Neidio i’r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cyfrifiannell Morgais

Cyfrifwch eich taliad morgais misol

Mae hyn yn ganllaw i faint fyddech yn talu pob mis. Bydd yr union swm yn dibynnu ar y math o forgais a’r darparwr benthyciadau.

Os oes gennych chi forgais yn barod darllenwch fwy ac yn dymuno cyfrifo faint fyddai codiad yn y gyfradd llog yn effeithio ar eich taliadau, yna, yn ‘pris yr eiddo’ rhowch y swm sy’n weddill i’w dalu ar eich morgais, a rhowch sero yn y blwch blaendal.

Cynlluniwch ymlaen ac amcangyfrifwch eich taliad morgais misol.

£
£
Cofiwch gynllunio ar gyfer costau eraill fel ffioedd morgais, ffioedd cyfreithiol a threth stamp.

Mae hyn yn ganllaw i faint fyddech yn talu pob mis. Yna symudwch y llithrwyr i newid y cyfnod i gydfynd â’r nifer o flynyddoedd sydd gennych yn weddill i dalu, a chynyddwch y gyfradd llog. Bydd yr union swm yn dibynnu ar y math o forgais a’r darparwr benthyciadau.

Ad-daliad

£0.00

Bydd eich ad-daliadau yn

{{ repayments.monthlyRepayment() | customCurrency:"£" }}

bob mis

Rydych yn ad-dalu'r swm yr ydych wedi ei fenthyca, a'r llog

Llog yn unig

£0.00

Eich diddordeb yn unig ad-daliadau

{{ repayments.monthlyInterestRepayment() | customCurrency:"£" }}

bob mis

Golyga’r rheoliadau diweddaraf y bydd angen i chi a’ch darparwr benthyciadau gytuno ar gynllun ad-dalu ar gyfer eich morgais. Darllenwch fwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn medru ei fforddio!

Os bydd eich cyfradd llog yn cynyddu 3% bydd eich taliad misol yn

Ad-daliad:

£0.00

{{ repayments.monthlyRepayment(3) | customCurrency:"£" }}

Llog yn unig:

£0.00

{{ repayments.monthlyInterestRepayment(3) | customCurrency:"£" }}

Addaswch y manylion

£
£
years
%


Nesaf

3 cham i leihau eich ad-daliadau misol:

Dysgu mwy:

Mae cael blaendal mwy neu brynu eiddo rhatach yn golygu y byddwch yn lleihau’r swm rydych yn ei fenthyca, o gymharu â gwerth yr eiddo. Gelwir hyn yn Fenthyciad i Werth. Gydag Fenthyciad i Werth is, efallai y byddwch yn gallu cael cyfraddau llog is. Read more about choosing a mortgage (agorir mewn ffenestr newydd)

Dyled a benthyca

Cymryd rheolaeth dros ddyled, cael cyngor am ddim ar ddyledion, a sut i fenthyca'n fforddadwy

Cyllidebu a rheoli arian

Cyngor ar redeg cyfrif banc, cynllunio'ch arian, a thorri ar gostau

Cynilo a buddsoddi

Sut i gynilo arian, mathau o gyfrifon cynilo a rhoi cychwyn arni gyda buddsoddi

Pensiynau ac ymddeoliad

Yn cynnwys cyngor ar ymddeol, mathau o bensiwn ac incwm ymddeol, a gwybodaeth ar gofrestru awtomatig

Gwaith a diweithdra

Cyngor ar ddeall eich hawliau cyflogaeth, pa fudd-daliadau mewn gwaith allech chi eu hawlio efallai a sut i ymdopi â diweithdra

Budd-daliadau

Edrychwch pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt a dysgu am Gredyd Cynhwysol

Genedigaethau, marwolaethau a theulu

Cael babi, gwneud ewyllys, ac ymdrin ag ysgaru a gwahanu

Yswiriant

Cymorth a chyngor ynghylch gwarchod eich teulu a chael yr yswiriant cartref a char cywir

Cartrefi a morgeisi

Popeth y mae angen i chi ei wybod am brynu cartref a dewis y morgais cywir

Gofal ac anabledd

Dewis y gwasanaethau gofal cywir, cymorth i ofalwyr a thalu am gost gofal

Ceir a theithio

Cymorth i brynu, rhedeg a gwerthu car, prynu arian tramor, ac anfon arian dramor

Eich blog Cyngor Ariannol

Awgrymiadau, newyddion a safbwyntiau ar bopeth sydd ynghlwm ag arian, o forgeisi a chynilion i gyllido a budd-daliadau.

Gwe-sgwrs * Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

  • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Ddim ar gael

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555 *

Open:

  • Llun i Wener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

*Mae galwadau am ddim