Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Llinell amser cynilion pensiwn

Pa un a ydych chi yn dechrau ar eich swydd gyntaf, hanner ffordd trwy'ch bywyd gwaith, yn agosáu at ymddeol neu wedi ymddeol, bydd y llinell amser hon yn eich helpu chi i ddeall buddion cynilo pensiwn hirdymor ac ymroi i reoli'ch arian i sicrhau bod gennych ddigon o arian i fyw arno am oes.

Dechrau Arni

Mae pensiynau yn cynnig ffordd o gynilo yn ddi-dreth a chael treth yn ôl i'ch helpu chi i gronni pot o arian i chi fyw arno yn ddiweddarach yn eich oes. Y cynharaf y gallwch ddechrau pensiwn y mwyaf o dreth y byddwch yn ei harbed ac yn ei chael yn ôl a'r mwyaf y bydd eich pot pensiwn pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i weithio yn y pendraw.

Dechrau pensiwn

Os bydd eich cyflogwr yn cynnig pensiwn gweithle i chi dyma'r ffordd hawsaf o ddechrau. Os na fyddan nhw neu os ydych chi'n hunangyflogedig, gallwch ddechrau pensiwn personol.

Mae rhagor o wybodaeth am bensiynau gweithle a phersonol ar gael yn

Penderfynu faint i'w gynilo

Am bob £80 y byddwch chi'n ei dalu i bensiwn, bydd y llywodraeth yn ychwanegu £20 o ostyngiad treth cyfradd sylfaenol (o fewn cyfyngiadau) a gall trethdalwyr cyfradd uwch hawlio'r ychwanegol yn ôl - felly mae'n talu i gynilo mwy.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell pensiynau gweithle i weld faint y gallwch chi fforddio ei gynilo

Trwy gydol bywyd gwaith

Mae pensiynau yn buddsoddi mewn stociau a chyfranddaliadau felly dylech wirio yn rheolaidd sut y mae'ch pot yn perfformio a cheisio cyngor os ydych chi'n pryderu. Wrth i'ch cyflog gynyddu, fel arfer mae'n gwneud synnwyr cynilo mwy i'ch pensiwn, cyhyd â bod gennych ddigon o arian i fyw arno a bod unrhyw ddyledion dan reolaeth.

Monitro'ch buddsoddiadau pensiwn

Peidiwch ag anghofio am eich potiau pensiwn - rhowch nodyn yn eich dyddiadur i wirio bob hyn a hyn a ydych chi ar y trywydd cywir i fodloni'ch anghenion a chymryd camau os oes angen.

Edrychwch sut i wirio cynnydd eich cynilion pensiwn

Talu mwy i’ch cronfa bensiwn

Gallwch dderbyn gostyngiad treth ar gynilion pensiwn o hyd at £40,000 y flwyddyn felly mae'n werth talu mwy pan allwch chi fforddio hynny - a gorau po gyntaf y byddwch chi'n ychwanegu ato gan y bydd eich pot pensiwn yn tyfu ynghynt.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell bensiynau i weld faint o incwm ymddeol y gallai gwahanol symiau o gyfraniadau eu cynhyrchu

Rheoli eich dyled

Mae'n iawn cael pensiynau a chynilion eraill yn ogystal â dyled ond mae'n bwysig cadw'r cyfan dan reolaeth a gwybod beth i'w flaenoriaethu os bydd arian yn dynn.

Gwiriwch pa ddyledion y dylech eu clirio yn gyntaf a pham

Rheoli eich arian

Wrth gwrs, bydd gennych lawer o ymrwymiadau eraill yn ystod eich bywyd gwaith - edrychwch sut i gyllidebu a sicrhau bod eich arian yn mynd ymhellach wrth barhau i gynilo ar gyfer y pensiwn.

Read a beginner's guide to budgeting and managing money

Ceisio arweiniad a chyngor

Bydd newidiadau mawr mewn bywyd fel symud tŷ, ysgariad neu golli swydd yn effeithio ar eich cyllid -- os ydych chi'n pryderu manteisiwch ar y cyngor am ddim sydd ar gael neu siaradwch â chynghorydd ariannol.

Edrychwch ble i gael cymorth a gwybodaeth am ddim

Deallwch y gwahanol fathau o gynghorwyr ariannol a sut i ddod o hyd i un

Meddwl am ymddeol - 10 mlynedd i fynd

Gallai ymddeoliad ymddangos ymhell i ffwrdd, ond yn awr yw'r amser i wirio a fydd eich potiau pensiwn yn darparu'r incwm yr ydych chi ei eisiau a deall eich opsiynau i gael mynediad atynt. Mae hefyd yn amser da i adolygu'ch dyledion, gwneud ewyllys os nad oes gennych chi un - ac i fynnu cyngor os oes angen hynny arnoch chi.

Adolygu'ch buddsoddiadau pensiwn

Mae'n bwysig gwirio a yw'ch buddsoddiadau pensiwn ar y trywydd cywir i roi'r incwm yr ydych chi ei eisiau - os oes diffyg mae angen i chi edrych ar ffyrdd o roi hwb i'ch cynilion.

Edrychwch sut i wirio cynnydd eich cynilion pensiwn

Deall eich opsiynau ar gyfer incwm ymddeol

I'ch helpu chi i gynllunio ymlaen, darllenwch am eich opsiynau ar gyfer cymryd eich pensiwn o flaenllaw a sut y gallent effeithio ar eich treth ac unrhyw fudd-daliadau’r wlad.

Dysgwch fwy a chwilio am gynghorydd ariannol yn agos atoch chi

Adolygu eich dyledion

Yn awr yw'r amser hefyd i adolygu'ch dyledion i sicrhau y byddan nhw wedi'u clirio erbyn yr amser y byddwch chi'n ymddeol.

Dysgwch ba fenthyciadau neu ddyledion i'w blaenoriaethu a chael cyngor ar sut i'w clirio yn gynt.

Gwneud ewyllys

Os nad ydych chi wedi gwneud ewyllys eto dylech wneud hynny yn awr – i wneud yn siŵr bod eich arian, asedau eraill ac unrhyw gronfa bensiwn nad yw wedi'i defnyddio yn cael ei phasio i'r rheini yr hoffech chi iddynt eu derbyn.

Edrychwch sut i wirio cynnydd eich cynilion pensiwn

Ceisio arweiniad am ddim

Gallwch gael arweiniad di-duedd, am ddim o wasanaeth Pension Wise y llywodraeth ynglŷn â'r opsiynau ar gyfer defnyddio'ch pot pensiwn a'r effaith ar dreth a budd-daliadau.

Dysgwch fwy am Pension Wise a sut i drefnu apwyntiad ffôn neu wyneb yn wyneb

Cael cyngor ariannol

Bydd cynghorydd ariannol yn gwneud argymhellion ar sut y gallech chi addasu'ch cynilion pensiwn cyfredol i uchafu ar dwf, ar sail eich amgylchiadau personol ac agwedd at risg.

Dysgwch fwy a chwiliwch am gynghorydd ariannol

Meddwl am ymddeol - 5 mlynedd i fynd

Dyma'r amser i gasglu'ch holl waith papur pensiwn ynghyd, adolygu'ch holl fuddsoddiadau pensiwn a gwneud addasiadau munud olaf i helpu i uchafu ar eich incwm ymddeol.

Cael cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth

Bydd cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth yn dangos faint fyddwch chi'n ei gael pan fyddwch yn ymddeol - efallai y byddwch yn gallu ei gynyddu trwy ychwanegu at eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Gofynnwch am gyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth a dysgu am ychwanegu at gyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Canfod potiau pensiwn coll

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi colli golwg ar bensiwn gweithle, bydd y gwasanaeth olrhain pensiwn yn eich helpu i'w olrhain.

Edrychwch sut i olrhain pensiwn coll - defnyddiwch ein templedi llythyr i arbed amser

Adolygu'ch buddsoddiadau pensiwn

Gwiriwch ddyddiadau a gwerthoedd ymddeol ar gyfer pob pot pensiwn a pha un a ydych chi angen symud eich arian i gronfeydd llai peryglus - rydym yn argymell y dylech chi gael cyngor ariannol wrth wneud hyn.

