Cyngor ariannol da i raddedigion

Ansicr sut y byddwch yn rheoli’ch arian ar ôl ichi raddio? Rydym wedi casglu rhai awgrymiadau gwych i roi cymorth i chi gadw rheolaeth ar eich arian.

Pa un ai’ch bod yn penderfynu parhau i astudio, chwilio am swydd, neu fynd i deithio, mae’n bwysig i chi reoli’ch arian yn gywir. Mae hyn yn neilltuol o bwysig wrth i chi ddechrau gweithio – mae llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd cyllidebu ar ôl bod yn fyfyriwr.

Am ragor o gymorth gyda chyllidebu a rheoli’ch arian, edrychwch ar ein Cynllunydd cyllideb.

Yn syml, cliciwch yr adran sy’n cyfateb orau i’r hyn y dymunwch ei wneud i gael rhestr o awgrymiadau da.

Parhau ym myd addysg

 1. Cliriwch unrhyw filiau sy’n weddill
 2. Os ydych yn symud o’ch tŷ, hawliwch eich blaendal yn ôl gan eich landlord
 3. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol gyda’ch cyfeiriad newydd fel y byddant yn eich rhoi ar eu cofrestr etholiadol
 4. Gwnewch yn siŵr bod eich banc a’ch darparwr ffôn yn gwybod eich bod wedi symud tŷ
 5. Os yw dyled yn peri pryder ichi, mynnwch gyngor ar unwaith. Dysgwch Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim
 6. Os oes gwir angen ichi fenthyca arian, meddyliwch yn ofalus am eich opsiynau cyn gwneud hyn. Oes angen ichi fenthyca arian?
 7. Os ydych yn gyrru, meddyliwch a oes gwir angen ichi redeg car tra’ch bod yn rhoi trefn ar eich arian
 8. Gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio am y darparwr ynni rhataf. Darllenwch ragor yn Arbedwch arian ar eich biliau nwy a thrydan

Mynd i deithio

 1. Talwch eich biliau terfynol fel myfyriwr
 2. Casglwch eich ernes yn ôl gan eich landlord
 3. Gwnewch yn siŵr bod eich banc a’ch darparwr ffôn yn gwybod eich bod wedi symud tŷ
 4. Os yw dyled yn peri pryder ichi, mynnwch gyngor ar unwaith. Dysgwch Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim
 5. Os oes gwir angen ichi fenthyca arian, meddyliwch yn ofalus am eich opsiynau cyn gwneud hyn. Oes angen ichi fenthyca arian?
 6. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall telerau’ch cyfrif banc newydd i raddedigion. Darllenwch ein canllaw i gyfrifon banc myfyrwyr a graddedigion
 7. Gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu yswiriant teithio a gwiriwch y telerau’n ofalus er mwyn sicrhau ei fod yn yswirio’r holl bethau rydych am eu gwneud tra’ch bod i ffwrdd
 8. Rhowch wybod i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr os ydych yn mynd dramor am gyfnod hir o amser
 9. Cynlluniwch gostau fel fisâu a brechiadau

Cael swydd

 1. Manteisiwch ar unrhyw gyngor ar yrfaoedd sydd ar gael ichi
 2. Talwch eich biliau terfynol fel myfyriwr
 3. Casglwch eich ernes yn ôl gan eich landlord
 4. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol gyda’ch cyfeiriad newydd fel y byddant yn eich rhoi ar eu cofrestr etholiadol
 5. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall telerau’ch cyfrif banc newydd i raddedigion. Darllenwch ein canllaw ar gyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion
 6. Os ydych yn gyrru, meddyliwch a oes gwir angen ichi redeg car tra’ch bod yn rhoi trefn ar eich arian
 7. Cadwch eich opsiwn i aros i mewn neu ymunwch â chynllun pensiwn er bod oedran pensiwn yn ymddangos ymhell i ffwrdd. Dysgu ragor am Nodweddion sylfaenol pensiwn
 8. Gwiriwch gyda’ch cyflogwr eich bod ar y cod treth cywir
 9. Gwnewch yn siŵr y telir o leiaf yr isafswm cyflog ichi.
 10. Mae faint o amser sydd gennych i dalu’ch benthyciad yn ôl yn seiliedig ar eich incwm. Ond cofiwch: bydd y swm sydd arnoch yn gyfuniad o’ch ffioedd dysgu a’ch benthyciad cynhaliaeth.
 11. Byddwch yn barod am yr ysgytwad diwylliannol o fyd gwaith. Ar y dechrau mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo’n waeth eu byd yn ariannol nag oeddynt yn y brifysgol. Darllenwch am Gyllidebu ar gyfer eich swydd gyntaf
 12. Os yw dyled yn peri pryder ichi, mynnwch gyngor ar unwaith. Dysgwch Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim
 13. Os ydych yn bwriadu bod yn hunangyflogedig, sicrhewch eich bod yn rhoi digon o arian i’r naill ochr i dalu’ch treth

