Trosolwg, atebolrwydd a chyllid

Gosodir ein nodau a chyfeiriad strategol gan fwrdd â 12 o aelodau. Hefyd mae’r bwrdd yn goruchwylio ein gweithgareddau a rheolaeth. Penodir y bwrdd gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) ond mae’n gweithredu’n annibynnol arno. Mae’r penodiadau gan yr FCA o’n Cadeirydd a’n Prif Weithredwr yn amodol ar gymeradwyaeth Trysorlys Ei Mawrhydi.

Bob blwyddyn mae ein cynllun busnes a chyllideb ar gyfer y flwyddyn o’n blaenau yn amodol ar gymeradwyaeth gan yr FCA. Hefyd mae deddfwriaeth yn galw arnom i ymgynghori ar ein cynllun busnes a chyllideb â’r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau, ac ar ben hynny â’r Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Ariannol a phaneli Ymarferwyr ac Ymarferwyr Busnesau Llai yr FCA ar ein cynllun busnes.

Hefyd rydym yn ymgynghori ar ein cynlluniau busnes gyda’r llywodraethau datganoledig yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gyda’n fforymau ein hunain ar gyfer defnyddwyr, diwydiant a chyngor ar ddyledion, a gyda sefydliadau eraill a allai fod â diddordeb.

Mae ein Hadolygiad Blynyddol, Adroddiad y Cyfarwyddwyr a Datganiadau Ariannol yn grynodeb o’n perfformiad a gwariant dros y flwyddyn flaenorol.

Fe’n hariennir gan ddyraniad o’r ardoll mae’r FCA yn ei chasglu gan y cwmnïau gwasanaethau ariannol mae’n eu rheoleiddio. Bob blwyddyn mae’r FCA yn ymgynghori â diwydiant ar ei gynigion ar gyfer dyrannu ffioedd ar draws y diwydiant, yn cynnwys y gyfran a ddyrennir i ni.

Gellir gweld manylion pellach am sut rydym yn gweithredu ym Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Ebrill 2013 rhwng yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) a’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol a Dogfen Fframwaith y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a Thrysorlys Ei Mawrhydi.

Yn yr adran hon:

Ein bwrdd Cyngor ar ddyledion