Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo

Cyfrifiannell Treth Trafodion Tir ac Adeiladau

Cyfrifwch y Dreth Trafodion Tir ac Adeiladau ar eich eiddo preswyl yn yr Alban

Mae Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) yn dâl ar drafodiadau tir yn yr Alban. Mae’n rhaid i drafodiadau tir gael eu hysbysu i Refeniw’r Alban oni bai bod yr ystyriaeth daladwy yn llai na £40,000 neu fod y trafodiad wedi'i eithrio fel arall. Er enghraifft, trafodion mewn cysylltiad â gorchymyn llys sy'n ymwneud ag ysgariad neu ddiddymiad partneriaeth sifil. Efallai y bydd Atodiad Annedd Atodol (ADS) yn ddyledus wrth brynu eiddo ychwanegol. Cyfrifoldeb y trethdalwr yw cwblhau a chyflwyno ffurflen LBTT gywir, lle bo angen, a thalu unrhyw dreth sy'n ddyledus.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£

Prynu yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon?

Os ydych chi'n prynu yn unrhyw un o'r gwledydd hyn, yna defnyddiwch y gyfrifiannell briodol i gyfrifo faint fyddwch chi'n ei dalu:

Cyfrifiannell Treth Trafodion Tir ac Adeiladau - Eich canlyniadau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio'r rhif presennol cyn rhoi un newydd i mewn.
£


Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw Y Treth Trafodion Tir ac Adeiladau i'w thalu yw
£0.00 {{ stampDuty.cost() | customCurrency:"£" }}

Y gyfradd dreth effeithiol yw 0.00%

Y gyfradd dreth effeithiol yw {{ stampDuty.percentageTax() | number: 2 }} %

You are not eligible for relief on Land and Buildings Transaction Tax because the property value is greater than £0.

You are not eligible for relief on Land and Buildings Transaction Tax because the property value is greater than £0.

Sut y cyfrifir hyn? Cliciwch i ehangu

Mae Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) yn dreth ddatblygol sy'n cael ei chymhwyso i drafodion tir ac adeiladau preswyl lle ceir buddiant trethadwy. Mae'n dâl sy'n fwy cymesur â phris gwirioneddol yr eiddo. Mae'r gyfradd ganrannol ar gyfer pob band yn cael ei chymhwyso i'r rhan o'r pris dros y trothwy perthnasol yn unig a hyd at y trothwy nesaf. Er enghraifft, ni fyddai rhywun sy'n prynu eiddo am £280,000 yn talu unrhyw dreth ar werth yr eiddo hyd at £145,000, treth o 2% ar werth yr eiddo rhwng £145,001 a £250,000 a 5% ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £280,000. Yn yr achos hwn, cyfanswm yr atebolrwydd am Dreth Trafodiad Tir ac Adeiladau (LBTT) fyddai £3,600 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1.29% (cyfradd ganrannol y dreth a dalwyd).

Gall unrhyw un sy'n prynu ail gartref yn yr Alban fod yn atebol am atodiad annedd atodol (ADS) ar brynu eiddo preswyl ychwanegol yn yr Alban o £40,000 neu fwy. Y gyfradd gyfredol yw 4% o gyfanswm yr ystyriaeth daladwy (pris yr eiddo fel arfer) ar gyfer eiddo preswyl ychwanegol o £40,000 neu fwy. Er enghraifft, ar gyfer ail gartref o £200,000 byddai'r ADS yn £8,000. Mae'r ADS yn daladwy yn ychwanegol i’r LBTT a fyddai'n ddyledus ar y pryniant. Nodir y cyfraddau a'r bandiau ar gyfer LBTT isod:

Pris prynu Cyfradd Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) Atodiad Prynu-i-osod / Annedd Atodol (ADS)*
Hyd at £145,000 0% 4%
£145,001 - £250,000 2% 4%
£250,001 - £325,000 5% 4%
£325,001 - £750,000 10% 4%
Dros £750,000 12% 4%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun yr Atodiad Annedd Atodol ar gyfer ail gartref

Telir Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) ar gyfraddau gwahanol ar drafodion eiddo preswyl ac mae'n ddibynnol ar yr ystyriaeth o'r hyn sy'n daladwy ar eich eiddo (y pris prynu fel arfer). Nid ydych yn talu treth ar y swm llawn, dim ond y swm sydd o fewn band penodol.