Interniaethau

 1. Manteisiwch ar unrhyw gyngor ar yrfaoedd sydd ar gael ichi
 2. Deallwch eich hawliau wrth weithio fel intern
 3. Talwch eich biliau terfynol fel myfyriwr
 4. Casglwch eich ernes yn ôl gan eich landlord
 5. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol gyda’ch cyfeiriad newydd fel y byddant yn eich rhoi ar eu cofrestr etholiadol
 6. Os oes gwir angen ichi fenthyca arian, meddyliwch yn ofalus am eich opsiynau cyn gwneud hyn. Oes angen ichi fenthyca arian?
 7. Os yw dyled yn peri pryder ichi, mynnwch gyngor ar unwaith. Dysgwch Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim
 8. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall telerau’ch cyfrif banc newydd i raddedigion. Darllenwch ein canllaw ar gyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion
 9. Os ydych yn gyrru, meddyliwch a oes gwir angen ichi redeg car tra’ch bod yn rhoi trefn ar eich arian
 10. Gwiriwch gyda’ch cyflogwr eich bod ar y cod treth cywir
 11. Mae faint o amser sydd gennych i dalu’ch benthyciad yn ôl yn seiliedig ar eich incwm. Ond cofiwch: bydd y swm sydd arnoch yn gyfuniad o’ch ffioedd dysgu a’ch benthyciad cynhaliaeth.
 12. Byddwch yn barod am yr ysgytwad diwylliannol o fyd gwaith. Ar y dechrau mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo’n waeth eu byd yn ariannol nag oeddynt yn y brifysgol. Darllenwch am gyllidebu ar gyfer eich swydd gyntaf
 13. Efallai na fydd eich rôl intern yn rhywbeth yr ydych am ei wneud yn yr hirdymor, ond gallai’r profiad eich helpu i gael eich swydd ddelfrydol.

Symud yn ôl adref

 1. Talwch eich biliau terfynol fel myfyriwr
 2. Casglwch eich ernes yn ôl gan eich landlord
 3. Cynilwch am flaendal ar gyfer eich cartref cyntaf os ydych yn rhentu neu brynu
 4. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol gyda’ch cyfeiriad newydd fel y byddant yn eich rhoi ar eu cofrestr etholiadol
 5. Gwnewch yn siŵr bod eich darparwr ffôn a’ch banc yn gwybod eich bod wedi symud tŷ
 6. Os yw dyled yn peri pryder ichi, mynnwch gyngor ar unwaith. Dysgwch Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim
 7. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall telerau’ch cyfrif banc newydd i raddedigion. Darllenwch ein canllaw ar gyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion
 8. Os ydych yn ddi-waith, ar incwm isel neu’n parhau ym myd addysg gwiriwch pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir
 9. Os ydych yn gyrru, meddyliwch a oes gwir angen ichi redeg car tra’ch bod yn rhoi trefn ar eich arian
 10. Mae faint o amser sydd gennych i dalu’ch benthyciad yn ôl yn seiliedig ar eich incwm. Ond cofiwch: bydd y swm sydd arnoch yn gyfuniad o’ch ffioedd dysgu a’ch benthyciad cynhaliaeth.
 11. Byddwch yn barod am yr ysgytwad diwylliannol o fyd gwaith. Ar y dechrau mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo’n waeth eu byd yn ariannol nag oeddynt yn y brifysgol. Darllenwch am Gyllidebu ar gyfer eich swydd gyntaf