Defnyddiwch ein Cyfeiriadur Cynghorydd Ymddeol i chwilio am gynghorydd ariannol yn agos atoch chi

Amcangyfrif eich incwm ar ôl ymddeol

Cyfrifwch eich incwm tebygol yn gyffredinol, gan ystyried treth a budd-daliadau, ac yna defnyddiwch ein cynllunydd cyllideb i sicrhau bod gennych ddigon o arian i fyw.

Defnyddiwch ein cynllun 6 cam i amcangyfrif eich incwm cyffredinol ar ôl i chi ymddeol, gan gynnwys yr effaith ar dreth a budd-daliadau

Ceisio arweiniad am ddim

Gallwch gael arweiniad di-duedd, am ddim o wasanaeth Pension Wise y llywodraeth ynglŷn â'r opsiynau ar gyfer defnyddio'ch pot pensiwn a'r effaith ar dreth a budd-daliadau.

Dysgwch fwy am Pension Wise a sut i drefnu apwyntiad ffôn neu wyneb yn wyneb

Cael cyngor ariannol

Bydd cynghorydd ariannol yn gwneud argymhellion ar sut y gallech chi addasu'ch cynilion pensiwn cyfredol i uchafu ar dwf, ar sail eich amgylchiadau personol ac agwedd at risg.

Dysgwch fwy a chwilio am gynghorydd ariannol yn agos atoch chi

Symud i ymddeoliad

Pa un a ydych chi'n ymddeol yn llawn neu'n raddol, mae angen i chi lunio cynllun incwm ymddeol yn ystod y misoedd cyn hynny i sicrhau y bydd gennych ddigon o arian i fyw. Defnyddiwch hyn i gael arweiniad neu gyngor ariannol ar ba opsiynau a allai fod yn addas i ddefnyddio'ch pot pensiwn.

Cael dyfynbrisiau incwm ymddeol

Ceisiwch ddyfynbrisiau gan eich darparwr/darparwyr pensiwn a gofynnwch a oes gennych gyfradd blwydd-dal gwarantedig -- os oes gennych chi, bydd hi'n anodd curo hynny. Ceisiwch ragolwg Pensiwn y Wladwriaeth os nad ydych chi wedi gwneud hynny hyd yma.

Ceisio rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Sicrhau y bydd gennych ddigon o arian i fyw

Gwiriwch y bydd eich pensiwn ac incwm arall yn rhoi'r gymysgedd gywir o ddiogelwch a hyblygrwydd i fodloni'ch anghenion hirdymor ac unrhyw ddibynyddion - os na fydd, hwyrach y bydd angen i chi ymddeol yn hwyrach.

Defnyddiwch ein hofferyn opsiynau incwm ymddeol i ddeall eich opsiynau incwm a helpu i lunio cynllun incwm ymddeol.

Deall pa dreth y byddwch yn ei thalu

Mae 25% cyntaf eich pot pensiwn yn ddi-dreth a byddwch chi'n talu Treth Incwm ar y gweddill ac ar eich Pensiwn y Wladwriaeth - cofiwch ystyried hyn wrth gyllidebu ar gyfer ymddeoliad.

Dysgu mwy am Dreth Incwm ar ôl ymddeol

Gwirio eich budd-daliadau

Bydd y budd-daliadau cysylltiedig ag oed y mae gennych yr hawl iddynt ar ôl ymddeol weithiau yn dibynnu ar eich incwm - ac fe allai effeithio ar sut y byddwch chi'n dewis defnyddio'ch pot pensiwn.

Edrychwch pa fudd-daliadau y gallwch eu derbyn ar ôl ymddeol

Llunio cyllideb ymddeoliad

Unwaith y mae gennych syniad clir o'ch incwm ymddeol tebygol defnyddiwch ein cynllunydd cyllideb i sicrhau y bydd gennych chi ddigon i fyw.

Creu cynllun cyllideb ymddeol ar-lein ac ar bapur

Ceisio arweiniad am ddim

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny hyd yma, manteisiwch ar arweiniad di-duedd, am ddim gan wasanaeth Pension Wise y llywodraeth.

