Cyfnod ymchwil a samplo

Mae’r cyfnod ar gyfer dewis ymatebwyr yn hollbwysig i gael barn gytbwys o ba mor llwyddiannus a fu cyngor. Er enghraifft, pe byddech yn cyfweld ag ymatebwyr y diwrnod ar ôl eu cynghori, byddai hyn yn rhy fuan i’r cleient fod wedi ystyried popeth sydd angen ei wneud ac mae’n annhebygol y byddent wedi gwneud unrhyw beth sylweddol fel cam cadarnhaol. Fodd bynnag, byddai profiad y broses gynghori ei hun yn fyw yn eu cof.

Ar y pegwn arall (h.y. cyngor a roddwyd flwyddyn yn ôl), byddech yn gael y broblem wrthgyferbyniol, gyda camau gweithredu wedi eu cwblhau ond y cof o’r profiad cynghori ei hunan yn isel iawn. Byddem yn argymhell dethol cwsmeriaid a gafodd gyngor rhwng 2 a 6 mis yn ôl.

  • Mae peth hyblygrwydd ar y cyfnod yn dibynnu ar gyfanswm nifer y cwsmeriaid - mewn rhai achosion, gall fod angen cyfnod hwy (e.e. hyd at 9 mis) os oes angen cael sylfaen da.
  • Wrth ddadansoddi, dylid sicrhau fod y cyfnodau yn debyg. Er enghraifft, gall fod rhai rhesymau tymhorol neu weithredol pam y gellid disgwyl galw uwch mewn rhai wythnosau neu ffactorau eraill a allai ddylanwadu ar sgôr uwch neu is.

Samplo a meintiau sampl

Wrth gynnal unrhyw ymchwil, mae’n bwysig fod gennych ddull cadarn o samplo i sicrhau fod gennych raddfa uchel o hyder o fewn y data. Bydd y dull yn amrywio yn dibynnu ar gyfanswm nifer y cwsmeriaid yn eich ‘cyfanfyd samplo’ (h.y. cyfanswm nifer y bobl y byddai’n bosibl eu harolygu).

‘Cyfanfyd samplo’ yw cyfanswm nifer y bobl o fewn y farchnad y dymunwch ei chynrycholi. Er enghraifft, os dymunwch gynrychioli oedolion yn y Deyrnas Unedig, mae’r cyfanfyd samplo yn 49m. Os oes gennych 1000 o gleientiaid ac y dymunwch gynrychioli pob un ohonynt, mae’ch cyfanfyd hefyd yn 1000. Fodd bynnag, os er enghraifft fod gennych raniad 50/50 o wrywod a benywod yn eich sylfaen cleientiaid ac y dymunwch edrych ar y gwahaniaethau rhyngddynt, mae maint y cyfanfyd yn gostwng i 500 ar gyfer pob un. Yn yr un modd, pe byddech ond am gyfweld â chleientiaid o un chwarter (a thybio rhaniad cyfartal yn y flwyddyn), mae maint eich cyfanfyd yn gostwng i 250 (1000/4).

Os oes gennych gyfanfyd bach (er enghraifft 100 neu 200 cleient), fe’ch cynghorid i ddethol yr holl gwsmeriaid i gysylltu â hwy ar gyfer ymchwil, ac yna geisio cael ymatebion gan gynifer ohonynt ag sy’n bosibl. Gallai hyn fod yn anodd os oes angen i fwyafrif y boblogaeth ymateb, felly bydd ymgysylltu yn hollbwysig (gweler Methodoleg - Ymgysylltu â chleientiaid). Ar gyfer cyfanfyd mwy, bydd angen i chi ddewis ‘sampl’ o gwsmeriaid fydd yn cynrychioli’r holl sylfaen. Byddwch yn nodi o’r tabl islaw fod maint sampl delfrydol yn gostwng faint bynnag yw maint y sylfaen, felly ni fydd angen i’r rhai gyda sylfaen cleientiaid mawr iawn gyflawni meintiau sampl cymesur fwy i fod yr un mor gadarn. Ar gyfer sylfeini mwy, byddem yn dal i argymhell ceisio cynnwys yr holl gyfanfyd sampl lle’n bosibl i sicrhau lledaeniad cywir o ymatebion.