Er enghraifft, ni fyddai cost LBTT ar gartref sy'n costio £280,000 ar y £145,000 cyntaf, 2% ar y £105,000 nesaf, a 5% ar y £30,000 nesaf, felly byddech yn talu £3,600 mewn LBTT.

Pris prynu Cyfradd LBTT safonol
Hyd at £145,000 0 %
£145,001 - £250,000 2 %
£250,001 - £325,000 5 %
£325,001 - £750,000 10 %
Dros £750,000 12 %

Gall prynwyr tro cyntaf hawlio gostyngiad Prynwr tro Cyntaf. Mae rhagor o wybodaeth am beth yw prynwr tro cyntaf ar ein gwefan. Yn ddibynnol ar y pris prynu, gall y gostyngiad hwn leihau eich bil LBTT hyd at £600.

Golyga hynny bod cartrefi sydd â phrisiau prynu hyd at £175,000 wedi eu heithrio rhag LBTT fwy neu lai ar gyfer prynwyr tro cyntaf.

Er enghraifft:

Pris prynu Bil LBTT safonol Swm o Ostyngiad Prynwr tro Cyntaf Y cyfanswm i'w dalu fel prynwr am y tro cyntaf
Hyd at £145,000 £0 £0 £0
£155,000 £200 £200 £0
£175,000 £600 £600 £0
£250,000 £2,100 £600 £1,500
£325,500 £5,900 £600 £5,300
£750,500 £48,410 £600 £47,810

Mae Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) yn dreth ddatblygol sy'n cael ei chymhwyso i drafodion tir ac adeiladau preswyl lle ceir buddiant trethadwy. Mae'n dâl sy'n fwy cymesur â phris gwirioneddol yr eiddo. Mae'r gyfradd ganrannol ar gyfer pob band yn cael ei chymhwyso i'r rhan o'r pris dros y trothwy perthnasol yn unig a hyd at y trothwy nesaf. Er enghraifft, ni fyddai rhywun sy'n prynu eiddo am £280,000 yn talu unrhyw dreth ar werth yr eiddo hyd at £145,000, treth o 2% ar werth yr eiddo rhwng £145,001 a £250,000 a 5% ar werth yr eiddo rhwng £250,001 a £280,000. Yn yr achos hwn, cyfanswm yr atebolrwydd am Dreth Trafodiad Tir ac Adeiladau (LBTT) fyddai £3,600 gan roi cyfradd dreth effeithiol o 1.29% (cyfradd ganrannol y dreth a dalwyd).

Gall unrhyw un sy'n prynu ail gartref yn yr Alban fod yn atebol am atodiad annedd atodol (ADS) ar brynu eiddo preswyl ychwanegol yn yr Alban o £40,000 neu fwy. Y gyfradd gyfredol yw 4% o gyfanswm yr ystyriaeth daladwy (pris yr eiddo fel arfer) ar gyfer eiddo preswyl ychwanegol o £40,000 neu fwy. Er enghraifft, ar gyfer ail gartref o £200,000 byddai'r ADS yn £8,000. Mae'r ADS yn daladwy yn ychwanegol i’r LBTT a fyddai'n ddyledus ar y pryniant. Nodir y cyfraddau a'r bandiau ar gyfer LBTT isod:

Pris prynu Cyfradd Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) Atodiad Prynu-i-osod / Annedd Atodol (ADS)*
Hyd at £145,000 0% 4%
£145,001 - £250,000 2% 4%
£250,001 - £325,000 5% 4%
£325,001 - £750,000 10% 4%
Dros £750,000 12% 4%

* Nid yw eiddo dan £40,000 yn destun yr Atodiad Annedd Atodol ar gyfer ail gartref

A wyddech chi?

Efallai bydd yn rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) ar drafodion tir ac eiddo preswyl ac amhreswyl. Cyfrifoldeb y trethdalwr yw cwblhau a chyflwyno ffurflen LBTT gywir, lle bo angen, a thalu unrhyw dreth sy'n ddyledus. Gellir cyflwyno ffurflenni LBTT gan ddefnyddio porth ar-lein neu ffurflen LBTT Refeniw’r Alban. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar:

Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT) - Popeth y mae angen i chi wybod

Darganfyddwch fwy:

Gwe-sgwrs

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

 • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ddim ar gael

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
 • Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.
 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Cysylltwch â ni​​

Open:

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Typetalk: 18001 0800 915 4622
 • Llun i Wener, 8am i 6pm, Dydd Sadwrn ar gau
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau