 • Treth
  • Os hoffech chi ychwanegu rhagor at eich cronfa bensiwn gallwch barhau i gael gostyngiad treth ar gynilion pensiwn hyd at £40,000 bob blwyddyn hyd nes i chi gyrraedd 75 oed.
  • Os yw gwerth cyfanswm eich cynilion pensiwn (sef pensiynau preifat a gwaith ond nid eich Pensiwn y Wladwriaeth) yn uwch na’r lwfans oes, rhaid i chi dalu treth ychwanegol pan fyddwch yn cael mynediad at eich cynilion pensiwn yn 75 oed os oes gennych arian ar ôl yn y gronfa.
  • Y lwfans oes ar hyn o bryd yw £1m.
 • Risg Buddsoddi
  • Gall gwerth cronfeydd pensiwn gynyddu a gostwng. Cofiwch adolygu sut y buddsoddir eich cronfa wrth i chi nesáu at eich ymddeoliad a’i symud i gronfeydd sydd â llai o risg os bydd angen.
 • Etifeddiaeth
  • Os byddwch yn marw cyn 75 oed, telir unrhyw gyfandaliad a hawlir o fewn dwy flynedd yn ddi-dreth ond ar ôl 2 flynedd ychwanegir y cyfandaliad at incwm eich buddiolwr a’i dreth ar ei gyfradd briodol. Os byddwch yn marw yn 75 oed neu hŷn, ychwanegir unrhyw gyfandaliad a delir i’ch buddiolwr at weddill ei incwm am y flwyddyn a’i drethu ar ei gyfradd dreth briodol.

Faint allech chi ei gael?

Os gohiriwch gymryd eich cronfa bensiwn, edrychwch faint allai’r gronfa honno dyfu.

Maint y gronfa bensiwn a ddangosir isod yw’r gwir werth heddiw. Mae hyn yn tynnu effaith chwyddiant dros y blynyddoedd.

Er enghraifft, os oes gennych chi gronfa bensiwn o £50,000 a’ch bod yn cyfrannu £200 y mis, ymhen pum mlynedd bydd hyn wedi tyfu i £74,900. Pan fyddwch yn ystyried chwyddiant byddai gan hyn rym prynu o £66,200 yn arian heddiw.

Blynyddoedd o dwf Maint y gronfa
1 £10,171
3 £10,521
5 £10,883
10 £11,845
15 £12,891
20 £14,030

Mae’r rhifau hyn yn defnyddio’r tybiaethau canlynol

 • Twf buddsoddiadau ar 5% Y flwyddyn
 • Tâl cynnyrch/cronfa ar 0.75%
 • Chwyddiant ar 2.5%

Prynwch incwm a warantir am oes - blwydd-dal

Gofynnwch i’ch darparwr presennol a yw’ch cynllun pensiwn yn cynnig “cyfradd blwydd-dal a warantir”. Os felly, gall hyn gynnig incwm uchel iawn a dylech chi fanteisio arno.

Bydd blwydd-dal oes yn rhoi incwm ymddeoliad rheolaidd i chi am oes – gyda’r sicrwydd na fydd yr arian yn dod i ben cyn i chi farw.

Mae blwydd-daliadau gydol oes yn cynnwys:

 • blwydd-daliadau gydol oes sylfaenol - maent yn cynnig ystod o ddewisiadau incwm ar gyfer gwahanol amgylchiadau personol ac agweddau at risg.
 • blwydd-daliadau cysylltiedig â buddsoddiadau - Os oes gennych chi gronfa bensiwn o £30,000 neu ragor ac yn fodlon cymryd mwy o risg yn gyfnewid am incwm uwch o bosib, gallech ddewis blwydd-daliad cysylltiedig â buddsoddiadau, sy’n gwarantu talu allan am oes, ond nid swm rheolaidd penodol.
 • blwydd-daliadau hyblyg – mae’r rhain yn cynnig hyblygrwydd dros daliadau incwm, dewisiadau buddsoddi a buddion marwolaeth.