Dysgwch fwy am arweiniad ar y ffôn ac wyneb yn wyneb gan Pension Wise

Chwilio am flwydd-daliadau

Os ydych chi'n ystyried blwydd-dal, rydych chi'n fwy tebygol o gael bargen well trwy edrych o gwmpas -- gallech chi roi cynnig ar hyn eich hun, ond ceisiwch gyngor ariannol cyn ymrwymo i unrhyw beth.

Dilynwch ein cynllun 4 cam ar gyfer edrych o gwmpas am flwydd-dal - yna ceisiwch gyngor

Cael cyngor ariannol

Oni bai eich bod chi'n sicr pa opsiwn incwm ymddeol sydd orau i chi, ceisiwch gyngor ariannol - bydd eich dewisiadau yn effeithio ar eich incwm am weddill eich oes ac efallai y bydd yn ddi-droi'n-ôl.

Defnyddiwch ein Cyfeiriadur Cynghorwyr Ymddeol i chwilio am arbenigwr

Rheoli arian ar ôl ymddeol

Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi fyw ar lai pan fyddwch chi'n ymddeol felly mae'n bwysig cadw golwg ar eich ffynonellau incwm a chanfod ffyrdd o wneud i'ch arian fynd ymhellach. Bydd angen i chi hefyd gynllunio at yr annisgwyl pe bai eich iechyd chi neu'ch partner yn newid yn ddiweddarach mewn bywyd.

Rheoli'ch arian o ddydd i ddydd

Mae'n debyg y bydd eich incwm yn gostwng ac y bydd eich patrymau gwario yn newid ar ôl i chi ymddeol - ond mae llawer y gallwch ei wneud i gynllunio ar gyfer hyn a helpu'ch arian i fynd ymhellach.

Cynghorion ar sut i wneud i'ch arian fynd ymhellach ar ôl ymddeol

Adolygu'ch buddsoddiadau pensiwn

Gall ymddeoliad bara am dros 30 mlynedd felly cofiwch wirio'n flynyddol bod unrhyw bot pensiwn sy'n weddill neu arian tynnu i lawr ar y trywydd cywir i fodloni'ch anghenion hirdymor - gall cynghorydd ariannol eich helpu chi i wneud hyn.

Crëwch rybudd dyddiadur blynyddol yn awr, ac yna chwiliwch am gynghorydd ariannol yn eich ardal chi

Cynllunio ar gyfer anghenion gofal iechyd hirdymor

Wrth i chi dyfu'n hŷn mae angen i chi feddwl am sut y byddech chi'n ymdopi'n ariannol pe bai chi neu'ch partner angen gofal hirdymor - bydd deall pwy sy'n talu am beth yn eich helpu chi i gynllunio.

Edrychwch am gostau ac ariannu ar gyfer gofal hirdymor a chefnogaeth ariannol i ofalwyr

Trefnu pŵer atwrnai

Wrth i chi dyfu'n hŷn mae'n ddoeth gosod mesurau a fydd yn caniatáu i rywun yr ydych chi'n ymddiried ynddo reoli'ch materion os na fyddwch chi'n gallu gwneud hynny eich hun - gelwir hyn yn caniatáu pŵer atwrnai.

Edrychwch am y mathau o bwerau atwrnai sydd i'w cael a sut i drefnu un

Adolygu'ch ewyllys

Erbyn i chi ymddeol bydd llawer o bethau wedi newid - yn awr yw'r amser i wirio a yw'ch ewyllys yn dal i gyfleu'r ffordd yr hoffech chi drosglwyddo'ch arian ac asedau eraill pan fyddwch chi'n marw.

Edrychwch sut i newid eich ewyllys

A oes gennych chi gwestiwn am bensiynau? Gofynnwch i'r arbenigwyr ar bensiynau. Dim jargon. Cyngor cyfeillgar syml. Am ddim. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

Oes gennych gwestiwn am bensiwn?

Dechreuwchsgwrs byw gydag un o’n arbenigwyr pensiwn Dydd Lluni ddydd Gwener 9am i 6.20pm

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau