Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cyfrifiannell treth stamp

Cyfrifwch y dreth stamp ar eich eiddo preswyl

Cyfrifwch y Dreth Stamp ar eich eiddo preswyl yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon. Rhaid i chi dalu Treth Stamp (neu Dreth Dir y Dreth Stamp i roi ei henw’n llawn) os prynwch eiddo sy’n costio mwy na £125,000 (£40,000 ar gyfer cartrefi ychwanegol). Defnyddiwch y gyfrifiannell hon i gyfrifo faint o Dreth Stamp fydd yn daladwy.

O 1 Ebrill 2016 bydd unrhyw un sy'n prynu cartref ychwanegol gan gynnwys eiddo prynu i osod yn gorfod talu ffi ychwanegol o 3% ar ben pob band treth stamp.

Mae Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) wedi disodli Treth Stamp yn yr Alban. Bydd trethi LBTT yn destun ffi ychwanegol o 3% hefyd ar gyfer ail gartrefi o fis Ebrill 2016 ymlaen. Cyfrifwch yr LBTT sy'n daladwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£
Cyfrifwch y dreth stamp ar eich eiddo preswyl

Treth stamp yw treth ar gost eiddo dros £125,000. Bydd y gyfradd a dalwch yn dibynnu ar bris prynu’ch cartref.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y dreth stamp i'w thalu yw
Treth Stamp ar eich eiddo ychwanegol Y dreth stamp i'w thalu yw

£0.00

{{ stampDuty.cost() | customCurrency:"£" }}

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.0%

Y gyfradd dreth effeithiol yw {{ stampDuty.percentageTax() | number: 1 }}%

Sut y cyfrifir hyn? Cliciwch i ehangu

Telir Treth Stamp ar wahanol gyfraddau yn ddibynnol ar y pris prynu. Er enghraifft, byddai rhywun sy’n prynu eiddo am £245,000 yn talu dim treth o gwbl ar werth yr eiddo hyd at £125,000 a 2% ar werth yr eiddo rhwng £125,001 a £245,000. Yn yr achos hwn, £2,400 fyddai’r swm gofynnol o Dreth Stamp gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1%.

O fis Ebrill 2016, bydd unrhyw un sy'n prynu ail gartref, gan gynnwys eiddo prynu i osod, yn talu 3% ar ben y band cyfradd safonol perthnasol. Yn yr enghraifft hon byddai hynny'n golygu £7,350 yn ychwanegol, ac felly byddai cyfanswm y dreth stamp yn £9,750, gan roi cyfradd dreth effeithiol o 4%.

Pris Prynu Cyfradd treth stamp Cyfradd Prynu i Werthu neu Gartref Ychwanegol (o Ebrill 2016) *
£0 - £125,000 0% 3%
£125,001 - £250,000 2% 5%
£250,001 - £925,000 5% 8%
£925,001 - £1.5 miliwn 10% 13%
Dros £1.5 miliwn 12% 15%

*Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun SDLT ail gartref

Nesaf

A wyddech chi?

Rhaid i chi dalu Treth Stamp cyn pen 30 diwrnod ar ol prynu eiddo. Os ydych yn defnyddio cyfreithiwr i gwblhau'r trawsgludo, bydd fel arfer yn trefnu'r taliad ar eich rhan

Dyled a benthyca

Cymryd rheolaeth dros ddyled, cael cyngor am ddim ar ddyledion, a sut i fenthyca'n fforddadwy

Cyllidebu a rheoli arian

Cyngor ar redeg cyfrif banc, cynllunio'ch arian, a thorri ar gostau

Cynilo a buddsoddi

Sut i gynilo arian, mathau o gyfrifon cynilo a rhoi cychwyn arni gyda buddsoddi

Pensiynau ac ymddeoliad

Yn cynnwys cyngor ar ymddeol, mathau o bensiwn ac incwm ymddeol, a gwybodaeth ar gofrestru awtomatig

Gwaith a diweithdra

Cyngor ar ddeall eich hawliau cyflogaeth, pa fudd-daliadau mewn gwaith allech chi eu hawlio efallai a sut i ymdopi â diweithdra

Budd-daliadau

Edrychwch pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt a dysgu am Gredyd Cynhwysol

Genedigaethau, marwolaethau a theulu

Cael babi, gwneud ewyllys, ac ymdrin ag ysgaru a gwahanu

Yswiriant

Cymorth a chyngor ynghylch gwarchod eich teulu a chael yr yswiriant cartref a char cywir

Cartrefi a morgeisi

Popeth y mae angen i chi ei wybod am brynu cartref a dewis y morgais cywir

Gofal ac anabledd

Dewis y gwasanaethau gofal cywir, cymorth i ofalwyr a thalu am gost gofal

Ceir a theithio

Cymorth i brynu, rhedeg a gwerthu car, prynu arian tramor, ac anfon arian dramor

Eich blog Cyngor Ariannol

Awgrymiadau, newyddion a safbwyntiau ar bopeth sydd ynghlwm ag arian, o forgeisi a chynilion i gyllido a budd-daliadau.

Gwe-sgwrs * Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

  • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Ddim ar gael

Gweler ein tudalen Cysylltwch â Ni ar gyfer ein horiau agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555 * Mae galwadau am ddim

Open:

  • Llun i Wener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Gweler ein tudalen Cysylltwch â Ni ar gyfer ein horiau agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.