Gall blwydd-daliadau gynnwys amryw o nodweddion a gallwch ddewis un o’r canlynol:

 • taliadau sy’n cynyddu bob blwyddyn fesul swm sefydlog neu’n amrywio’n unol â chwyddiant
 • rhoi incwm i’ch partner os byddwch yn marw cyn ef neu hi
 • cyfnod a warantir sy’n sicrhau y telir yr incwm am gyfnod gofynnol o amser hyd yn oed os byddwch yn marw cyn hynny
 • nod diogelu gwerth yw talu gwerth y gronfa i’r buddiolwr a enwyd gennych i brynu blwydd-dal ond heb yr incwm a dalwyd allan eisoes pan fuoch chi farw.

Ai hwn yw’r dewis gorau ar eich cyfer chi?

 • Diogelwch/hyblygrwydd
  • Cewch incwm diogel am oes. Wedi i chi gytuno ar delerau’r blwydd-dal ni allwch newid eich meddwl yn ddiweddarach.
  • Ni allwch newid eich blwydd-dal yn ôl yn gronfa bensiwn.
 • Iechyd a hirhoedledd
  • Gwarantir yr incwm am oes, waeth am ba hyd fyddwch chi’n byw, felly nid oes unrhyw risg o’r arian yn dod i ben.
  • Os oes gennych chi gyflwr meddygol, dros eich pwysau, yn ysmygu neu’n byw’n wael mae'n bosib y byddwch chi'n gallu cael incwm llawer uwch, felly cofiwch ofyn ynglŷn â hyn wrth ymgeisio.
  • Os yw eich disgwyliad bywyd yn isel, efallai nad blwydd-dal fyddai’r dewis gorau ar eich cyfer chi.
 • Treth
  • Gallwch gymryd hyd at 25% o'ch cronfa bensiwn fel cyfandaliad di-dreth a defnyddio’r gweddill i brynu blwydd-dal.
  • Trethir incwm o flwydd-dal yn union fel unrhyw incwm arall.
  • Bydd eich darparwr blwydd-dal yn talu’ch incwm drwy slip cyflog a chymryd y dreth i ffwrdd ymlaen llaw – sef PAYE (Pay As You Earn). Golyga hyn y gallech dalu gormod o dreth a gorfod hawlio’r arian yn ôl – neu efallai na fyddwch wedi talu digon o dreth os bydd gennych chi ffynonellau eraill o incwm.
  • Os ydych chi’n prynu blwydd-dal ac yna eisiau cyfrannu i bensiwn, gallai uchafswm y cyfraniadau pensiwn allwch chi gael gostyngiad treth arnynt newid.

   Os ydych chi’n prynu blwydd-dal hyblyg, mae uchafswm y cyfraniadau y gallwch gael gostyngiad treth arno yn lleihau i £4,000 (neu swm eich enillion os yw’n llai).

   Os ydych chi’n prynu blwydd-dal cysylltiedig i fuddsoddi oes sylfaenol, mae’r uchafswm yn parhau i fod yn £40,000 (neu swm eich enillion os yw’n llai). Os nad ydych yn ennill arian, gallwch gael gostyngiad treth ar gyfraniadau hyd at £3,600.

   Rydych yn talu Treth Incwm ac unrhyw gyfraniadau uwchben yr uchafswm.

