Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Amodau a Thelerau

Amodau a Thelerau'r Gwasanaeth Blwydd-dal a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Mae'r amodau a thelerau canlynol a materion yn ymwneud â phreifatrwydd yn ychwanegol at y rhai sydd ar y wefan MoneyAdviceService.org.uk ("Gwefan MAS"). Ble ceir gwrthdaro rhwng yr amodau hynny ar y Wefan MAS a'r rhai isod, bydd y rhai isod yn cael blaenoriaeth.

Trwy gael mynediad at neu ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, neu trwy ddefnyddio unrhyw wasanaethau a ddarperir trwyddo, rydych yn cytuno i'r amodau a thelerau a gynhwysir isod (y mae pob un ohonynt yn cael eu galw yn y "Cytundeb"). Gwneir y Cytundeb hwn rhyngoch chi a ni.

Rydych yn darllen dogfen gyfreithiol sydd yn gytundeb rhyngoch chi, y Defnyddiwr, a ni. Mae "Defnyddiwr", "chi" ac "eich" oll yn golygu'r unigolyn dynol sy'n darllen yr amodau a thelerau hyn neu'n cael mynediad at y gwasanaeth.

Ni yw'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ("MAS"), Defaqto Limited ("Defaqto") ac IRESS (UK) Limited ("IRESS") yn gyfunol ac rydym yn cyfeirio at ein hunain fel "ni" neu "ninnau" neu "ein" yn y ddogfen hon.

Rydych yn cytuno nad ydym yn gyfrifol am unrhyw iawndal na cholledion yn deillio o unrhyw ddefnydd o'r Gwasanaeth hwn ac na ddylech chi, y defnyddiwr, ddibynnu ar y Gwasanaeth hwn heb wiriad priodol. Ni ddylid gwneud unrhyw benderfyniad buddsoddi parthed unrhyw wybodaeth a ddarparwyd oni bai ei fod yn dilyn cyngor gan gynghorydd ariannol proffesiynol.

1. Eich defnydd o'r gwasanaeth

 1. 1.1. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych drwy hyn yn cadarnhau:
  1. 1.1.1. bod gennych yr holl gofrestriadau, caniatadau neu awdurdodiadau angenrheidiol dan y Ddeddf (ac unrhyw Ddeddfau ac/neu Reoliadau eraill) i ddarparu'r Data sy'n ofynnol gennym er mwyn eich darparu â'r Gwasanaeth, yn cynnwys rhoi'r hawl i ni storio a phrosesu'r Data;
  2. 1.1.2. eich bod wedi ac y byddwch yn darparu Data sy'n gywir cyn belled ag sy'n rhesymol bosibl;
  3. 1.1.3. bod gennych yr holl gofrestriadau, caniatadau neu awdurdodiadau angenrheidiol dan y Ddeddf (ac unrhyw Ddeddfau ac/neu Reoliadau eraill) i ddarparu'r Data i ni ac i ganiatáu i ni neu unrhyw Ddarparwr Trydydd Parti i storio a phrosesu'r Data er mwyn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau dan y Cytundeb hwn;
  4. 1.1.4. eich bod yn caniatáu i ni greu Data Dienw a'i ddarparu i drydydd partïon;
  5. 1.1.5. eich bod yn cydsynio y gallwn gadw cofnodion o'r holl wybodaeth a ddarparwyd gennych trwy'r Gwasanaeth i'r diben unigol o ddarparu'r Gwasanaethau ac y bydd cofnodion o'r fath yn cael eu hystyried i fod yn dystiolaeth ddiffiniol o drafodion neu gyfarwyddiadau o'r fath. Rydym yn cadw'r hawl i gofnodi pob trafodyn a chyfathrebiad electronig gyda chi yn unol â'r Cytundeb hwn;
  6. 1.1.6. na fyddwch yn defnyddio'r gwasanaeth:
   1. 1.1.6.1. i drosglwyddo, lawrlwytho na chael mynediad at Gynnwys Annerbyniol;
   2. 1.1.6.2. ar gyfer unrhyw ddiben heblaw eich defnydd personol;
   3. 1.1.6.3. ar gyfer unrhyw ddibenion masnachol neu fusnes; neu
   4. 1.1.6.4. mewn modd anghyfreithlon, twyllodrus neu fasnachol.
   5. 1.1.6.5. i niweidio, bygwth, cam-drin, codi cywilydd, difenwi, enllibio, dychrynu nac aflonyddu unrhyw berson, neu mewn modd sy'n ymosod ar breifatrwydd rhywun arall neu sy'n aflan, ffiaidd, atgas, anweddus, amhriodol, annymunol, annerbyniol, gwahaniaethol neu niweidiol fel y pennir gennym ni.
   6. 1.1.6.6. i greu, gwirio, cadarnhau, diweddaru, addasu neu newid eich cronfeydd data, cofnodion neu gyfeirlyfrau chi neu rywun arall.
   7. 1.1.6.7. i ymyrryd ag, addasu, ôl beiriannu neu addasu unrhyw ran o'r Wefan hon.
   8. 1.1.6.8. mewn modd sy'n ymyrryd ag, amharu ar neu'n gosod baich afresymol neu anghymesur o fawr ar ein systemau cyfathrebu a thechnegol fel y pennir gennym ni.
  7. 1.1.7. ni fyddwch yn defnyddio unrhyw feddalwedd, proses, rhaglen, robot, ymlusgwr gwe, pry cop, mwyngloddio data, treillio neu feddalwedd ‘crafu sgrin' arall, proses, rhaglen neu system awtomataidd.
  8. 1.1.8. ni fyddwch yn (i) rhentu, prydlesu, is drwyddedu, benthyg, uno, amrywio, addasu, newid, cyfieithu, ôl beiriannu, dadgrynhoi, dadgydosod, ailfformatio, addasu, newid na golygu (yn gyfan gwbl neu'n rhannol) y Gwasanaeth nac unrhyw ran ohono nac yn (ii) caniatáu i'r Gwasanaeth nac unrhyw ran ohono gael ei gyfuno gyda neu gael ei ymgorffori yn, unrhyw raglen neu greu gweithiau deilliadol yn seiliedig arno, (yn gyfan gwbl neu'n rhannol); ac
  9. 1.1.9. ni fyddwch yn addasu na dileu unrhyw hawlfraint, nod masnach, hysbysiad o Hawliau Eiddo Deallusol ac/neu unrhyw hysbysiadau amddiffynnol eraill a gynhwysir yn y Gwasanaeth neu unrhyw ran ohono.
  10. 1.1.10. eich bod yn ymwybodol bod unrhyw wasanaethau a gyflenwir gan Ddarparwyr Trydydd Parti trwy'r Gwasanaeth yn amodol i amodau a thelerau'r Darparwr Trydydd Parti perthnasol; ac
  11. 1.1.11. eich bod yn ymwybodol os yw'r Gwasanaeth yn darparu unrhyw wasanaeth gan Ddarparwyr Trydydd Parti neu ddolenni hyperdestun i wefannau, allrwydi neu byrth eraill yn cyfateb i ardystiad o hyn a bod mynediad at a defnydd o'r blaenorol yn gyfan gwbl dan eich menter eich hun. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golledion sy'n gysylltiedig â mynediad a defnydd o'r fath; ac
  12. 1.1.12. eich bod yn ymwybodol nad ydym wedi ceisio gwirio'r gwir, cywirdeb neu gyfanrwydd unrhyw ddarluniau, data neu wybodaeth a ddarperir i ni gan unrhyw Ddarparwyr Trydydd Parti ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd o ran gwirionedd, cywirdeb neu gyflawnrwydd hyn.
 2. 1.2. Rydych yn cydnabod mai chi sy'n gyfrifol am ddefnyddio unrhyw wybodaeth neu ddata yn deillio o neu yn y Gwasanaeth. Ni ddylid dehongli unrhyw beth sy'n codi o neu yn y Gwasanaeth fel cyngor.
 3. 1.3. Rydych yn cydnabod nad yw'r data o fewn ac/neu a gaffaelwyd trwy'r Gwasanaeth wedi ei gyflenwi gan Defaqto nac IRESS ac nad oes gan Defaqto nac IRESS unrhyw Atebolrwydd dros unrhyw wallau neu hepgorion mewn data o'r fath o gwbl.