Symud allan o dŷ i fyfyrwyr

 1. Talwch eich biliau terfynol fel myfyriwr
 2. Casglwch eich ernes yn ôl gan eich landlord
 3. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol gyda’ch cyfeiriad newydd fel y byddant yn eich rhoi ar eu cofrestr etholiadol
 4. Gwnewch yn siŵr bod eich darparwr ffôn a’ch banc yn gwybod eich bod wedi symud tŷ
 5. Os yw dyled yn peri pryder ichi, mynnwch gyngor ar unwaith. Dysgwch Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim
 6. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall telerau’ch cyfrif banc newydd i raddedigion. Darllenwch ein canllaw ar gyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion
 7. Os ydych yn ddi-waith, ar incwm isel neu’n parhau ym myd addysg gwiriwch pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir
 8. Os ydych yn gyrru, meddyliwch a oes gwir angen ichi redeg car tra’ch bod yn rhoi trefn ar eich arian

Dod o hyd i rywle newydd i fyw

 1. Talwch eich biliau terfynol fel myfyriwr
 2. Casglwch eich ernes yn ôl gan eich landlord
 3. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol gyda’ch cyfeiriad newydd fel y byddant yn eich rhoi ar eu cofrestr etholiadol
 4. Gwnewch yn siŵr bod eich darparwr ffôn a’ch banc yn gwybod eich bod wedi symud tŷ
 5. Os yw dyled yn peri pryder ichi, mynnwch gyngor ar unwaith. Dysgwch Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim
 6. Os oes gwir angen ichi fenthyca arian, meddyliwch yn ofalus am eich opsiynau cyn gwneud hyn. Oes angen ichi fenthyca arian?
 7. Cynlluniwch sut y byddwch yn rhoi arian heibio i dalu am y Dreth Gyngor neu ardrethi, a pha ddull talu fyddwch yn ei ddefnyddio
 8. Gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio am y darparwr ynni rhataf. Dysgwch ragor yn Arbedwch arian ar eich biliau nwy a thrydan
 9. Os ydych yn ddi-waith, ar incwm isel neu’n parhau ym myd addysg gwiriwch pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir
 10. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall telerau’ch cyfrif banc newydd i raddedigion. Darllenwch ein canllaw ar gyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion
 11. Os ydych yn gyrru, meddyliwch a oes gwir angen ichi redeg car tra’ch bod yn rhoi trefn ar eich arian
 12. Byddwch yn barod am yr ysgytwad diwylliannol o fyd gwaith. Ar y dechrau mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo’n waeth eu byd yn ariannol nag oeddynt yn y brifysgol. Darllenwch am Gyllidebu ar gyfer eich swydd gyntaf

Ddim yn gwybod

 1. Hyd yn oed os na wyddoch beth rydych am ei wneud, cymerwch reolaeth o’ch arian
 2. Talwch eich biliau terfynol fel myfyriwr
 3. Casglwch eich ernes yn ôl gan eich landlord
 4. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol gyda’ch cyfeiriad newydd fel y byddant yn eich rhoi ar eu cofrestr etholiadol
 5. Os yw dyled yn peri pryder ichi, mynnwch gyngor ar unwaith. Dysgwch Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim
 6. Os ydych yn ddi-waith, ar incwm isel neu’n parhau ym myd addysg gwiriwch pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir
 7. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall telerau’ch cyfrif banc newydd i raddedigion. Darllenwch ein canllaw ar gyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion
 8. Os ydych yn gyrru, meddyliwch a oes gwir angen ichi redeg car tra’ch bod yn rhoi trefn ar eich arian
 9. Mae faint o amser sydd gennych i dalu’ch benthyciad yn ôl yn seiliedig ar eich incwm. Ond cofiwch: bydd y swm sydd arnoch yn gyfuniad o’ch ffioedd dysgu a’ch benthyciad cynhaliaeth.
 10. Byddwch yn barod am yr ysgytwad diwylliannol o fyd gwaith. Ar y dechrau mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo’n waeth eu byd yn ariannol nag oeddynt yn y brifysgol. Darllenwch am Gyllidebu ar gyfer eich swydd gyntaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?