 • Risg Buddsoddi
  • Os oes gennych chi gronfa bensiwn o £30,000 neu ragor ac yn fodlon cymryd mwy o risg yn gyfnewid am incwm uwch o bosib, gallech ddewis blwydd-daliad cysylltiedig â buddsoddiadau, sy’n gwarantu talu allan am oes, ond nid swm penodol.
 • Etifeddiaeth
  • Gyda blwydd-dal safonol (a elwir yn flwydd-dal sengl) daw’r incwm i ben pan fyddwch chi’n marw ac nid oes unrhyw beth i’w drosglwyddo i’ch dibynyddion.
  • Os prynwch flwydd-dal ar y cyd bydd eich partner yn parhau i gael incwm wedi i chi farw (bydd yr incwm hwn yn ddi-dreth os byddwch chi’n marw cyn 75 oed, neu fel arall mae’r incwm yn drethadwy)
  • Os prynwch flwydd-dal gyda’i werth wedi’i ddiogelu a marw cyn i chi gyrraedd 75 oed, telir unrhyw gyfandaliad yn ddi-dreth. Os byddwch chi’n marw’n 75 oed neu’n hŷn bydd unrhyw gyfandaliad yn drethadwy ar gyfradd dreth briodol y buddiolwr.

Faint allech chi ei gael?

Gan ddefnyddio’ch cronfa i brynu blwydd-dal, gallwn ddangos i chi faint o arian di-dreth ac incwm a warantir allech chi ei gael.

Beth am i ni ddychmygu eich bod yn cymryd y lwfans cyfandaliad di-dreth llawn o 25% o’ch cronfa bensiwn (dyna mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud).

Maint y gronfa bensiwn £10,000
Cyfandaliad di-dreth o 25% £2,500
Gweddill ar ôl y cyfandaliad £7,500

Yna gallwch ddefnyddio’r £7,500 sy’n weddill i brynu blwydd-dal.

Tabl yn dangos yr incwm posib ar gyfer y gwahanol opsiynau o flwydd-dal oes sengl
Opsiwn blwydd-dal Incwm Blynyddol yn y flwyddyn 1af Incwm Blynyddol yn y 30ain flwyddyn
Blwydd-dal sylfaenol £364 £364
Blwydd-dal cynyddol £254 £533
Gwarantir am 10 mlynedd £356 £356
Os nad ydych mewn iechyd da £473 £473
Tabl yn dangos yr incwm posib ar gyfer y gwahanol opsiynau o flwydd-dal oes ar y cyd
Opsiwn blwydd-dal Incwm Blynyddol yn y flwyddyn 1af Incwm Blynyddol yn y 30ain flwyddyn
Blwydd-dal sylfaenol £331 £331
Blwydd-dal cynyddol £224 £470
Gwarantir am 10 mlynedd £331 £331
Os nad ydych mewn iechyd da £387 £387

Mae’r rhifau hyn yn defnyddio’r tybiaethau canlynol

 • Ar gyfer blwydd-dal sylfaenol i ddyn 65 oed
 • Yn byw yn Swindon
 • Ei wraig yn 65 oed ac yn iach
 • Ar gyfer y blwydd-dal iach tybiwn fod yr ymgeisydd dros ei bwysau, yn ysmygwr a bod ganddo bwysedd gwaed uchel
 • Telir incwm yn fisol fel ôl-daliad ac mae’n swm gros sydd yn drethadwy o ran Treth Incwm.

Cymerwch incwm ymddeoliad hyblyg - tynnu arian i lawr

Dyma lle byddwch yn symud eich cronfa bensiwn i gynllun incwm tynnu arian i lawr a elwir yn Flexi-access. Rhoddir eich arian wedyn mewn amryw o fuddsoddiadau a gallwch dynnu’r incwm o’r gronfa fel y mynnwch. Gall y cynllun fod yn nwylo’ch darparwr pensiwn chi neu un arall.

Gallwch barhau i gyfrannu at y gronfa bensiwn os dymunwch wneud hynny ond mae cyfyngiadau ar faint gewch chi fuddsoddi bob blwyddyn.

Ai hwn yw’r dewis gorau ar eich cyfer chi?

 • Diogelwch/hyblygrwydd
  • Gallwch ddewis faint o incwm a pha gyfandaliad a gymerwch. Ond nid yw’r incwm hwn wedi’i warantu am oes. Os bydd eich buddsoddiadau’n gostwng yn eu gwerth efallai y bydd angen i chi newid y symiau a gymerwch er mwyn i chi osgoi rhedeg allan o arian yn ddiweddarach.
  • Er mwyn cael gwell sicrwydd, gallwch, ar unrhyw adeg, ddefnyddio rhan neu’r cyfan o’r cronfeydd wrth dynnu’ch incwm i lawr er mwyn prynu blwydd-dal neu fath arall o gynnyrch incwm ymddeoliad.
 • Iechyd a hirhoedledd
  • Bydd angen i chi gynllunio’n ofalus pa mor hir y bydd angen i’ch arian bara yn eich ymddeoliad. Os bydd eich ymddeoliad yn para’n hirach na’r disgwyl, gallech fod yn brin o arian.
 • Treth
  • Gallwch ddewis cymryd hyd at 25% o’ch cronfa bensiwn fel cyfandaliad di-dreth o’r cychwyn cyntaf ac yna rydych yn talu’r gyfradd uchaf o dreth ar unrhyw arian a dynnir allan.
  • Bydd eich darparwr tynnu arian i lawr yn talu’r arian drwy slip cyflog a chymryd y dreth i ffwrdd ymlaen llaw – sef PAYE (Pay As You Earn). Golyga hyn y gallech dalu gormod o dreth a gorfod hawlio’r arian yn ôl – neu efallai na fyddwch wedi talu digon o dreth os bydd gennych chi ffynonellau eraill o incwm.
  • Mae’r uchafswm pensiwn y gallwch nawr gael gostyngiad treth arno yn gostwng i £4,000 (neu swm eich enillion os yw’n llai). Os nad ydych yn ennill arian, gallwch gael gostyngiad treth serch hynny ar gyfraniadau hyd at £3,600.

   Rydych yn talu Treth Incwm ac unrhyw gyfraniadau uwchben yr uchafswm.

 • Risg Buddsoddi
  • Os bydd eich buddsoddiadau yn perfformio’n wael bydd gwerth eich cronfa bensiwn yn lleihau. Gallech gael eich gorfodi i gwtogi eich incwm ymddeol neu fod mewn peryg o redeg allan o arian.
  • Mae dewis y buddsoddiad cywir yn allweddol - bydd angen i chi adolygu’ch cronfeydd yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn parhau i fodloni’ch anghenion ymddeoliad i’r hirdymor.
 • Etifeddiaeth
  • Os byddwch yn marw cyn 75 oed, telir unrhyw gyfandaliad a hawlir o fewn dwy flynedd yn ddi-dreth ond ar ôl 2 flynedd ychwanegir y cyfandaliad at incwm eich buddiolwr a’i dreth ar ei gyfradd briodol. Os byddwch yn marw yn 75 oed neu hŷn, ychwanegir unrhyw gyfandaliad a delir i’ch buddiolwr at weddill ei incwm am y flwyddyn a’i drethu ar ei gyfradd dreth briodol.

Faint allech chi ei gael?

Gan ddefnyddio’ch cronfa bensiwn i brynu incwm i’w ddefnyddio’n hyblyg, dangoswn i chi pa mor hir all yr incwm hwn bara.

Beth am i ni ddychmygu eich bod yn cymryd y lwfans cyfandaliad di-dreth llawn o 25% o’ch cronfa bensiwn (dyna mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud).

Maint y gronfa bensiwn £10,000
Cyfandaliad di-dreth o 25% £2,500
Gweddill ar ôl y cyfandaliad £7,500

Yna, gallwch ddefnyddio’r £7,500 sy’n weddill i dynnu incwm hyblyg.