Ni roddir unrhyw ymrwymiad, sylw, gwarant na sicrwydd arall gennym ni nac ar ein rhan na chan unrhyw un o'n partneriaid, cyflogeion, asiantau neu gynghorwyr nac unrhyw berson arall ynghylch dibynadwyedd, cywirdeb neu gyflawnrwydd yr wybodaeth, safbwyntiau, hysbysebion, data na deunyddiau a gynhwysir trwy'r Gwasanaeth na'r cyngor a roddir gan unrhyw gynghorwyr, ac nid yw unrhyw un ohonynt yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw wybodaeth, safbwyntiau, hysbysebion na data o'r fath.

Nid ydym yn atebol am unrhyw iawndal (yn cynnwys, er enghraifft, iawndal am golli busnes neu golli elw) yn codi mewn contract, camwedd na fel arall o ddefnydd neu anallu i ddefnyddio'r Gwasanaeth.

2. Gofynion Diogelu Data

Yn y Cymal hwn, bydd gan "Rheolydd Data", "Prosesydd Data", "Testun Data", "Data Personol", "prosesau" a "phrosesu" yr ystyr a sefydlir yn y Ddeddf.

 1. 2.1. Rydych trwy hyn yn penodi'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol fel Rheolydd Data ac IRESS a Defaqto fel Proseswyr Data parthed Data Personol y mae angen i bawb ohonom brosesu er mwyn cyflawni'r Gwasanaethau ac yn ein hawdurdodi i benodi isgontractwyr fel Proseswyr Data pellach ar eich rhan.
 2. 2.2. Byddwn yn dilyn mesurau technegol a sefydliadol priodol i gadw'r Data Personol yn ddiogel rhag prosesu heb awdurdod neu anghyfreithiol ac yn erbyn colli damweiniol neu ddinistrio, neu ddifrodi, y Data Personol.
 3. 2.3. Byddwn yn cyfyngu datgeliad o'r Data Personol i bersonél neu isgontractwyr y gall fod angen iddynt ein cynorthwyo o ran bodloni ein rhwymedigaethau dan y Cytundeb hwn. Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau dibynadwyedd personél o'r fath a ddefnyddir i ddarparu'r Gwasanaethau sydd â mynediad i'r Data Personol.
 4. 2.4. Byddwn yn prosesu'r Data Personol a'r Data yn unol â'ch cyfarwyddiadau rhesymol a chyfreithlon chi a'r Cytundeb hwn yn unig.
 5. 2.5. Ni fyddwn yn trosglwyddo Data Trwyddedai na Data Personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Diffiniadau