Gall fod rhai achosion lle nad yw’n addas eu harolygu oherwydd eu hamgylchiadau ac os felly dylid eu gadael allan neu gysylltu â hwy ar adeg wahanol. Fodd bynnag, ni ddylid dewis cleientiaid ar p’un ai ydynt yn debygol o roi atebion da neu atebion gwael. Lle dewiswch beidio mynd at yr holl sylfaen ar gyfer ymchwil, dylid dewis cleientiaid ar hap i osgoi unrhyw ogwydd posibl.

50 i 75 o bobl ddylai fod isafswm maint eich sampl targed ym mhob achos, gan na chaiff unrhyw beth is na hyn ei ystyried yn gadarn. Gallwch ddefnyddio’r tabl islaw i gael bras syniad am y maint delfrydol o sampl sydd ei angen.

Mae’r tabl islaw’n dangos amrywiad cyfnodau hyder yn dibynnu ar faint y sampl a ddefnyddiwyd. Yn gyffredinol, po fwyaf yw maint y sampl yng nghyswllt y cyfanfyd sampl, y mwyaf dibynadwy fydd y sampl. Er enghraifft bydd maint sampl o 80 ar gyfanfyd o 100 yn rhoi dibynadwyedd o 5% ar y naill ochr neu’r llall o’r canlyniad. Felly bydd ateb o 50% mewn gwirionedd rhwng 45% a 55%.

Maint sylfaen ‘cyfanfyd’ 100 200 500 1000 10000
Maint sampl i fod 95% yn hyderus o +/- 4% 80 140 220 280 370
Maint sampl i fod 95% yn hyderus o +/- 5% 80 120 170 200 240
Maint sampl i fod 95% yn hyderus o +/- 6% 70 100 130 150 170
Maint sampl i fod 95% yn hyderus o +/- 7% 60 80 110 120 130

Enghraifft: Mae gan Asiantaeth Z sylfaen cleientiaid o 1000 cleient ac mae’n dymuno adolygu’r cleientiaid a welwyd yn y 6 mis diwethaf. Gwelsant 500 cleient yn y cyfnod hwnnw (sef eu sampl cyfanfyd). Yn ddelfrydol, byddai maint sampl o 170 yn gadarn, gan olygu y byddech angen ymatebion gan 1 mewn 3 o bobl. Ar y lefel yma, gallwn fod 95% yn sicr fod ateb ymatebydd o fewn +/- 5%, felly os yw’r atebion cyfun i gwestiwn yn 80%, bydd y gwir ateb rywle rhwng 75% a 85%. Fodd bynnag, maent wedyn mewn gwirionedd yn sicrhau cyfradd ymateb ychydig yn is o tua 1 mewn 4, gyda 130 o ymatebion. Mae hyn yn dal i fod yn ddata cadarn i weithio gydag ef, ond mae gan y data amrywiad ehangach o +/-6%.

Rheolau euraid samplo

  • Ceisiwch gynnwys eich holl gyfanfyd o gleientiaid lle bynnag sy’n bosibl
  • Os ydych yn cymryd sampl o’ch sylfaen, dewiswch hwy ar hap a pheidio dewis y goreuon yn unig
  • Anelwch gwblhau 50 i 75 ymateb allan o unrhyw gyfanfyd (er y gall meintiau sampl o’r maint hwn ddal i fod ag amrywiad mawr)
  • Yn ddelfrydol, anelwch am gyfnod hyder o +/-5% neu well
  • Os yw nifer cwsmeriaid yn caniatáu hynny, anelwch gwblhau 200 ymateb fydd yn rhoi golwg gadarn ar gyfer y rhan fwyaf o sefyllfaoedd.

Datblygu| Cyflwyniad | Methodoleg| Dadansoddiad| Adborth