Gyda thwf buddsoddiadau ar Gallai hyn gynnig incwm am Os byddwch angen incwm am 30 mlynedd golyga hyn
5% 6 mlynedd, 6 mis Byddwch heb incwm am 23 mlynedd, 6 mis
2% 6 mlynedd Byddwch heb incwm am 24 mlynedd, 0 mis
0% 5 mlynedd, 8 mis Byddwch heb incwm am 24 mlynedd, 4 mis
-2% 5 mlynedd, 4 mis Byddwch heb incwm am 24 mlynedd, 8 mis
-5% 5 mlynedd Byddwch heb incwm am 25 mlynedd, 0 mis

Mae’r rhifau hyn yn defnyddio’r tybiaethau canlynol

 • Telir incwm yn fisol fel ôl-daliad ac mae’n swm gros sydd yn drethadwy o ran Treth Incwm.
 • Mae incwm yn cynyddu bob blwyddyn gyda chwyddiant, yn 2.50%.
 • Ffi cynnyrch i’w dynnu o 0.50%.
 • Ffi fuddsoddi 0.75%.
 • Tynnir 25% o arian yn ddi-dreth o’r gronfa bensiwn.

Cymerwch symiau bach o arian

Gallwch adael eich cronfa bensiwn wedi ei buddsoddi a chymryd cyfandaliadau ohoni yn ôl yr angen. Ni fydd pob cynllun yn cynnig y dewis hwn o bosib. Efallai na fydd eich darparwr pensiwn yn caniatáu i chi gymryd mwy na nifer penodol o symiau allan bob blwyddyn. Sylwch, yn wahanol i gynllun tynnu arian i lawr mynediad hyblyg (flexi-access), ni ailfuddsoddir eich cronfa mewn cronfeydd newydd a ddewiswyd yn benodol i dalu incwm rheolaidd i chi.

Os bydd gwerth eich cronfa bensiwn yn £10,000 neu ragor, unwaith y defnyddiwch yr opsiwn tynnu arian allan, yna bydd y swm blynyddol o gynilion pensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio y gallwch gael gostyngiad treth arno, yn lleihau.

Ai hwn yw’r dewis gorau ar eich cyfer chi?

 • Diogelwch/hyblygrwydd
  • Ni fydd yr opsiwn hwn yn rhoi incwm rheolaidd i chi, nag i unrhyw ddibynnydd wedi i chi farw.
  • Bydd eich cronfa bensiwn yn lleihau bob tro y tynnir arian allan ohoni.
 • Iechyd a hirhoedledd
  • Po gynharaf y dechreuwch gymryd arian allan po uchaf fydd y risg y bydd eich arian yn rhedeg allan – neu ni fydd yr hyn sy’n weddill yn cynyddu’n ddigonol i gynhyrchu’r incwm fydd ei angen arnoch i bara yn eich blynyddoedd oedrannus. Cofiwch – rhaid i’ch cronfa bensiwn ariannu nid yn unig eich anghenion ar y pryd ond eich treuliau i’r dyfodol yn ogystal.
 • Treth
  • Mae’r 25% cyntaf o unrhyw arian a dynnir allan yn ddi-dreth a’r gweddill yn drethadwy.
  • Bydd faint o dreth a dalwch ar ran drethadwy’r incwm hwn yn dibynnu ar gyfanswm yr incwm blynyddol o bob ffynhonnell. Os bydd y cyfandaliadau’n gwthio cyfanswm eich incwm blynyddol i mewn i haen uwch o dreth, bydd yn ofynnol i chi dalu cyfradd uwch o dreth neu hyd yn oed dreth cyfradd ychwanegol ar y swm sy’n syrthio i mewn i’r band(iau) uwch.
  • Bydd eich cynllun pensiwn neu ddarparwr yn talu’r arian drwy slip cyflog a chymryd y dreth i ffwrdd ymlaen llaw – sef PAYE (Pay As You Earn). Golyga hyn y gallech dalu gormod o dreth a gorfod hawlio’r arian yn ôl – neu efallai na fyddwch wedi talu digon o dreth os bydd gennych chi ffynonellau eraill o incwm.
 • Risg Buddsoddi
  • Gan nad yw’ch cronfa bensiwn bresennol wedi’i dylunio i gynhyrchu incwm ymddeoliad rheolaidd, gallai gwerth y buddsoddiad ynddi ostwng mewn gwerth. Mae’n neilltuol o bwysig felly i adolygu’r gronfa’n rheolaidd er mwyn lleihau’r peryg i chi redeg allan o arian. Bydd angen talu i wneud hynny – a gallai hynny olygu y bydd angen i chi symud neu ailfuddsoddi’ch cronfa yn ddiweddarach.
 • Etifeddiaeth
  • Os byddwch yn marw cyn 75 oed, telir unrhyw gyfandaliad a hawlir o fewn dwy flynedd yn ddi-dreth ond ar ôl 2 flynedd ychwanegir y cyfandaliad at incwm eich buddiolwr a’i dreth ar ei gyfradd briodol. Os byddwch yn marw yn 75 oed neu hŷn, ychwanegir unrhyw gyfandaliad a delir i’ch buddiolwr at weddill ei incwm am y flwyddyn a’i drethu ar ei gyfradd dreth briodol.