Data
Unrhyw ddata, gwybodaeth neu ddeunydd arall yn ymwneud â, cynnwys neu gydag unrhyw fanylion amdanoch (yn cynnwys Data Personol) sydd: i) wedi ei gaffael gennym neu ein personél i ddibenion galluogi darparu ein Gwasanaethau, neu sydd fel arall yn ein meddiant, ddaliadaeth neu reolaeth ni neu ein personél; neu ii) a grëwyd, a gynhyrchwyd, a drosglwyddwyd, a storiwyd neu a broseswyd gennym ni neu ein personél fel rhan o, neu o ganlyniad i, ddarparu'r Gwasanaethau.
Y Ddeddf
Y Ddeddf Diogelu Data 1998 fel y'i haddasir neu ail ddeddfir o bryd i'w gilydd.
Cyfreithiau a/neu Reoliadau
Mae parthed unrhyw barti yn golygu pob cyfraith neu reoliad sy'n berthnasol i'r parti hwnnw, yn cynnwys, heb gyfyngiad, reolau'r FCA a gofynion yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fasnach a Diwydiant neu unrhyw reoliadau, gofynion, amodiad neu amod arall a wneir gan unrhyw sefydliad proffesiynol neu reoleiddio neu gymdeithas y bydd y parti hwnnw yn aelod ohono o bryd i'w gilydd neu y gall y parti hwnnw fod yn amodol iddo o bryd i'w gilydd.
Data Dienw
Data a gedwir ar sail gronedig, heb enwau a generig fel bod unrhyw fanylion sy'n datgelu'ch hunaniaeth chi fel unigolion (p'un ai'n fyw neu'n farw) wedi eu dileu mewn modd sy'n sicrhau na pheryglir eich preifatrwydd.
Gwasanaeth
Darpariaeth gennym ni i chi o wasanaeth sy'n eich hysbysu ynglyn â'r farchnad blwydd-daliadau yn y Deyrnas Unedig ac sy'n eich galluogi i gael dyfynbrisiau dangosol ar gyfer blwydd-dal.
Cynnwys Annerbyniol
Unrhyw ddeunydd o unrhyw natur (i) sy'n anghyfreithlon, difenwol, anweddus, aflan, ymosodol, bygythiol neu aflonyddus mewn natur, (ii) a fyddai'n cyfateb (os y'i cyhoeddir) i ddirmyg llys; (iii) sy'n hyrwyddo trais neu weithgareddau anghyfreithlon neu'n hyrwyddo gwahaniaethu ar sail hil, rhyw, crefydd, tarddiad cenedlaethol, anabledd corfforol neu oed; neu (iv) sy'n cynnwys unrhyw firysau, mwydod, Ceffylau Pren Troea neu lygryddion neu ddyfeisiau analluogi eraill allai addasu, dileu, analluogi neu ddifrodi unrhyw ddata, ffeiliau, meddalwedd neu systemau.
Hawliau Eiddo Deallusol
Unrhyw batent, hawlfraint, hawl cronfa ddata, topograffi lled-ddargludyddion, hawl dylunio (cofrestredig ac/neu anghofrestredig), nod masnach (cofrestredig ac/neu anghofrestredig), dealltwriaeth neu hawliau perchnogaeth diwydiannol neu ddeallusol arall sy'n bodoli unrhyw le yn y byd, p'un a yw yn bodoli ar ddyddiad y Cytundeb hwn neu'n codi wedi dyddiad y Cytundeb hwn ac unrhyw raglenni ar gyfer diogelu neu gofrestru'r hawliau hyn a phob adnewyddiad ac estyniad o hyn.
Darparwyr Trydydd Parti
Bydd cwmni sy'n darparu gwybodaeth neu ddata i Defaqto neu IRESS i'w gynnwys yn y Gwasanaeth, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, darparwyr gwasanaethau blwydd-daliadau a darparwyr graddio credyd a "Darparwyr Trydydd Parti" yn cael eu dehongli gan hynny.
Atebolrwydd
Gweithredoedd, dyfarniadau, costau, hawliadau, iawndal, colledion (yn cynnwys heb gyfyngiad unrhyw golledion uniongyrchol neu anuniongyrchol), galwadau, costau, colli elw, colli enw da, dyfarniadau, cosbau ac achosion ac unrhyw golledion ac/neu atebolrwydd.

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

Ymddiheuriadau, nid yw’r we sgwrs ar gael, ein horiau agor yw *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

All-lein

Amodau a Thelerau - WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni??

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc ar gau