Faint allech chi ei gael?

Gan ddefnyddio’ch cronfa i gymryd symiau bach o arian, gallwn ddangos i chi faint o arian di-dreth ac incwm blwydd-dal allech chi ei gael o’i gymharu â pheidio â chymryd cyfandaliad bach o arian.

Tabl yn dangos effaith incwm blwydd-dal ar gyfandaliad di-dreth posib drwy dynnu cyfandaliad o arian allan
Opsiwn Tynnu dim allan £0 tynnu £0 allan
Cronfa Bensiwn £10,000 £10,000
Tynnu £0 allan £0 £0 di-dreth
£0 incwm trethadwy
Tynnu cyfanswm o £0 allan
Gwerth posib eich cronfa bensiwn mewn 10 mlynedd, a allai gynnig y canlynol £11,845 £11,845
Arian di-dreth £2,961 £2,961
Incwm blwydd-dal blynyddol £296 £296

Mae’r rhifau hyn yn defnyddio’r tybiaethau canlynol

 • Twf buddsoddiadau ar 5% Y flwyddyn
 • Tâl cynnyrch/cronfa ar 0.75%
 • Chwyddiant ar 2.5%
 • Incwm blwydd-dal yw’r swm blynyddol a delir yn fisol fel ôl-daliad. Mae’r swm gros yn gros sydd yn drethadwy o ran Treth Incwm.
 • Swm blwydd-dal yn seiliedig ar ddyn 65 oed, yn iach ac yn byw yn Swindon

Cymryd eich cronfa gyfan fel arian

Nid yw’n ofynnol i chi mwyach orfod trosi’ch cronfa bensiwn yn incwm rheolaidd os nad ydych yn dymuno gwneud hynny. Gallwch gymryd y cyfan fel arian yn un swm os dymunwch. Golyga hyn y byddwch yn cau’ch cronfa bensiwn a thynnu’r cyfan allan fel arian.

Ni fydd tynnu’ch cronfa bensiwn allan fel arian yn rhoi incwm diogel i chi mewn ymddeoliad.

Ai hwn yw’r dewis gorau ar eich cyfer chi?

 • Diogelwch/hyblygrwydd
  • Ni fydd yr opsiwn hwn yn rhoi incwm rheolaidd i chi – nag i’ch priod nag unrhyw ddibynnydd arall wedi i chi farw.
 • Iechyd a hirhoedledd
  • Bydd y rhan fwyaf o bobl angen eu cronfa bensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad. Wrth dynnu arian eich cronfa i gyd allan efallai na fydd gennych ddigon o arian i bara drwy gydol eich ymddeoliad.
 • Treth
  • Mae’r 25% cyntaf o’ch arian yn ddi-dreth ond mae’r gweddill yn drethadwy.
  • Ychwanegir y cyfandaliad trethadwy (75% o’ch cronfa) at weddill eich incwm am y flwyddyn a gallai hynny eich gwthio i mewn i fand(iau) treth uwch.
  • Yn ddibynnol ar faint eich cyfandaliad a sut y didynnir y dreth, efallai y gwelwch eich bod wedi talu gormod o dreth ac angen ei hawlio’n ôl.
 • Investment Risk
  • Os gwariwch yr arian byddwch yn colli unrhyw gyfle i gael twf di-dreth ym muddsoddiad eich cronfa bensiwn.
  • Os rhowch yr arian mewn cyfrif cynilo byddwch yn colli unrhyw gyfle i gael twf di-dreth yn y buddsoddiad ond cewch log ar eich cynilion.
  • Os cynilwch neu fuddsoddi’r arian, manteisiwch cymaint â phosibl ar ISAs sydd â gostyngiad treth.
 • Etifeddiaeth
  • Bydd yr arian a gymeroch o’ch cronfa bensiwn yn dod yn rhan o’ch ystâd ac yn drethadwy o ran Treth Etifeddiant.

Faint o dreth fyddwch chi’n ei thalu?

Gall defnyddio’ch cronfa gyfan fel arian olygu bil treth sylweddol, dangoswn enghreifftiau i chi o faint o dreth allech chi orfod ei thalu.

Maint y gronfa bensiwn £10,000
Cyfandaliad di-dreth o 25% £2,500
Gweddill ar ôl y cyfandaliad £7,500

Efallai y bydd angen i chi dalu treth ar y £7,500 sy’n weddill. Yn y tabl isod dangoswn i chi faint o dreth allech chi orfod ei thalu wrth ystyried enghreifftiau o incymau eraill a gewch yn yr un flwyddyn dreth.

Incwm £0k Incwm £20k Incwm £40k
Treth ar incwm £0 £1,880 £5,880
Treth ar incwm a chronfa bensiwn £0 £3,200 £7,700

Os cawsoch incwm yn yr un flwyddyn dreth, gallai’r cyfanswm eich gwthio i mewn i fand treth uwch a gallech wynebu rhagor o dreth.

Cymysgwch eich opsiynau

Nid yw’n ofynnol i chi ddewis un opsiwn – gallech ddewis yr hwn a’r llall fel y mynnwch, a chymryd arian ac incwm ar wahanol adegau yn ôl yr angen.

Bydd pa opsiwn neu gyfuniad sy’n iawn i chi yn dibynnu ar:

 • pa bryd y byddwch yn gorffen gweithio neu yn lleihau’ch oriau
 • eich amcanion o ran incwm a’ch agwedd tuag at risg
 • eich oed a chyflwr eich iechyd
 • maint eich cronfa bensiwn a chynilion eraill
 • unrhyw bensiwn neu gynilion sydd gan eich priod neu’ch partner, os yw hynny’n berthnasol
 • a oes gennych chi ddibynyddion ariannol
 • a yw’ch amgylchiadau’n debygol o newid yn y dyfodol.

Ai hwn yw’r dewis gorau ar eich cyfer chi?

 • Diogelwch/hyblygrwydd
  • Mae gennych hyblygrwydd llwyr i wneud yr hyn a fynnwch gyda’ch cronfa bensiwn ond efallai yr hoffech chi gael peth sicrwydd drwy ddefnyddio peth o’ch cronfa o leiaf i warantu incwm am oes.
 • Iechyd a hirhoedledd
  • Bydd angen i chi gynllunio’n ofalus sut fyddwch chi’n defnyddio’ch cronfa bensiwn i’ch helpu i gael incwm yn eich ymddeoliad. Os bydd eich ymddeoliad yn para’n hirach na’r disgwyl, gallech fod yn brin o arian.
 • Treth
  • Gallwch gymryd hyd at 25% o'ch cronfa bensiwn fel cyfandaliad di-dreth os symudwch y gronfa i mewn i drefniant tynnu arian i lawr neu brynu blwydd-dal.
  • Os tynnwch symiau o arian allan o’ch cronfa dros gyfres o gamau, bydd 25% o bob swm yn ddi-dreth.
  • Pan fyddwch yn tynnu swm o arian allan, bydd eich cynllun pensiwn neu ddarparwr yn talu’r arian drwy slip cyflog a chymryd y dreth i ffwrdd ymlaen llaw – sef PAYE (Talu Wrth Ennill). Golyga hyn y gallech dalu gormod o dreth a gorfod hawlio’r arian yn ôl – neu efallai na fyddwch wedi talu digon o dreth os bydd gennych chi ffynonellau eraill o incwm.
  • Yn ddibynnol ar faint eich cyfandaliad a sut y didynnir y dreth, efallai y gwelwch eich bod wedi talu gormod o dreth ac angen ei hawlio’n ôl.
  • Unwaith y byddwch wedi defnyddio rhywfaint neu’r cyfan o’ch cronfa bensiwn ar gyfuniad o’r opsiynau, gallai uchafswm y cyfraniadau pensiwn y gallech gael rhyddhad treth arno ostwng i £4,000 (neu swm eich enillion os yw hynny’n llai). Os nad ydych yn ennill arian, gallwch gael gostyngiad treth serch hynny ar gyfraniadau hyd at £3,600.

   Rydych yn talu Treth Incwm ac unrhyw gyfraniadau uwchben yr uchafswm.

 • Risg Buddsoddi
  • Bydd hyn yn dibynnu ar beth benderfynwch chi ei wneud gyda’ch cronfa bensiwn.
  • Mae dewis y buddsoddiad cywir yn allweddol - bydd angen i chi adolygu’ch cronfeydd yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn parhau i fodloni’ch anghenion ymddeoliad i’r hirdymor.
 • Etifeddiaeth
  • Os byddwch yn marw cyn 75 oed, telir unrhyw gyfandaliad a hawlir o fewn dwy flynedd yn ddi-dreth ond ar ôl 2 flynedd ychwanegir y cyfandaliad at incwm eich buddiolwr a’i dreth ar ei gyfradd briodol. Os byddwch yn marw yn 75 oed neu hŷn, ychwanegir unrhyw gyfandaliad a delir i’ch buddiolwr at weddill ei incwm am y flwyddyn a’i drethu ar ei gyfradd dreth briodol.

Eich camau nesaf

Bydd y camau nesaf hyn o gymorth i chi wneud y dewis gorau wrth nesáu at eich ymddeoliad.

1 Lluniwch gyllideb

Lluniwch gyllideb i gael mwy o reolaeth dros eich incwm a’ch gwariant.

Lluniwch gyllideb ac ystyriwch sut allai hi newid wedi i chi ymddeol

2 Lawrlwythwch a chymharwch eich opsiynau ar gyfer eich cronfa bensiwn

Cymharwch eich opsiynau cronfa bensiwn i weld pa rai sydd orau i chi.

Cipolwg ar eich dewisiadau cronfa bensiwn

3 Mynnwch eich sesiwn Pension Wise am ddim

Gwasanaeth diduedd ac am ddim gan y llywodraeth sy’n rhoi cymorth i chi ddeall eich opsiynau pensiwn newydd.

Ewch i wefan Pension Wise

4 Cymharu prisiau

5 Siaradwch â chynghorydd ymddeoliad

Argymhellwn eich bod yn trafod eich opsiynau gyda chynghorydd ariannol. Gydag amryw o opsiynau pensiwn ni allwch newid eich meddwl felly mae’n bwysig i chi ddewis yn ddoeth.

Dewch o hyd i gynghorydd ariannol yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliad

6 Cymerwch eich amser a chynilo rhagor

Wrth ohirio’ch pensiwn cewch ragor o amser i ddeall y gwahanol opsiynau ymddeoliad a phenderfynu pa un yw’r un gorau ar eich cyfer chi.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell bensiwn i ddysgu sut all eich cronfa bensiwn barhau i dyfu.

Rhagor o wybodaeth

Canfyddwch fwy am eich opsiynau incwm ymddeol.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Ymddeoliad

Opsiynau ar gyfer eich cronfa bensiwn

Tax

Bywyd Hŷn

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau